Warszawa, dnia 22 października 2010 r.


Zapytanie ofertowe nr 1/2010

(dotyczy zamówienia PROJEKTU GRAFICZNEGO oraz DRUKU ULOTEK)
 

I. ZAMAWIAJĄCY


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Smolna 12,
00-375, Warszawa
NIP: 521-337-46-90
REGON: 140391839
KRS: 0000249823

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu graficznego oraz  druku ulotek wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
    - Format ulotki A4 składane do A5
    - Papier kredowy (gramatura 130g/m2 – mat)
    - Zadruk CMYK 4+4
    - Projekt graficzny – do opracowania przez drukarnię
    - Nakład: 3000szt.
    - Technologia druku: offset
3.    W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci
       przykładowej ulotki oraz tekst do umieszczenia na ulotce.
4.    Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.    Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29.10.2010 r., godz. 14:00

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

      Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
   
Oferta powinna być:
    - opatrzona pieczątką firmową,
    - posiadać datę sporządzenia,
    - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
    - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: proeksport@armsa.pl , faksem    na nr: +48 22 843 83 31, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa do dnia 26.10.2010 r. godz. 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  26.10.2010 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 na stronie internetowej pod adresem www.armsa.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.armsa.pl w Biuletynie Informacji 
       Publicznej.

VI. OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
    1 - Cena 50%
    2 - Jakość 50% oceniana na podstawie przykładowej ulotki wzorcowej załączonej
         przez oferenta do oferty, wykonana na papierze o gramaturze 130g/m2-mat,
         zadruk CMYK 4+4, druk offsetowy.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.armsa.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Magda Jankowska pod numerem telefonu 22 566 47 92 oraz adresem email: m.jankowska@armsa.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Do pobrania:
wzor_formularza_ofertowego_1_2010.doc


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-22 14:55:25
  • Liczba odsłon: 130

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry