Warszawa 25 maja 2011 roku
Znak sprawy: ARM/16/11

Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzenia szkoleń

treść ogłoszenia do pobrania:
enotices_mgrzesiak-2011-073008-f02-pl.pdf

Załączniki do pobrania:
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
siwz_16.doc
zal_1a_16.doc
zal_1b_16.doc
zal_1c_16.doc
zal_1d_16.doc
zal_1e_16.doc
zal_1f_16.doc
zal_1g_16.doc
zal_1h_16.doc
zal_1i_16.doc
zal_1j_16.doc
zal_1k_16.doc
zal_1l_16.doc
zal_1m_16.doc
zal_1n_16.doc
zal_2a_i_2b_16.doc
zal_3-5_16.doc
zal_6_16.doc

Warszawa, 30.05.2011 r.

 

Znak sprawy: ARM/16/11

Do:

Zainteresowani wykonawcy

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi przeprowadzenia szkoleń.

 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

1. W związku z wymaganiami zapewnienia co najmniej jednego trenera do każdej części szkolenia, mam pytanie, czy stwierdzenie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia „Z uwagi na ilość szkoleń oraz fakt, że mogą one być prowadzone w tych samych terminach Zamawiający wymaga aby Wykonawca  dysponował co najmniej 3 salami spełniającymi wymagania określone w lit. d) powyżej, każda w innej lokalizacji (tj. pod innym adresem).”, czy oznacza to, że Wykonawca musi zapewnić więcej niż jednego trenera z danego zakresu tematycznego, do każdego bloku szkoleniowego

    

ODPOWIEDŹ: Ilość trenerów których musi zapewnić Wykonawca została wskazana dokładnie w SIWZ.

 

2. Czy szkolenia mogą odbywać się również w weekendy, czy tylko w dni robocze?

 

ODPOWIEDŹ:  Część szkoleń może odbywać się wyłącznie w dni robocze, część może odbywać się również w weekendy. Dokładne terminy zostaną ustalone na zasadach określonych w SIWZ.

 

3. Mam również pytanie, czy 1 trener może prowadzić dwa lub więcej bloków tematycznych.

 

ODPOWIEDŹ: Jeden trener może prowadzić dwa lub więcej bloków tematycznych o ile spełnia wymagania określone w SIWZ.

 

4. W załączniki 1a do SIWZ, Zamawiający wskazał, iż w ramach bloku Narzędzia informatyczne przeszkolonych będzie 18 grup. Natomiast w ramach bloku wskazano 7 szkoleń – w związku z powyższym proszę o doprecyzowanie ile grup przypadnie na każdy temat.

ODPOWIEDŹ: Poniżej Zamawiający przedstawia planowany podział na grupy w ramach Bloku określonego w załączniku 1a do SIWZ

 

1.   Excel w zastosowaniach finansowych w ramach RPO WM dla 2 grup (po 11 osób)

2.      Analiza finansowa w Excel 2007 pod kątem realizacji zadań w ramach RPO WM dla 5 grup (po 12 osób)

3.      Analiza finansowa w Excel 2007 pod kątem realizacji zadań w ramach PO KL dla 4 grup (po 10 osób)

4.      MS Access w ramach RPO WM dla 1 grupy (10 osób)

5.      WORD 2007 dla zaawansowanych pod kątem realizacji zadań w ramach RPO WM dla 2 grup (po 12 osób)

6.      WORD 2007 dla średniozaawansowanych i zaawansowanych pod kątem realizacji zadań w ramach PO KL dla 2 grup (po 12 osób)

7.      Obsługa narzędzia OracleDiscoverer - generowanie raportów z KSI (SIMIK 07-13) w ramach RPO WM dla 2 grup (po 11 osób)


 


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477989]

przewiń do góry