Warszawa, 28 października 2022 r.

Znak sprawy: ARM/13/2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej: Ustawa), pt. „Przebudowa sieci Internet dla Mazowsza w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3820W Żdżarów – Rybno na odcinku od km 0+780.00 do km 5+129.02.” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00334841/01 z dnia 6 września 2022 r.).

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 266 Ustawy informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

2. Jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 0132/ARM/13/2022 złożona przez Zbigniewa Kowalewskiego, Dominika Szczepanika oraz Marcina Gołębiowskiego - wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej KAM NOWE TECHNOLOGIE S.C. Z. KOWALEWSKI, D. SZCZEPANIK, M. GOŁĘBIOWSKI, ul. Grunwaldzka 6/26, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie. Oferta została złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania i spełniającego warunku udziału w nim. Oferta w kryteriach oceny ofert otrzymała łącznie 100,00 punktów, w tym w kryterium oceny ofert – cena brutto: 60,00 punktów, w kryterium oceny ofert – okres obowiązywania gwarancji jakości na wykonane prace: 40,00 punktów.

3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła ponadto oferta nr 0130/ARM/13/2022 złożona przez wykonawcę Biatel Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa, woj. mazowieckie. Oferta ta w kryteriach oceny ofert otrzymała łącznie 76,67 punktów, w tym w kryterium oceny ofert – cena brutto: 36,67 punktów, w kryterium oceny ofert – okres obowiązywania gwarancji jakości na wykonane prace: 40,00 punktów.

4. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

###

 

 

Warszawa, 21 września 2022 r.

Znak sprawy: ARM/13/2022

Dotyczy: Przebudowa sieci Internet dla Mazowsza w ramach rozbudowy drogi powiatowej   nr 3820W Żdżarów - Rybno na odcinku od km 0+780.00 do km 5+129.02

Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 738 000,00 zł brutto.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

1. Nr oferty: 0130/ARM/13/2022

BIATEL TELEKOMUNIKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Złota   61/100
00-819 Warszawa, Polska

Cena

920 582,84 PLN brutto

 

2. Nr oferty: 0132/ARM/13/2022

KAM NOWE TECHNOLOGIE S.C. Z.KOWALEWSKI, D.SZCZEPANIK, M.GOŁĘBIOWSKI
ul. GRUNWALDZKA  6/26
96-500 SOCHACZEW, Polska
 

Nazwa kryterium

Wartość kryterium

Cena

565 608,76 PLN brutto

###

Warszawa, 6 września 2022 r.

Znak sprawy: ARM/13/2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie sieci Internet dla Mazowsza w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3820W Żdżarów - Rybno na odcinku od km 0+780.00 do km 5+129.02. Dokumentacja projektowa - przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnych Operatora IDM, zrealizowana została na zlecenie Inwestora Rozbudowy drogi powiatowej nr 3820W Żdżarów – Rybno, którym jest Zarząd Powiatu Sochaczewskiego reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. Przedmiot zamówienia jest częścią projektu przebudowy drogi, a Właścicielem i Operatorem sieci IDM jest Województwo Mazowieckie, który to ma za zadanie zrealizować przebudowę sieci IDM.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry