Warszawa 28

października 2010 r.

Znak sprawy ARM/50/10 (zakresie cz. I)


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka szansa na zatrudnienie” w zakresie części I

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”, (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., dalej zwanej „Ustawą”) Zamawiający Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie  informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę – OSK „Elka” Modliborski Sławomir z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 26, z ceną wykonania zamówienia 56 150,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) brutto.


Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

Ośrodek Szkolenia Kierowców  Rajd Sc. Łyzińska, T. Zagubień; ul. Chopina 56, 09-400 Płock

Wykonawca wykluczony

Wykonawca wykluczony

2.

Centrum Szkolenia Kierowców Władysław Osiński; ul. Kościuszki 26; 09-402 Płock

64575,00 zł

86,95 pkt

3.

OSK „Elka” Modliborski Sławomir; 09-400 Płock, ul. Rembielińskiego 3

56 150,00 zł 

100 pkt

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-28 17:53:03
  • Liczba odsłon: 269
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry