Warszawa 25 maja 2011 roku
Znak sprawy: ARM/16/11

Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzenia szkoleń

treść ogłoszenia do pobrania:
enotices_mgrzesiak-2011-073008-f02-pl.pdf

Załączniki do pobrania:
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
siwz_16.doc
zal_1a_16.doc
zal_1b_16.doc
zal_1c_16.doc
zal_1d_16.doc
zal_1e_16.doc
zal_1f_16.doc
zal_1g_16.doc
zal_1h_16.doc
zal_1i_16.doc
zal_1j_16.doc
zal_1k_16.doc
zal_1l_16.doc
zal_1m_16.doc
zal_1n_16.doc
zal_2a_i_2b_16.doc
zal_3-5_16.doc
zal_6_16.doc

Warszawa, 30.05.2011 r.

 

Znak sprawy: ARM/16/11

Do:

Zainteresowani wykonawcy

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi przeprowadzenia szkoleń.

 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

1. W związku z wymaganiami zapewnienia co najmniej jednego trenera do każdej części szkolenia, mam pytanie, czy stwierdzenie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia „Z uwagi na ilość szkoleń oraz fakt, że mogą one być prowadzone w tych samych terminach Zamawiający wymaga aby Wykonawca  dysponował co najmniej 3 salami spełniającymi wymagania określone w lit. d) powyżej, każda w innej lokalizacji (tj. pod innym adresem).”, czy oznacza to, że Wykonawca musi zapewnić więcej niż jednego trenera z danego zakresu tematycznego, do każdego bloku szkoleniowego

    

ODPOWIEDŹ: Ilość trenerów których musi zapewnić Wykonawca została wskazana dokładnie w SIWZ.

 

2. Czy szkolenia mogą odbywać się również w weekendy, czy tylko w dni robocze?

 

ODPOWIEDŹ:  Część szkoleń może odbywać się wyłącznie w dni robocze, część może odbywać się również w weekendy. Dokładne terminy zostaną ustalone na zasadach określonych w SIWZ.

 

3. Mam również pytanie, czy 1 trener może prowadzić dwa lub więcej bloków tematycznych.

 

ODPOWIEDŹ: Jeden trener może prowadzić dwa lub więcej bloków tematycznych o ile spełnia wymagania określone w SIWZ.

 

4. W załączniki 1a do SIWZ, Zamawiający wskazał, iż w ramach bloku Narzędzia informatyczne przeszkolonych będzie 18 grup. Natomiast w ramach bloku wskazano 7 szkoleń – w związku z powyższym proszę o doprecyzowanie ile grup przypadnie na każdy temat.

ODPOWIEDŹ: Poniżej Zamawiający przedstawia planowany podział na grupy w ramach Bloku określonego w załączniku 1a do SIWZ

 

1.   Excel w zastosowaniach finansowych w ramach RPO WM dla 2 grup (po 11 osób)

2.      Analiza finansowa w Excel 2007 pod kątem realizacji zadań w ramach RPO WM dla 5 grup (po 12 osób)

3.      Analiza finansowa w Excel 2007 pod kątem realizacji zadań w ramach PO KL dla 4 grup (po 10 osób)

4.      MS Access w ramach RPO WM dla 1 grupy (10 osób)

5.      WORD 2007 dla zaawansowanych pod kątem realizacji zadań w ramach RPO WM dla 2 grup (po 12 osób)

6.      WORD 2007 dla średniozaawansowanych i zaawansowanych pod kątem realizacji zadań w ramach PO KL dla 2 grup (po 12 osób)

7.      Obsługa narzędzia OracleDiscoverer - generowanie raportów z KSI (SIMIK 07-13) w ramach RPO WM dla 2 grup (po 11 osób)


Warszawa, 31.05.2011 r.

 

Znak sprawy: ARM/16/11 

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi przeprowadzenia szkoleń.

   

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytanie, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:


1.   Proszę o podanie tytułu bloku nr 9. W SIWZ podaliście Państwo: Blok IX - Praktyczne aspekty wydatkowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej w SIWZ: PO KL), a w załączniku nr zal_1i_16 nazwa bloku to: Zarządzanie Projektami EFS wg metodyki PCM. Jaki ostatecznie jest temat tego bloku i jakie wymagania powinien spełnić trener?

   

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że prawidłowa nazwa bloku IX to Zarządzanie Projektami EFS wg metodyki PCM (w treści SIWZ nastąpiła oczywista omyłka pisarska nie mająca wpływu na jej treść). Wymagania jakie winien spełniać trener określa SIWZ.

 

 

 


 


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry