Warszawa, dnia 20 grudnia 2021r.

Znak sprawy: ARM/17/2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 132 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: Ustawa), pt. „Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do sprzętu Cisco” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 191-496366 z dnia 01-10-2021).

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 253 ust. 2 Ustawy, informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 0049/ARM/17/2021 złożona przez Integrated Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oferta została złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania i spełniającego warunku udziału w nim. Oferta otrzymała łącznie największą liczbę punktów w postępowaniu tj.: 100,00 punktów, w tym w kryterium oceny ofert – cena brutto: 60,00 punktów, w kryterium oceny ofert – termin zgłoszenia awarii oprogramowania 40,00 punktów.

W postępowaniu wpłynęła ponadto oferta nr 0048/ARM/17/2021 złożona przez NTT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oferta ta otrzymała łącznie 96,37 punktów, w tym w kryterium oceny ofert – cena brutto: 56,37 punktów, w kryterium oceny ofert – termin zgłoszenia awarii oprogramowania 40,00 punktów.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

###

Warszawa, 3 listopada 2021 r.

Znak sprawy: ARM/17/2021

Dotyczy: Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do sprzętu Cisco

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla części Postępowanie: 1 476 000,00 zł brutto.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

1. Nr oferty: 0048/ARM/17/2021

NTT Poland sp. z o.o.
ul. Sienna   73
00-833 Warszawa, Polska

Nazwa kryterium

Wartość kryterium

Cena

1 444 674,36 PLN

Termin zgłoszenia awarii oprogramowania

6:00 - 22:00

2. Nr oferty: 0049/ARM/17/2021

Integrated Solutions Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka  18/20
01-211 Warszawa, Polska

Nazwa kryterium

Wartość kryterium

Cena

1 357 338,35 PLN

Termin zgłoszenia awarii oprogramowania

6:00-22:00

###
 

Warszawa, 01 października 2021 r.

Znak sprawy: ARM/17/2021

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do sprzętu Cisco świadczonych przez producenta lub autoryzowanego partnera. Usługa ma być świadczona w dniach roboczych – 5 dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 16.00, zgłoszenia serwisowe w godzinach od 8.00 do 16.00 lub 6.00 do 22.00 (w zależności od treści oferty wybranego Wykonawcy).

W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym a  Wykonawcami, w szczególności  składanie  ofert, dokumentów oraz  oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

Data przekazania ogłoszenia do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej- 28.09.2021 r.

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478019]

przewiń do góry