Informacja dla zainteresowanych przetargiem ofertowym pisemnym, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Roomster

W dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. będzie nieczynna.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

 

Warszawa, dnia 14.12.2021 r.

Znak sprawy: DO.1.233.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9, 00-236 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000249823, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 60.000.000,00 zł, NIP: 521–337–46–90, REGON: 140391839 ogłasza przetarg ofertowy pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Roomster 1.6 MR’06 o numerze rejestracyjnym: WI 5955L  rok produkcji: 2009.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej w celu ustalenia, dochodzenia, obrony praw lub roszczeń związanych z realizacją umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 4. Dane osobowe:  
  1. osób reprezentujących przedsiębiorcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego,
   o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy.
  2. osób wskazanych przez przedsiębiorcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO  w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a przedsiębiorcą. Dane zostały podane przez przedsiębiorcę
   w ramach zawieranej umowy. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ścisłe powiązanie osoby z administratorem ponieważ pracuje na rzecz klienta Administratora.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające.
 2. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą przez okres minimum 6 lat.
 3. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto osobom wskazanym przez przedsiębiorcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszej klauzuli wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 4.

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry