Warszawa 1 grudnia 2010r.


Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na organizację usług hotelarskich
Numer ogłoszenia: 390548 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Smolna 12, 00--37 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76, faks 0-22 843 83 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na organizację usług hotelarskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa hotelarska polegająca na zorganizowaniu pobytu dla maksymalnie 950 osób, w pięciu edycjach, każda po maksymalnie 190 osób (zapewnienie noclegów, całodzienne wyżywienie i obsługa organizowanych przez Zamawiającego szkoleń). Przedmiot niniejszej umowy stanowi część projektu systemowego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces realizowanego w latach 2010-2011 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Termin realizacji usługi: I edycja - 10,11-12.12.2010 rok dla max 190 osób II edycja - 12,13-14.12.2010 rok dla max 190 osób III edycja - 14,15-16.12.2010 rok dla max 190 osób IV edycja - 16,17-18.12.2010 rok dla max 190 osób V edycja - 18,19-20.12.2010 rok dla max 190 osób Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia poszczególnej grupy szkoleniowej do maksymalnie 195 osób przy czym nie wpłynie to na łączną ilość uczestników szkoleń. Miejsce realizacji: Hotel ** lub *** gwiazdkowy bądź centrum konferencyjne położone w miejscowości w pobliżu Warszawy (w promieniu do 20 km od centrum Warszawy). Czas trwania pobytu każdej edycji: I dzień szkolenia 17.00 - odjazd autokaru, podstawienie autokaru o 16.45 do. 19.00 - przyjazd grup i zakwaterowanie 19.00 - 20.00- czas wolny 20.00 - kolacja II dzień szkolenia 08.00 - 09.00 - śniadanie 09.00 - 13.30 - szkolenie + serwis konferencyjny 13.30 - 14.30 - lunch 14.30 - 18.00 - szkolenie 18.00 - 20.00 - czas wolny 20.00 - kolacja, grill III dzień szkolenia 08.00 - 09.00 - śniadanie 09.00 - 14.00 - szkolenie + serwis konferencyjny 13.15 - 14.30- lunch 15.00 - wyjazd gości, autokary podstawione około godz. 14.45 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie. Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdej edycji szkoleniowej min. jedną salę konferencyjną mieszczącą do 190 osób drugiego i trzeciego dnia szkolenia oraz drugiego dnia szkolenia także min. 3 sale mieszczące minimum 65 osób. Wszystkie sale klimatyzowane z dostępem do szatni, węzła sanitarnego, wyposażone w tablicę flipchat z mazakami, ekran oraz odpowiedni sprzęt multimedialny wraz z obsługą. Sale dostępne min. 2 godz. przed planowaną godziną rozpoczęcia szkolenia. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić recepcję (w zakresie ustawienia stanowiska Zamawiającego do obsługi uczestników szkolenia) Zamawiającemu na czas realizacji usługi. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w cenie usługi transport dla wyznaczonej liczy osób z Warszawy (wyznaczone miejsce) do miejsca szkolenia: pierwszego dnia - wg ustalonego harmonogramu oraz trzeciego dnia powrót do Warszawy spod miejsca szkolenia (wg harmonogramu) pod wyznaczone miejsce w Warszawie. Ostateczna ilość osób zostanie podana nie później niż na dwa dni kalendarzowe przed planowanym terminem pobytu. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w każdym terminie (dla każdej edycji) maksymalnie 190 miejsc noclegowych, w tym 10 pokoi jednoosobowych, pozostałe pokoje dwuosobowe, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym. Rozliczenie za całą usługę nastąpi na podstawie ostatecznej ilości osób podanej nie później niż na dwa dni kalendarzowe przed planowanym terminem pobytu. 5. Wykonawca zapewni dla każdej edycji szkoleń co najmniej 50 miejsc parkingowych wliczonych w cenę usługi. 6. Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp dla uczestników każdej edycji do: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni oraz co najmniej 1 stołu bilardowego, 1 stołu do ping-pong, boiska do siatkówki. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą opiekę ze strony hotelu podczas trwania każdego ze szkoleń. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę pozwalającą na szybkie i sprawne podawanie posiłków oraz zapewni podawanie posiłków jednocześnie dla wszystkich uczestników danego szkolenia. 8. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania hotelu oraz sal konferencyjnych we wskazane logo oraz komentarz stanowiący załącznik nr 1 do umowy zawartej z Zamawiającym. 9. Ostateczna ilość osób biorących udział w poszczególnej edycji zostanie podana przez Zamawiającego nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia danego szkolenia. 10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wyżywienie w formie bufetu szwedzkiego dla wyznaczonej ilości osób, które będzie obejmowało: a) każdego pierwszego dnia: kolacja (przystawka, danie główne na ciepło, zimna płyta, napoje zimne i ciepłe) b) każdego drugiego dnia: - śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, - przerwa kawowa nielimitowana (kawa, herbata, ciastka, soki, woda mineralna), lunch (zupa, danie główne, deser, napoje) - uroczysta kolacja c) każdego trzeciego dnia: śniadanie, przerwa kawowa nielimitowana (kawa, herbata, ciastka, soki, woda mineralna), lunch. Menu stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.11.00.00-4, 55.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1). Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 17 000 zł (siedemnaście tysięcy złotych). 2). Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 3). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony usługa hotelarska nauczyciele, 4). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie minimum trzy usługi polegające na obsłudze szkoleń dla co najmniej 160 osób jednocześnie. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną salą szkoleniową dla minimum 190 osób oraz minimum 3 salami minimum 65 osób w miejscu prowadzenia szkolenia z dostępem do pomieszczeń sanitarnych oraz minimum 190 miejscami noclegowymi, a nadto warunkami do rekreacji w postaci: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni oraz co najmniej 1 stołu bilardowego, 1 stołu do ping-pong. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • NIE DOTYCZY

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty dostarczone w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykaz potwierdzający dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), w którym wykaże, że dysponuje co najmniej jedną salą szkoleniową dla minimum 190 osób oraz minimum 3 salami minimum 65 osób w miejscu prowadzenia szkolenia z dostępem do pomieszczeń sanitarnych, oraz minimum 190 miejscami noclegowymi a nadto warunkami do rekreacji w postaci: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni oraz co najmniej 1 stołu bilardowego, 1 stołu do ping-pong, boiska do siatkówki. . Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy: a) terminu realizacji umowy z uwagi na działania siły wyższej, b) osób uprawnionych do kontaktów w ramach umowy o ile dotychczas wyznaczone przez strony osoby przestały pracować dla którejkolwiek ze stron, c) sytuacji gdy ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia (w szczególności choroba trenera, siła wyższa) - zmiana może dotyczyć terminu realizacji. d) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację niniejszej umowy (w szczególności pożar, powódź, przerwy w dostawie energii elektrycznej) - zmiana terminu realizacji. f) zmiany danych teleadresowych, g) przedłużającej się procedury wyboru oferty - zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00-375 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2010 godzina 08:15, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszej umowy stanowi część projektu systemowego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces realizowanego w latach 2010-2011 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania:

siwz_hotel_56.doc

zal_1_56.doc

zal_2_osw_art_22_56.doc

zal_3_osw_art_24_56.doc

zal_4_potencjal_techniczny_56.doc

zal_5_wykaz_wykonanych_uslug_56.doc

zal_6_wzor_umowy_56.doc

zal_nr_1_do_umowy_menu_56.doc

zal_nr_2_do_umowy_wzor_oznaczen_56.doc

zal_7_kalkulacja_56.docZmiana ogłoszenia z dnia: 1.12.2010r.


Numer ogłoszenia: 390706 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 390548 - 2010 data 01.12.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00--37 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76, fax. 0-22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: 1). Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 17 000 zł (siedemnaście tysięcy złotych). 2). Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 3). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony usługa hotelarska nauczyciele, 4). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 Ustawy..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1). Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 16 000 zł (szesnaście tysięcy złotych). 2). Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 3). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony usługa hotelarska nauczyciele, 4). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 Ustawy.
W związku ze zmianą ogłoszenia poniżej aktualny SIWZ
siwz_hotel_bis_po_zmianach_56.docInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-03
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-01 13:37:05
 • Liczba odsłon: 384
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry