Warszawa, 1 kwietnia 2011r.


Sygnatura akt: COIE-PROBIZ/231/11


ZAPYTANIE


Nazwa i adres Zamawiającego:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Smolna 12

00-375 Warszawa

NIP: 521-337-46-90


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie analizy/raportu na temat atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego.


Szczegółowy zakres analizy/raportu:

   1. Syntetyczna charakterystyka atrakcyjności Województwa Mazowieckiego na tle innych polskich województw/Polski/Europy – ok. 4% objętości całego opracowania.


   2. Kompleksowa identyfikacja czynników determinujących atrakcyjność inwestycyjną Województwa Mazowieckiego, z podaniem przykładów, jak wpływają one na rzeczywiste ulokowanie projektów inwestycyjnych – ok. 10% objętości całego opracowania.


   3. Kompleksowe przedstawienie potencjału inwestycyjnego Województwa Mazowieckiego, poprzez określenie priorytetowych branż inwestycyjnych w regionie, priorytetowych kierunków napływu inwestycji zagranicznych na Mazowszu, zaplecza społecznego i instytucjonalnego, uwzględniając inwestycje już dokonane – ok. 50% objętości całego opracowania.


   4. Analiza SWOT Województwa Mazowieckiego jako destynacji inwestycyjnej dla podmiotów zagranicznych – ok. 20 % objętości całego opracowania.


   5. Tendencje, trendy i nowe zjawiska ostatnich miesięcy w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych, nakreślenie kierunku rozwoju dalszych projektów inwestycyjnych w regionie, rekomendacja, jak bardziej efektywnie zachęcić do inwestowania w regionie – ok. 10% objętości całego opracowania.


   6. Zakończenie, zawierające gotowy katalog tez, popartych wcześniejszymi badaniami - ok. 6% objętości całego opracowania.


Dodatkowo dokument powinien odznaczać się wysokim poziomem językowym opracowania, zawierać syntetyczne dane, pozwalające odbiorcy spoza regionu na szybkie zapoznanie się z charakterystyką województwa oraz na swobodną ocenę jego walorów atrakcyjności inwestycyjnej. Wskazane jest dołączenie do opracowania map, wykresów, tabel i diagramów – w wersji edytowalnej, wraz z legendą.


Przedmiotowe opracowanie- analiza/raport, powinno zawierać streszczenie w języku polskim oraz w języku angielskim w objętości 10-15 stron.


Tło zamówienia:

Usługa ekspercka jest realizowana w ramach projektu systemowego Ministra Gospodarki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.


Cel Poddziałania 6.2.1:

Celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowej, wysokiej jakości i nieodpłatnej usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.


Cel ten jest realizowany przez sieć jednostek zwanych Centrami Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), po jednym w każdym województwie. COIE funkcjonuje w strukturach Urzędów Marszałkowskich lub innych jednostkach, upoważnionych przez Urzędy Marszałkowskie do realizacji zadania. Jednostki te świadczą usługę informacyjną:

- pro-eksport – obejmującą bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicę kraju, skierowaną do wszystkich przedsiębiorców, reprezentujących różne branże, mających siedzibę na terenie RP,

- pro-biz – obejmującą bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych, skierowaną do wszystkich inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.


Aktualnie Centrum Obsługi Inwestora (COI) działają w każdym województwie w strukturach Urzędu Marszałkowskiego lub Agencji Rozwoju Regionalnego. COI są partnerami Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ S.A.).


Informacje dodatkowe:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do analizy/raportu, w tym prawo do wykorzystywania raportu w części lub w całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim. Raport (opracowany w języku polskim i angielskim) zostanie przekazany Zamawiającemu w postaci jednego egzemplarza w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD z wersjami w formacie Word i PDF – 1 egz.).


Oferta na wykonanie usługi eksperckiej powinna zawierać następujące dokumenty:


   1. Ofertę cenową, opracowaną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.


   2. Ekspert/zespół ekspercki, opracowujący analizę, powinien posiadać niezbędną wiedzę i minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania analiz/studiów/raportów i wykazywać się znajomością w obszarze badania atrakcyjności inwestycyjnej regionów.
 

   3. Ekspert/zespół ekspertów musi wykazać, że w okresie ostatnich 4 lat wykonał przynajmniej 5 usług związanych z opracowaniem analizy/studium/raportu, które stanowią przedmiot zapytania ofertowego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Na potwierdzenie tej okoliczności należy dołączyć wyciąg (po 3 strony) wykonanych opracowań do składanej oferty.


   4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zapytaniem lub inny odpis aktu założycielskiego spółki czy też inny dokument właściwy dla oferenta – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).


W przypadku pytań, uprzejmie proszę kontaktować się z Panią Karoliną Kozłowską, e-mail: k.kozlowska@armsa.pl, 22 566 47 91.


Termin składania ofert:

Ofertę na wykonanie usługi proszę przesyłać do dnia 20 kwietnia br., do godziny 16.00 na adres e-mail: k.kozlowska@armsa.pl lub złożyć osobiście w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, IV piętro – Biuro Zarządu.


Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00-375 Warszawa, do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Do pobrania:
zal._1_oferta.doc
zal._2_wykaz_uslug.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-05
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-05 11:27:54
  • Liczba odsłon: 285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry