Warszawa, dnia 26 października 2010 roku


Znak sprawy ARM/49/10

                       

                           WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na pilota wycieczek - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka - szansa na zatrudnienie”.


            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”, (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., dalej zwanej „Ustawą”) Zamawiający Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę – Centrum Edukacji Fokus, Anna Ptak z siedzibą w Warszawie 02-641, ul. Malawskiego 1/92, z ceną wykonania zamówienia 144 300,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące trzysta złotych) brutto.

 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

PTTK „Podlasie” w Siedlcach; 08-110 Siedlce; ul. Bpa I. Świrskiego 35

185 153,00 zł

77,94 pkt

2.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli; 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9

154 461,00 zł

93,42 pkt

3.

Centrum Edukacji Fokus, Anna Ptak;

02-641 Warszawa, ul. Malawskiego 1/92

144 300,00 zł

100 pkt

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-26 16:44:14
  • Liczba odsłon: 294
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477998]

przewiń do góry