Warszawa, 13 kwietnia 2022 r.

Znak sprawy: ARM/07/2022


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Budowa Systemu Informatycznego - Mazowiecka Platforma Kultury”.

W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym a  Wykonawcami, w szczególności  składanie  ofert oraz  oświadczeń,  w tym oświadczenia  składanego  na  formularzu  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia,  sporządzonego  zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy  2014/24/UE, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
    ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa;
    inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. jest Pan Leszek Witczak, e-mail: iod@armsa.pl
    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
    „Budowa Systemu Informatycznego - Mazowiecka Platforma Kultury”.,
    znak sprawy: ARM/07/2022
    prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu wykonania umowy zawartej w wyniku ww. postępowania;
    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
    posiada Pani/Pan:
    a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
    c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych d) osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
    nie przysługuje Pani/Panu:
    a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478032]

przewiń do góry