Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektów ITeraz Mazowsze II (część A) oraz Akademia Unijna III (część B).
Numer ogłoszenia: 51013 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00-357 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76 , faks 0-22 843 83 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Osoba Prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektów ITeraz Mazowsze II (część A) oraz Akademia Unijna III (część B).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektów ITeraz Mazowsze II ( część A) oraz Akademia Unijna III (część B). Na przedmiot zamówienia w ramach części A składają się: 1) SERWER Z OPROGRAMOWANIEM 2) KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) - TYP A 3) KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) - TYP B 4) OPROGRAMOWANIE DO LAPTOPÓW TYP A i B 5) MYSZ OPTYCZNA 6) DYSK TWARDY Z OBUDOWĄ 7) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 8) NISZCZARKA Na przedmiot zamówienia w ramach części B składają się: 1) PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZANY (SWITCH) 2) ZAPORA SIECIOWA TYPU UTM 3) KOMPUTER PRZENOŚNY (LAPTOP) - TYP A 4) OPROGRAMOWANIE DO LAPTOPÓW TYP A 5) MYSZ OPTYCZNA 6) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 7) NISZCZARKA 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych nie ograniczając liczby części na które może złożyć ofertę jeden wykonawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.70.00-3, 64.21.00.00-5, 30.23.31.71-0, 30.23.32.31-9, 30.19.14.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) na część A - 1000,00 PLN; b) na część B - 1000,00 PLN.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) w przypadku składania oferty na jedną część - wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert powinien wykonać należycie co najmniej 2 dostawy (na podstawie dwóch odrębnych umów) sprzętu komputerowego, każda o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto; 2) w przypadku składania oferty na dwie części - wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert powinien wykonać należycie co najmniej 2 dostawy (na podstawie dwóch odrębnych umów) sprzętu komputerowego, każda o wartości nie mniejszej niż 160 000 zł brutto;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Na potwierdzenie, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ do oferty należy załączyć szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu (karty katalogowe).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:

a) w razie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, poprzez zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wynagrodzenia brutto w części przypadającej na okres wykonywania umowy w którym obowiązuje nowa stawka ww. podatku;

b) w razie wycofania z produkcji sprzętu objętego ofertą Wykonawcy i braku możliwości jego dostarczenia Zamawiającemu zgodnie z umową, poprzez zamianę na inny sprzęt o parametrach nie gorszych niż sprzętu zamienianego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00-375 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2011 godzina 14:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki:

1102_siwz_komputery.docx
1102_siwz_komputery_zal_1_opis_przed_zam.docx
1102_siwz_komputery_zal_2a_formularz_ofertowy.docx
1102_siwz_komputery_zal_2b_formularz_cenowy.docx
1102_siwz_komputery_zal_3-5_oswiadczenia_wykaz.doc
1102_siwz_komputery_zal_6_umowa.docx


Warszawa, 17.02.2011 r.


Znak sprawy: ARM/5A/11


Do:
Zainteresowani wykonawcy


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektów  ITeraz Mazowsze II (część A) oraz Akademia Unijna III (część B)”.WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SIWZ

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

1. W wymaganiach dotyczących serwera (zał. 1 część A, poz 2.1) podane są wartości określające wydajność procesora: results base: 31,8, results peak: 29,6
Podany rezultat podstawowy (base) jest wyższy niż rezultat szczytowy (peak) co jest sprzeczne z wynikami publikowanymi na podanej przez Państwa stronie www.spec.org.
W mojej opinii wskazuje to na pomyłkę polegającą na „przestawieniu” wyników w/w testów. Proszę o wyjaśnienie tych zapisów SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarka. Poprawne wartości wydajności procesora to: results base: 29,6 , results peak: 31,8.

2. Jednocześnie zwracam uwagę, iż dla poszczególnych producentów serwerów wyniki dotyczące tego samego procesora bardzo nieznacznie różnią się. Dla przykładu procesor E5620 osiąga w serwerze Fujitsu wynik 29.6 a w serwerze Bull 29.5 co daje różnicę wynoszącą 0,3%. Czy procesor który osiąga wynik base 29.5 i peak 31,8 będzie uznany za spełniający Państwa wymagania ?

ODPOWIEDŹ: Z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie 1 powyżej Zamawiający podtrzymuje postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie dopuszcza zmiany parametrów.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-17
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-17 11:36:43
 • Liczba odsłon: 272
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry