Warszawa, dnia 28 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: ARM/21/2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: Ustawa), pt. „Zakup zestawu urządzeń do analizy parametrów jakościowych ETH 1G oraz 10G wraz z dwiema platformami pomiarowymi (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00313650/01 z dnia 13 grudnia 2021 r.).

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 Ustawy, informuje o unieważnieniu prowadzonego przez niego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy postępowania pt. „Zakup zestawu urządzeń do analizy parametrów jakościowych ETH 1G oraz 10G wraz z dwiema platformami pomiarowymi” (numer sprawy: ARM/21/2021).

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 w zw. z art. 266 Ustawy.

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 2 Ustawy, „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 22 grudnia 2021 r. do godz.: 10:00, w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego tylko jedna oferta – oferta numer 0057/ARM/21/2021 złożona przez RATEART P.H.U. Dariusz Matyjewicz, Łódź. Oferta ta została jednak odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 218 ust. 1 i w zw. z art. 266 Ustawy, z uwagi na jej niezgodność z Ustawą.W okolicznościach, iż odrzucona została jedyna oferta złożona w postępowaniu, dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest nieuzasadnione i Zamawiający podjął decyzję o jego unieważnieniu z uwagi na spełnienie się przesłanki ustawowej określonej w art. 255 pkt 2 w zw. z art. 266 Ustawy.Warszawa,

###

 

2021-12-22

Znak sprawy: ARM/21/2021

Dotyczy: Zakup zestawu urządzeń do analizy parametrów jakościowych ETH 1G oraz 10G wraz z dwiema platformami pomiarowymi

Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 270 600,00 zł brutto.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

1. Nr oferty: 0057/ARM/21/2021

RATEART P.H.U. Dariusz Matyjewicz
ul. Lenartowicza  24
93-143 Łódź, Polska

Nazwa kryterium

Wartość kryterium

Cena

179 949,00 PLN

###

Warszawa, 14 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: ARM/21/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch zestawów urządzeń do analizy parametrów jakościowych dla prędkości 1GigE oraz 10GigE, gdzie jeden z zestawów ma mieć możliwość rozszerzenia o aktywację 100GigE.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478018]

przewiń do góry