Warszawa, 20 listopada 2023 r.

Znak sprawy: ARM/10/2023

Dotyczy: Dostawa artykułów i sprzętu weterynaryjnego oraz sprzętu laboratoryjnego

Do: wszystkich zainteresowanych

Zawiadomienie
o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5, art. 255 pkt 1 i 2 i art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy pn.: „Dostawa artykułów i sprzętu weterynaryjnego oraz sprzętu laboratoryjnego”, Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII zamówienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., dalej: Ustawa), zawiadamia o unieważnieniu prowadzonego przez niego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy postępowania pt. „Dostawa artykułów i sprzętu weterynaryjnego oraz sprzętu laboratoryjnego”, nr sprawy: ARM/10/2023 w zakresie Części IX, X, XIII.

Pełna treść informacji dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://portal.smartpzp.pl/armsa (Nr sprawy: ARM/10/2023)

 

###

 

Warszawa, dnia 13 października2023 r.

Znak sprawy: ARM/10/2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i sprzętu weterynaryjnego oraz sprzętu laboratoryjnego w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

 

###

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-10-13 13:28:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-20 15:43:44
  • Liczba odsłon: 107
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry