Warszawa, dnia 3 lutego 2022 r.

Znak sprawy: ARM/03/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: Ustawa), pt. „Dostawa (leasing) samochodów osobowych” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00034781/01 z dnia 2022-01-25).

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o unieważnieniu prowadzonego przez niego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy postępowania pt. Dostawa (leasing) samochodów osobowych” (numer sprawy: ARM/03/2022).

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 w zw. z art. 266 Ustawy.

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 1 Ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 2 lutego 2022 r. do godz.: 9:00, w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

W powyższych okolicznościach, dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest nieuzasadnione i Zamawiający podjął decyzję o jego unieważnieniu z uwagi na spełnienie się przesłanki ustawowej określonej w art. 255 pkt 1 w zw. z art. 266 Ustawy

###

Warszawa, dnia 25 stycznia 2022 r.

Znak sprawy: ARM/03/2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych  wraz z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodów na koniec umowy leasingu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-03 10:32:14
  • Liczba odsłon: 518
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478020]

przewiń do góry