Warszawa 11.10.2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140391839
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Świętojerska 9
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-236
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 225664786
1.5.8.) Numer faksu: 228438331
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@armsa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/armsa
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Analiza rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych oraz opracowanie modułu
ekspansji dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z Mazowsza”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6bab2a4f-cf68-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227422/02
2.6.) Wersja ogłoszenia: 02
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11 11:18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00086859/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ARM/12/2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 98000,00 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i sporządzenie opracowania pn.
„Analiza rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych oraz opracowanie modułu
ekspansji dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z Mazowsza”. Zamówienie jest
realizowane w ramach projektu „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych
partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” z programu Modelowanie Systemu Ofert
Dla Innowacji, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
4.5.3.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
72316000-3 - Usługi analizy danych
73210000-7 - Usługi doradcze w zakresie badań
85312320-8 - Usługi doradztwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 120540,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 120540,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 120540,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Korporacja Badawcza Pretendent Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 020261720
7.3.3) Ulica: ul. Leszczyńskiego 4/29
7.3.4) Miejscowość: Wrocław
7.3.5) Kod pocztowy: 50-078
7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-07
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 120540,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-11 17:30:49
  • Liczba odsłon: 511
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478020]

przewiń do góry