Warszawa, 29 listopada 2023 r.

Znak sprawy: ARM/11/2023

Dotyczy: Dostawa wyposażenia warsztatów

Do: wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyniku postępowania dla Części 8,12,14,24 zamówienia

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 oraz art. 260 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2020 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy pn.: „Dostawa wyposażenia warsztatów”, Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 8,12,24 zamówienia oraz

Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Części 14 zamówienia.

###

 

Warszawa, 27 listopada 2023 r.

Znak sprawy: ARM/11/2023

Dotyczy: Dostawa wyposażenia warsztatów

Informacja o wyniku postępowania dla Części 1,2,3,4,5,6,9,10,11,13, 15,16,17,18,21,23 zamówienia

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 oraz art. 260 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2020 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy pn.: „Dostawa wyposażenia warsztatów”, Zamawiający informuje wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 1,2,3,4,5,6,11,13,15,16,17,18,21,23  zamówienia oraz
Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Części 9,10, zamówienia.

Pełna treść informacji dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://portal.smartpzp.pl/armsa (Nr sprawy: ARM/11/2023)

###

 

Warszawa, 17 listopada 2023 r.

Znak sprawy: ARM/11/2023

Dotyczy: Dostawa wyposażenia warsztatów

Do: wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 7 i 22 zamówienia

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2020 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy pn.: „Dostawa wyposażenia warsztatów”, Zamawiający informuje o wyniku postępowania w Części 7 i 22 zamówienia.


Pełna treść informacji dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://portal.smartpzp.pl/armsa (Nr sprawy: ARM/11/2023)

 

###

 

Warszawa, 14 listopada 2023 r.

Znak sprawy: ARM/11/2023

Dotyczy: Dostawa wyposażenia warsztatów

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 19 i 20 zamówienia

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2020 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy pn.: „Dostawa wyposażenia warsztatów”, Zamawiający informuje o wyniku postępowania w Części 19 i 20 zamówienia.

Pełna treść informacji dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa (Nr sprawy: ARM/11/2023)

 

###

 

Warszawa, dnia 18 października 2023 r.

Znak sprawy: ARM/11/2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatów w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry