Warszawa, dnia 19.10.2021 r.

ARM/16/2021

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa (leasing) samochodów osobowych”, nr sprawy ARM/16/2021

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 253 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej: Ustawa) informuje, że jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Prime Car Management S.A. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 77, 01 – 882 Warszawa.

 

Oferta została złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania i spełniającego warunki udziału w nim. Wybrana oferta otrzymała łącznie: 80 punktów, w tym w kryterium oceny ofert – cena brutto: 60 punktów, w kryterium deklarowany okres obowiązywania gwarancji jakości na perforację nadwozia – 20 punktów, w kryterium deklarowany okres obowiązywania gwarancji jakości na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – 0 punktów.

W postępowaniu nie wpłynęły ponadto żadne inne oferty.

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478019]

przewiń do góry