Warszawa, 10 lutego 2023 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE PODMIOTU DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023


Zarząd Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 09.02.2023r. dokonała wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. za rok obrotowy 2022 oraz za rok obrotowy 2023 następującej firmy:

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.  
ul. Kaleńska 8
04-367 Warszawa

###

 

 

Warszawa, 20 grudnia 2022 r.

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO)

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Mazowsza Spółka Akcyjna
ul. Świętojerska 9
00 – 236 Warszawa

Działając na podstawie uchwały własnej z dnia 20 grudnia 2022 r. Nr 351/2022

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. oraz za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i sporządzenie pisemnej opinii wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego w terminach: za rok obrotowy 2022 do 01.06.2023 r., za rok obrotowy 2023 do 23 maja 2024 r.

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki” do sekretariatu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie, w terminie do dnia 23.01.2023 r. do godz. 16.00

Oferty dostarczone po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu (termin dotyczy również ofert nadanych pocztą oraz kurierem).

Oferta powinna zawierać:
1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON oferenta, w tym informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę firm audytorskich,
2. oferowaną cenę (wraz z warunkami płatności) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
3. oświadczenie oferenta o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
4. wskazanie liczby zatrudnionych biegłych rewidentów,
5. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz ich doświadczenia i kwalifikacji,
6. wskazanie metod, terminu i harmonogramu badania sprawozdania finansowego,
7. wykaz doświadczenia, tj. wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem zamieszczenia ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem kapitałów badanych podmiotów, dat wykonania usług, odbiorców - ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem podmiotów publicznych (województwo, gmina) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie,
8. oświadczenie sankcyjne.  

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej w celu ustalenia, dochodzenia, obrony praw lub roszczeń związanych z realizacją umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
4. Dane osobowe:  
1) osób reprezentujących przedsiębiorcę, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy.
2) osób wskazanych przez przedsiębiorcę, jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO  w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a przedsiębiorcą. Dane zostały podane przez przedsiębiorcę w ramach zawieranej umowy. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ścisłe powiązanie osoby z administratorem ponieważ pracuje na rzecz klienta Administratora.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające.
6. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji umowy przechowywane będą przez okres minimum 6 lat.
7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto osobom wskazanym przez przedsiębiorcę, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszej klauzuli wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 4

 

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry