Warszawa 1 grudnia 2010r.


Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na organizację usług szkoleniowych.
Numer ogłoszenia: 390648 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Smolna 12, 00--37 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76, faks 0-22 843 83 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na organizację usług szkoleniowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia specjalistycznego z zakresu współczesnych zaburzeń wychowawczych i uzależnień dla maksymalnie 900 nauczycieli, w pięciu grupach liczących nie więcej niż po 180 uczestników każda. Przedmiot niniejszej umowy stanowi część projektu systemowego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces realizowanego w latach 2010-2011 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Termin przeprowadzenia szkolenia: I edycja - 11-12.12.2010 rok dla max 180 osób II edycja - 13-14.12.2010 rok dla max 180 osób III edycja - 15-16.12.2010 rok dla max 180 osób IV edycja - 17-18.12.2010 rok dla max 180 osób V edycja - 19-20.12.2010 rok dla max 180 osób Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia poszczególnej grupy szkoleniowej do maksymalnie 185 osób przy czym nie wpłynie to na łączną ilość uczestników szkoleń. Miejsce realizacji: miejscowość w pobliżu Warszawy (w promieniu do 20 km od centrum Warszawy). Dokładne miejsce szkolenia Zamawiający określi w umowie zawartej z Wykonawcą, bądź nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia. Czas trwania kursu dla każdej grupy: Łącznie 14 godzin lekcyjnych (tj. 45 minut zegarowych= jedna godzina lekcyjna) zajęć podczas 2 dni, w formie warsztatu partycypacyjnego. Zamawiający potwierdzi Wykonawcy ilość osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu w terminie 1 dnia przed rozpoczęciem szkolenia dla każdej z grup. Warunki realizacji zamówienia: Program szkolenia powinien zawierać bloki tematyczne: Etiologia, przebieg, wielowymiarowe konsekwencje współczesnych zaburzeń wychowawczych i uzależnień Dopalacze - zjawisko i zagrożenia. Zasady stosowania testów narkotykowych na poziomie szkoły Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych Dzieci a multimedia. Wpływ agresji cyberprzestrzennej na zachowania dzieci i młodzieży Techniki aktywizacji grupy i ucznia Budowanie motywacji przez sport O potrzebie programu wychowawczego dla dzieci i młodzieży Dodatkowo: możliwość indywidualnych konsultacji dla uczestników. Warunki realizacji zamówienia: 1. Realizacja każdego szkolenia powinna odbywać się w oparciu o nowoczesne metody i techniki dydaktyczno-pedagogiczne. 2. W trakcie każdego ze szkoleń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić maksymalnie 2 przerwy kawowe (do 30 minut) i jedną przerwę obiadową (do 60 minut). 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podczas zajęć dla każdej grupy trenera(ów) z każdego bloku tematycznego. 4. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić wśród uczestników każdego szkolenia ankietę ewaluacyjną i przedstawić rezultaty w formie raportu Zamawiającemu, najpóźniej do 15.01.2011r. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej na pendrive w ilości 960 sztuk (pendriveów) oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych. 6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji treść oraz wygląd materiałów szkoleniowych, o których mowa w pkt.6) w terminie jednego dnia od zawarcia umowy. W terminie jednego dnia od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji program szkolenia wraz z jego harmonogramem. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag do treści, wyglądu materiałów szkoleniowych oraz programu szkolenia wraz z jego harmonogramem w terminie 3 dni od ich przekazania przez Wykonawcę oznacza akceptację treści, wyglądu materiałów szkoleniowych oraz programu i jego harmonogramu. 8. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy każdego z uczestników kursu. 9. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dzienniki zajęć zawierające wymiar zajęć, tematy zajęć. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie w oryginale zostaną przekazane Zamawiającemu, po zakończeniu każdego szkolenia. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu praw autorskich do korzystania i rozporządzania na potrzeby szkolenia materiałami dydaktycznymi na polach eksploatacji określonych w umowie. 11. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia we wszystkich materiałach w trakcie realizacji umowy: a. tytuł projektu - wskazanego przez Zamawiającego, b. logotyp POKL (po lewej stronie), logotyp Unii Europejskiej (po prawej stronie), pomiędzy nimi logotyp województwa Mazowsze. serce Polski w układzie zgodnym ze wskazaniami zawartymi w dokumencie: Wytyczne dotyczące oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; c. poza ciągiem znaków, informację: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego d. na wskazanych przez Zamawiającego materiałach hasła POKL Człowiek - najlepsza inwestycja. 12. Wykonawca zobowiązuje się przygotować 960 pendrive z wgranymi materiałami dydaktycznymi (zgodnie z pkt. 11) oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych i przekazać je Zamawiającemu najpóźniej w dniu szkolenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 11.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1). Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych). 2). Wadium może być wniesione w następujących formach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 3). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553 z dopiskiem wadium - przetarg nieograniczony usługa szkoleniowa nauczyciele, 4). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie minimum trzy usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń z różnych tematów każde dla co najmniej 100 osób. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • NIE DOTYCZY

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dla prowadzenia zajęć dydaktycznych zaangażują kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń obejmujących zakres tematyczny związany z przedmiotem zamówienia. Wykładowcy muszą posiadać wykształcenie wyższe i doświadczenie w realizacji szkoleń - minimum przeprowadzone 3 szkolenia dla co najmniej 20 osobowych grup słuchaczy z zakresu obejmującego zakres tematyczny związany z przedmiotowym zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia zostanie wykonana przez podwykonawcę. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz umowę zawartą z tym podmiotem gwarantującą jego udział w wykonywaniu niniejszego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: - przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty - dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, - złożenia odwołania - dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, - w sytuacjach losowych, jakie mogą wystąpić po stronie kadry dydaktycznej - dopuszcza się możliwość dokonania zmian w składzie kadry dydaktycznej, w takim przypadku wykonawca zapewni osoby na zastępstwo o co najmniej równorzędnych kwalifikacjach. - osób uprawnionych do kontaktów w ramach umowy o ile dotychczas wyznaczone przez strony osoby przestały pracować dla którejkolwiek ze stron, - zmiany danych teleadresowych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00-375 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2010 godzina 08:15, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot niniejszej umowy stanowi część projektu systemowego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces realizowanego w latach 2010-2011 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania:

siwz_szkolenie_57.doc

zal_1_oferta_57.doc

zal_2_osw_art_22_57.doc

zal_3_osw_art_24_57.doc

zal_4_wykaz_osob_kadra_dydaktyczna_57.doc

zal_5_wykaz_wykonanych_uslug_57.doc

zal_6_projekt_umowy_57.doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-03
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-01 12:33:10
 • Liczba odsłon: 278
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry