Warszawa, dnia 22 października 2010 r.

Sygnatura akt: COIE-PROBIZ/1/2010


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania jest usługa ekspercka polegająca na:

Przygotowaniu analizy na temat atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną potencjału inwestycyjnego Województwa Mazowieckiego. Zakres opracowania powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: czynniki atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego, atrakcyjność Województwa Mazowieckiego na tle pozostałych województw i Polski, potencjał inwestycyjny regionu, w tym: określenie priorytetowych branż inwestycji w regionie, priorytetowych kierunków napływu inwestycji zagranicznych. Przedmiotowe opracowanie, analiza, zawierać będzie również wersję skróconą (10-15 stron) w języku polskim i angielskim.

Usługa ekspercka będzie realizowana w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi Inwestorów i Eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Projekt jest projektem systemowym Ministra Gospodarki, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel Poddziałania  6.2.1:

Celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowej, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności  gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

Cel ten będzie realizowany poprzez utworzenie krajowej sieci 16 jednostek zwanych Centrami Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), po jednej w każdym województwie, funkcjonujących w strukturach Urzędów Marszałkowskich, bądź innych jednostek wybranych przez Urzędy Marszałkowskie do realizacji zadania.

Jednostki te będą świadczyły usługę informacyjną:
-    pro-eksport - obejmującą bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicę kraju, skierowaną do wszystkich przedsiębiorców, reprezentujących różne branże, mających siedzibę na terenie RP,
-    pro-biz - obejmującą bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych, skierowaną do wszystkich inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Obecnie w każdym województwie, w strukturze Urzędu Marszałkowskiego lub Agencji Rozwoju Regionalnego, działa Centrum Obsługi Inwestorów (COI), które świadczy usługę informacyjno-doradczą pro-biz.  COI są partnerami Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ S.A.).

Oferta na usługę ekspercką powinna zawierać poniższe dokumenty:
1.    Ofertę cenową opracowaną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
2.    Ekspert powinien posiadać niezbędną wiedzę i minimum 3-letnie doświadczenie
w zakresie opracowywania analiz, opracowań i wykazać się znajomością zagadnień w obszarze badania atrakcyjności inwestycyjnej regionów.

Ekspert musi wykazać:
a)  że w okresie ostatnich 3 lat wykonał należycie bądź wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) przynajmniej 3 usługi związane z opracowaniem, analizą, która stanowi przedmiot zapytania ofertowego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego i może potwierdzić to stosownymi referencjami,
b) w przypadku gdy Ekspertem nie będzie osoba fizyczna, oferent musi wykazać,
iż dysponuje Ekspertem, który zostanie wyznaczony do realizacji usługi i który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania przedmiotowych analiz i opracowań.
3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zapytaniem, lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta - wystawiony nie wcześniej  niż  6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).

W przypadku pytań, uprzejmie proszę kontaktować się z Panią Natalią Radźko
e-mail: n.radzko@armsa.pl
tel. 022 566 47 60

Ofertę na wykonanie usługi uprzejmie proszę przesyłać do dnia 29 października br., do godz. 15.00, na adres e-mail: n.radzko@armsa.pl lub złożyć osobiście w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12; 00-375 Warszawa, IV piętro- Biuro Zarządu.

Załączniki do pobrania:
zalacznik_nr_1.doc
zalacznik_nr_2.doc

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00-375 Warszawa do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty. Niniejsze zapytanie nie kreuje dla oferenta żadnych roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych


Z poważaniem,
Iga Urbanik – Brymas
Wiceprezes Zarządu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-22 17:05:59
  • Liczba odsłon: 126

[Liczba odsłon: 2478045]

przewiń do góry