Warszawa, 21 listopada 2023 r.

Znak sprawy: ARM/09/2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pt. „Dostawa artykułów i sprzętu do fotografii”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej: Ustawa), zawiadamia o unieważnieniu prowadzonego przez niego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy postępowania pt. „Dostawa artykułów i sprzętu do fotografii.”, nr sprawy: ARM/09/2023 w zakresie Części VII zamówienia.

Pełna treść informacji dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://portal.smartpzp.pl/armsa (Nr sprawy: ARM/09/2023)

 

###

Warszawa, 7 listopada 2023 r.

Znak sprawy: ARM/09/2023

Dotyczy: Dostawa artykułów i sprzętu do fotografii

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej zwaną „Ustawą”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy, pn.: „Dostawa artykułów i sprzętu do fotografii”, Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

Pełna treść informacji dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://portal.smartpzp.pl/armsa (Nr sprawy: ARM/09/2023)

###

Warszawa, dnia 09.10.2023 r.

Znak sprawy: ARM/09/2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.) oraz aktów wykonawczych do Ustawy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów i sprzętu do fotografii w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry