Wszczęcie postępowania

Przetarg nieograniczony na: Część I: druk broszury informacyjnej o Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w wersji angielskiej, Część II: druk kalendarza książkowego - tygodniowego oraz kalendarza ściennego - trójdzielnego, Część III: kartki świąteczne
Numer ogłoszenia: 214162 - 2007; data zamieszczenia: 06.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 60, fax 0-22 843 83 31.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na: Część I: druk broszury informacyjnej o Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w wersji angielskiej, Część II: druk kalendarza książkowego - tygodniowego oraz kalendarza ściennego - trójdzielnego, Część III: kartki świąteczne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Część I: druk broszury informacyjnej o Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w wersji angielskiej, w liczbie 500 sztuk. Część II: druk kalendarza książkowego - tygodniowego, w liczbie 500 sztuk oraz kalendarza ściennego - trójdzielnego, w liczbie 900 sztuk. Część III: kartki świąteczne, w liczbie 1000 sztuk.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, wynikające z treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób dokonywania oceny tych warunków: wg. formuły: spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 1) aktualny odpis z własciwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 50
 • 2. Termin realizacji - 50

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Ksawerów 8 02 - 656 Warszawa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Ksawerów 8 02 - 656 Warszawa pokój 401.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: druk broszury informacyjnej o Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w wersji angielskiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: druk broszury informacyjnej o Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w wersji angielskiej w liczbie 500 sztuk.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 50
  • 2. TERMIN REALIZACJI - 50

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: druk kalendarza książkowego - tygodniowego oraz kalendarza ściennego - trójdzielnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: druk kalendarza książkowego - tygodniowego, w liczbie 500 sztuk oraz kalendarza ściennego - trójdzielnego, w liczbie 900 sztuk.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 50
  • 2. TERMIN REALIZACJI - 50

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kartki świąteczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kartki świąteczne, w liczbie 1000 sztuk.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.00.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 50
  • 2. TERMIN REALIZACJI - 50

Załącznik:

siwz.pdf

zal._1_b_do_siwz_na_druk.doc

zal._1c_do_siwz_na_druki.doc

zal._3b_do_siwz_na_druki.doc

zal._3c_do_siwz_na_druki.doc

zal._nr_1a_do_siwz_na_druk.doc

zal._nr_3a_do_siwz_na_druki.doc

zalacznik_nr_2_do_siwz_na_druki.doc

W związku z nadesłanymi przez oferentów zapytaniami odnośnie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy co następuje:

Pyt. 1

Proszę o sprecyzowanie gramatury okładki i środka kart świątecznych i określenie ilości kolorów druku na kartkach.


Odp.
Gramatura okładki wynosi 210 gram i odnosi się do kartki papieru mającej wymiary – po złożeniu z dwóch stron – 100x210 mm. Wymieniony kolor, tj. ciemny nocny granat odnosi się do całości okładki.
Gramatura środka wynosi 240 gram i odnosi się do środkowej kartki, wsuwanej do ww. okładki.
Kolorystyka środka kartki: granatowy – nr pantone 280, czerwony – nr pantone 185 oraz dopełnienie – zdobienie srebrną folią w kształcie stylizowanej choinki, która będzie tworzyć całość z choinką wysztancowaną na okładce.

Pyt. 2
W jakiej formie zostaną dostarczone pliki do druku broszury?

Odp.
Pliki do druku broszury zostaną dostarczone w formie PDF Pressowi.

Pyt. 3
Jakiej wielkości będzie tłoczone logo na oprawie kalendarza książkowego?

Odp.
W przypadku kalendarza książkowego informacja o wielkości logo zostanie przekazana Wykonawcy wraz z projektem graficznym w momencie podpisania umowy.

Pyt. 4
Dokładnie proszę określić miejsce wklejenia wklejki reklamowej.

Odp.
Wklejka reklamowa (2 kartki – 4 strony) w kalendarzu książkowym zostanie umieszczona na początku kalendarza, po stronie poświęconej „danym osobistym”.

Pyt. 5
Co oznacza opakowanie standard?

Odp.
Opakowanie standard kalendarza książkowego oznacza opakowanie tekturowe, chroniące pojedynczy egzemplarz kalendarza przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pyt. 6
Koperta ochronna do kalendarza ściennego – trójdzielnego ma być do wysyłki pocztą czy tylko jako opakowanie?

Odp.
Koperta ochronna kalendarza ściennego – trójdzielnego spełnia zadanie opakowania ochronnego.

Pyt. 7
Co będzie, gdzie i w jakiej formie będzie drukowane na kartce świątecznej?

Odp.
W przypadku kartki świątecznej projekt graficzny zostanie dostarczony Wykonawcy
w momencie podpisania umowy.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W przypadku, gdy Wykonawca oferuje krótszy termin wykonania zamówienia niż wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na:

Część I: druk broszury informacyjnej o Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w wersji angielskiej,

Część II: druk kalendarza książkowego – tygodniowego oraz druk kalendarza ściennego – trójdzielnego,

Część III: kartki świąteczne,

należy wpisać termin oferowany w miejsce terminu maksymalnego, znajdującego się
w odpowiednim Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do części I, II lub III, w pkt 4, ppkt c.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 8 – informuje, że w dniu 14 listopada 2007 r. dokonał badania
i oceny złożonych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Część I: Druk broszury informacyjnej o Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w wersji angielskiej,

Część II: Druk kalendarza książkowego – tygodniowego oraz druk kalendarza ściennego – trójdzielnego,

Część III: Kartki świąteczne.

 

W wyniku przeprowadzonych czynności Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

w przypadku Części I, II i III zamówienia – oferty nr 2, złożonej przez Wykonawcę:

 

MAWIT DRUK

Ul. Skarbka z Gór 132 B/12

03 – 287 Warszawa

 

Część I:

Cena wybranej oferty:

5.856,00 zł brutto

Termin realizacji zamówienia:

1 dzień

 

Część II:

Cena wybranej oferty:

38.625,20 zł brutto

Termin realizacji zamówienia:

5 dni

 

Część III:

Cena wybranej oferty:

3.233,00 zł brutto

Termin realizacji zamówienia:

2 dni

 

Wyboru ofert dokonano w oparciu o wzór wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – oferty uzyskały najwyższą ilość punktów (kryterium: cena – 50%, termin realizacji – 50%).

 

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnych ofert.

 

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478045]

przewiń do góry