Warszawa: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych
Numer ogłoszenia: 392646 - 2010; data zamieszczenia: 02.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Smolna 12, 00--37 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76, faks 0-22 843 83 31.

    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie 2 gwarancji ubezpieczeniowych w wysokości 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych, gwarancja I) oraz 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych, gwarancja II) jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Zamawiającego wynikających z postanowień: - umowy o dofinansowanie Projektu Akademia Unijna III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (gwarancja I); - umowy o dofinansowanie Projektu ITeraz Mazowsze II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (gwarancja II). Projekt Akademia Unijna III oraz ITeraz Mazowsze II będą określane w dalszej części niniejszej SIWZ zbiorczo jako Projekty a każdy z nich z osobna jako Projekt. Umowy o dofinansowanie Projektów zostaną zawarte między Zamawiającym a Województwem Mazowieckim w imieniu którego będzie działać Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów. Wysokość gwarancji ubezpieczeniowych odpowiada wartości dofinansowania odpowiadającego kwocie najwyższej transzy zaliczki wypłacanej dla każdego z Projektów określonej w umowie o dofinansowanie, czyli 1 500 000,00 zł dla Projektu Akademia Unijna III i 2 000 000,00 zł dla Projektu ITeraz Mazowsze II. Beneficjentem gwarancji będzie Województwo Mazowieckie w imieniu którego będzie działać Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa. Wykonawca zobowiąże się w udzielonych gwarancjach do nieodwołalnego i bezwarunkowego, zapłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta gwarancji kwoty do wysokości udzielonej gwarancji, w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy na jego adres korespondencyjny pierwszego, pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego. Kwota udzielonych gwarancji bankowych, tj. kwota 1 500 000,00 zł i kwota 2 000 000,00 zł, stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji. Wystawione gwarancje muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz umową o dofinansowanie (projekt umowy jest załącznikiem z1 do SIWZ). Zapłata wynagrodzenia z tytułu udzielenia gwarancji, równego cenie oferty, nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od zawarcia umowy . Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej może być, zgodnie z wyborem Wykonawcy, wyłącznie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub poddanie się Zamawiającego pod dobrowolną egzekucję na podstawie przepisów art. 777 k.p.c. W celu umożliwienia Wykonawcy zbadania sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej Zamawiającego, w załączeniu do SIWZ Zamawiający przedkłada następujące dokumenty: z1) Projekt umowy o dofinansowanie, z2) Decyzję o nadaniu nr REGON z3) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, z4) Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców z5) Tekst jednolity statutu spółki pod firmą Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z6) Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach, z7) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, z8) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa do bilansu, zestawienie zmian w kapitale własnym) wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2007 z9) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa do bilansu, zestawienie zmian w kapitale własnym) wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2008 z10) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa do bilansu, zestawienie zmian w kapitale własnym) wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2009 z11) Opinia banku prowadzącego rachunki bieżące Zamawiający oświadcza, iż nie jest stroną umowy kredytu bankowego, umowy pożyczki ani umowy leasingu. Zamawiający nie posiada żadnych obciążeń majątkowych i prawnych (hipoteka, przewłaszczenie, zastaw itp.). Zamawiający nie posiada zobowiązań warunkowych. Zamawiający w ostatnich 12 miesiącach brał udział w jednym przetargu (przetarg nie został przez Zamawiającego wygrany). W sytuacji gdy Wykonawca potrzebuje dodatkowych informacji bądź dokumentów dotyczących sytuacji finansowej Zamawiającego Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

    * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj, mogą wykonywać działalność ubezpieczeniową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 11, poz. 66 ze zm.). Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    NIE DOTYCZY

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    NIE DOTYCZY

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    NIE DOTYCZY

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    NIE DOTYCZY

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

          o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
          o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

          o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy, które zawiera m.in.: nazwy i adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy wykonawców - zgodnie z zasadami reprezentacji. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi udokumentować, iż nie zachodzi żadna z przesłanek wykluczenia Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego (w szczególności jeżeli wynikają ze zmian w Projektach/Projekcie). Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy, chyba że w okresie realizacji zmianie ulegnie wysokość podatku VAT. Wówczas cena ulegnie zmianie zgodnie ze zmianą podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00-375 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekty są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  • Załączniki:
SIWZ_02_12_10.doc
Zalaczniki_1-3_do_siwz_z_02122010.doc
krs.pdf
numer_identyfikacji_podatkowej.pdf
decyzja_o_nadaniu_regon.pdf
opinia_banku_prowadzacego_rachunki_biezace.pdf
sprawozdanie_finansowe_za_rok_2007.pdf
sprawozdanie_finansowe_za_rok_2008.pdf
sprawozdanie_finansowe_za_rok_2009.pdf
statut_spolki.pdf
wzor_umowy_o_dofinansowanie.pdf
zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_skladek.pdf
zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_podatkach.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-02
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-02 11:43:40
  • Liczba odsłon: 276
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478002]

przewiń do góry