Warszawa, 21 kwietnia 2022 r.

Znak sprawy: ARM/06/2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: Ustawa), pt. „Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej utrwalającej wizerunek flagi Województwa Mazowieckiego wśród mieszkańców regionu

  1. Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 266 Ustawy informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
  2. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 0080/ARM/06/2022 złożona przez Małgorzatę Grochowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą JMG Consulting Małgorzata Grochowska, ze stałym miejscem wykonywania działalności pod adresem: ul. Antoniego Pajdaka 5 lok. 96, 03-134 Warszawa. Oferta została złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania i spełniającego warunki udziału w nim. Oferta ta otrzymała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert tj. 86,80 punktów, w tym w kryterium oceny ofert – cena brutto: 31,80 punktów, w kryterium oceny ofert – wstępna koncepcja realizacji kampanii: 55,00 punktów.
  3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła do Zamawiającego także oferta nr 0081/ARM/06/2022 złożona przez CITYBOARD MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 30, 02-541 Warszawa. Oferta ta otrzymała łączną liczę punktów w kryteriach oceny ofert: 80,00 punktów, w tym w kryterium oceny ofert – cena brutto: 40,00 punktów, w kryterium oceny ofert – wstępna koncepcja realizacji kampanii: 40,00 punktów.
  4. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

###

Warszawa, 14 kwietnia 2022 r.

Znak sprawy: ARM/06/2022

Dotyczy: Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej utrwalającej wizerunek flagi Województwa Mazowieckiego wśród mieszkańców regionu

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla części Postępowanie: 840 000,00 zł brutto.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

1. Nr oferty: 0080/ARM/06/2022

JMG Consulting Małgorzata Grochowska
ul. Antoniego Pajdaka  5/96
03-134 Warszawa, Polska
 

Nazwa kryterium

Wartość kryterium

Cena

824 100,00 PLN

Wstępna koncepcja realizacji kampanii

Wstępna koncepcja realizacji kampanii

 

2. Nr oferty: 0081/ARM/06/2022

Cityboard Media Sp. z o.o.
ul. ul. Narbutta  30
02-541 Warszawa, Polska
 

Nazwa kryterium

Wartość kryterium

Cena

655 077,48 PLN

Wstępna koncepcja realizacji kampanii

Szczegółowy zakres realizacji kampanii znajduje się w media planie i kosztorysie

###

Warszawa, 6 kwietnia 2022 r.

Znak sprawy: ARM/06/2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej utrwalającej wizerunek flagi Województwa Mazowieckiego wśród mieszkańców regionu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa.

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry