Warszawa, 10.11.2010 r.

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na obsługę prawną świadczoną przy realizacji projektów realizowanych przez Zamawiającego: Akademia Unijna III (Projekt I) oraz ITeraz Mazowsze II (Projekt II) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer ogłoszenia: 366012 - 2010;

data zamieszczenia: 10.11.2010


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Smolna 12, 00--37 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76, faks 0-22 843 83 31.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na obsługę prawną świadczoną przy realizacji projektów realizowanych przez Zamawiającego: Akademia Unijna III (Projekt I) oraz ITeraz Mazowsze II (Projekt II) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna świadczona przy realizacji projektów realizowanych przez Zamawiającego: Akademia Unijna III (Projekt I) oraz ITeraz Mazowsze II (Projekt II) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2013. Projekt I będzie realizowany dla 1890 osób, zaś Projekt II dla 3060 osób. Wartość usług i dostaw realizowanych w obydwu Projektach to ok. 25 600 000 (dwadzieścia pięć milionów sześćset tysięcy złotych). Do zadań Wykonawcy będzie należało udzielanie Zamawiającemu niezbędnej pomocy prawnej w celu zapewnienia zgodności działań projektowych z przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi: zamówień publicznych, prawa pracy, finansów publicznych, prawa cywilnego, oraz praw autorskich i praw pokrewnych. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a) przygotowywanie pod względem prawnym właściwych procedur zamówień publicznych. W szczególności obowiązkiem Wykonawcy będzie wskazanie właściwego trybu postępowania przewidzianego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010, opubl. w Dz. U. Nr 113, poz. 759, dalej Pzp). Wykonawca zaplanuje i zrealizuje procedury przetargowe m.in. na: - produkcję spotów radiowych i telewizyjnych - usługę audytu Projektów, - dostawę mebli biurowych, - dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, - dostawę telefonów, - usługi finansowe (zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów - gwarancja bankowa bądź ubezpieczeniowa), - usługę stworzenia witryn internetowych Projektów, - usługi telekomunikacyjne, - usługę stworzenia dodatkowych modułów do systemu CMS odnośnie zarządzania szkoleniami, eksportem i zarządzania bazą PEFS, - dostawę materiałów promocyjno-reklamowych, - usługę szkolenia z zakresu Profesjonalna prezentacja w Microsoft PowerPoint, - usługę szkolenia z zakresu Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, - usługę szkolenia z zakresu Metodyka zarządzania projektami MSP, - usługę szkolenia z zakresu Metodyka zarządzania Prince2Foundation, - usługę szkolenia z zakresu ITIL Foundation, - usługę szkolenia z zakresu Społeczeństwo Informacyjne - umiejętności podstawowe, wyszukiwanie informacji, e-uczestnictwo w społeczeństwie Informacyjnym, - usługę szkolenia z zakresu programu MS Windows, praca z tekstem oraz Microsoft Excel - obliczenia, bazy danych, raporty, - usługę szkolenia z zakresu modelowania oraz projektowania procesów biznesowych, - usługę szkolenia z zakresu Architektura i obieg informacji w intranecie, - usługę szkolenia z zakresu budowy bilansu i rachunku zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej w Excelu, - usługę szkolenia z zakresu Faktura elektroniczna, Wykorzystania podpisu elektronicznego do wystawiania dokumentów księgowych, - usługę szkolenia z zakresu narzędzia GIS, - usługę szkolenia z zakresu wykorzystania technologii informatycznej (IT) w praktyce, - usługę szkolenia z zakresu produkty finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, - usługę szkolenia z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa - VALUE Based Management (koncepcja, narzędzia, wdrażanie) - usługę szkolenia z zakresu prognozowania w biznesie, - usługę szkolenia z zakresu projektowania stron internetowych dla początkujących, - usługę szkolenia z zakresu projektowania stron internetowych dla zaawansowanych, - usługę szkolenia na przeprowadzenie kursu administratora sieci komputerowych, - usługę szkolenia z zakresu profesjonalne raportowanie i analizy w Excelu, - usługę szkolenia z zakresu Program Płatnik, - usługę szkolenia z zakresu organizacji, bezpieczeństwa i regulacji prawnych dotyczących e-dokumentu i e-administracji, - usługę szkolenia z zakresu zintegrowanych systemów informatycznych, - usługę szkolenia z zakresu budowy biur wspomagających zarządzanie portfelem, programami i projektami (Portfolio Programme and Project Offices - P3O), - usługę przeprowadzenia bloku szkoleń Microsoft Office Specialist (oddzielne kursy dla Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access), - usługę przeprowadzenia bloku szkoleń z zakresu rachunkowości i finansów (6 tematów), - usługa szkoleniową z zarządzania kryzysem w firmie, - usługę szkoleniową z radzenie sobie z konfliktem i stresem, - usługę przeprowadzenia bloku szkoleń z komunikacji interpersonalnej (5 tematów) - usługę szkoleniową z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych, - usługę przeprowadzenia bloku szkoleń z języka angielskiego (5 tematów) Zamawiający zastrzega, że zakres przedmiotowy usług i dostaw, o których mowa powyżej może ulec zmianie w zależności od ewentualnych zmian w Projekcie bądź Projektach, jak również w sytuacji gdy usługi bądź dostawy będzie można zrealizować bez bądź ze stosowaniem procedur określonych w Pzp. b) opracowywanie i uzgadnianie z Zamawiającym wzorów wszystkich umów cywilno-prawnych oraz aneksów do umów, związanych z realizacją Projektów - zarówno zawieranych w trybie ustawy pzp jak i z pominięciem tej ustawy a następnie opiniowanie, pod względem zgodności z przepisami prawa, umów i aneksów do umów, ze wskazaniem niezbędnych korekt. W szczególności dotyczy to umów z Kierownikami Projektów, koordynatorem ds. promocji i logistyki, koordynatorem ds. rekrutacji, koordynatorem ds. narzędzi informatycznych, koordynatorem ds. szkoleń, koordynatorem ds. rozliczeń i monitoringu, bibliotekarzem konfiguracji, specjalistami regionalnymi, specjalistami ds. rekrutacji i szkoleń, asystentem kierownika projektu, specjalistą ds. rozliczeń, specjalistą ds. promocji i ewaluacji. c) opracowywanie i uzgadnianie z Zamawiającym treści umów o pracę - w tym umów zawieranych z dotychczasowymi pracownikami Zamawiającego - pod względem zgodności tychże umów z przepisami prawa pracy, d) opracowywanie opinii i analiz prawnych wynikających z prowadzonych Projektów; e) przygotowywanie i uzgadnianie z Zamawiającym projektów odpowiedzi na wystąpienia Wykonawców w trakcie postępowań o zamówienia publiczne oraz w trakcie realizacji tych zamówień dotyczących problematyki natury prawnej; f) udzielanie Zamawiającemu porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w związku z działaniami projektowymi, g) uczestniczenie w rokowaniach, spotkaniach i negocjacjach w ramach Projektów jeżeli zaistnieją okoliczności do prowadzenia takich rokowań, spotkań i negocjacji; h) występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w postępowaniach sądowych, postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, związanych bezpośrednio z Projektami, jeżeli takie postępowania zostaną wszczęte oraz przygotowywanie pism procesowych w ramach takich postępowań; i) przeprowadzenie procedur związanych z egzekucją ewentualnych wierzytelności, związanych bezpośrednio z Projektami oraz przygotowywanie pism w ramach postępowań egzekucyjnych; j) uczestniczenie z głosem doradczym, na zaproszenie Zamawiającego, w posiedzeniach oraz naradach roboczych, związanych z realizacją Projektów; k) weryfikacja umów łączących Beneficjenta z Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Zarządzającą oraz ewentualnego wykonania analiz i przedstawienia opinii w tym zakresie, l) bieżące informowanie Zamawiającego o zmianach przepisów prawnych mających wpływ na realizację projektu. 2). Zamawiający wymaga, aby zadania, o których mowa w pkt 1) realizowane były przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, w dostosowaniu do harmonogramu Projektów oraz terminów określonych przepisami prawa. 3). Przez uczestniczenie Wykonawcy w rokowaniach, spotkaniach, negocjacjach, posiedzeniach, naradach rozumie się udział w tych zdarzeniach co najmniej 1 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, posiadającego tytuł zawodowy radcy prawnego bądź adwokata (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział w spotkaniach aplikanta adwokackiego bądź aplikanta radcowskiego) posiadającego wiedzę i doświadczenie odpowiednie do rozpatrywanych problemów, oraz udzielanie Zamawiającemu ustnych (w tym telefonicznych bądź e-mailowych) porad lub opinii prawnych. 4). W ramach zamawianych usług do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także udzielanie Zamawiającemu pomocy prawnej w trakcie kontroli, dotyczących Projektów, przeprowadzanych przez uprawnione jednostki nadzorcze, polegającej na weryfikacji, przygotowanych przez Zamawiającego wyjaśnień oraz stanowisk. 5). Wykonawca może świadczyć usługi objęte niniejszą umową według swego wyboru w swojej siedzibie bądź w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionych sytuacjach gdy konieczny jest bezpośredni kontakt z Zamawiającym przedstawiciel Wykonawcy zobowiązuje się stawić w siedzibie Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zaproszenia go przez Zamawiającego. 6). W ramach świadczonych usług Wykonawca zapewni Zamawiającemu także możliwość codziennego (w dni robocze) kontaktowania się z Wykonawcą drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. 7). Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 08:00 - 16:00. 8). Termin, miejsce i tematyka wykonywania usług objętych niniejszym postępowaniem będą każdorazowo ustalane pomiędzy stronami według aktualnych potrzeb Zamawiającego. Po zgłoszeniu przez Zamawiającego tematyki usługi w terminie 3 dni roboczych Zamawiający z Wykonawcą ustalą ostateczny zakres tematyki zgłoszonej usługi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • max 20% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1). Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10 000,00 PLN. 2). Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, c) z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 3). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony Akademia Unijna III, ITeraz Mazowsze II), 4). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ) Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia zostanie wykonana przez podwykonawcę. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej z części zamówienia Podwykonawcom. 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz umowę zawartą z tym podmiotem gwarantującą jego udział w wykonywaniu niniejszego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) w razie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, poprzez zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wynagrodzenia brutto w części przypadającej na okres wykonywania umowy w którym obowiązuje nowa stawka ww. podatku; b) w razie zmian w Projekcie, poprzez: - zmianę zasad płatności wynagrodzenia (jednakże bez zmiany jego wysokości) za dane lata, w szczególności jego części przypadających na dany okres; - zmianę innych postanowień umowy związanych z postępem Projektu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00-375 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 15:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

SIWZ-obsługa_prawna.doc

Załączniki_1-5_do_SIWZ.doc

Załącznik_nr_6 do SIWZ.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-10
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-10 19:25:26
 • Liczba odsłon: 264
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry