Warszawa 17 kwietnia 2012r.

Znak sprawy:  ARM/05/12

Warszawa: Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego.
Numer ogłoszenia: 121934 - 2012; data zamieszczenia: 17.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu 1 samochodu osobowego oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW, Asistance i Assistance w ruchu zagranicznym pojazdów. Szczegółowy opis przedmiotu leasingu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.11.40.00-2, 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 500 zł (trzy tysiące pięćset złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553 5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11. 7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Zamawiający zaleca złożenie oryginału dokumentu wadialnego w oddzielnej kopercie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia. cena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3A do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3) Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do oferty w zakresie warunków ubezpieczenia przedmiotów leasingu, o ile spowoduje to zmniejszenie wysokości ponoszonych z tego tytułu kosztów przez Zamawiającego. Ponadto w razie zmiany ustawowej stawki VAT dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w zakresie podatku VAT. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości opłat leasingowych w razie zmiany uregulowań prawnych, lub podatków dotyczących umów leasingu pod warunkiem że zmiany takowe dotyczą wszystkich klientów Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności (dotyczy to w szczególności harmonogramów płatności) w sposób nie powodujący zmiany ceny i o ile będzie to mieć na celu dostosowanie umowy do praktyki stosowanej przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:25.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie


Załączniki:

siwz_5_12.docx

zal_1_5_12.doc

zal_2_5_12.doc

zal_3_5_12.docx

zal_4_5_12.doc


Dokumenty statutowe Zamawiającego:

krs.pdf
numer_identyfikacji_podatkowej.pdf
decyzja_o_nadaniu_regon.pdf
opinia_banku_prowadzacego_rachunki_biezace.pdf
sprawozdanie_finansowe_za_rok_2008.pdf
sprawozdanie_finansowe_za_rok_2009.pdf
sprawozdanie_finansowe_za_rok_2010.pdf
statut_spolki.pdf
zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_skladek.pdf
zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_podatkach.pdf


Warszawa, 23.04.2012 r.

 

Znak sprawy: ARM/05/12

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:        

  Leasing operacyjny z opcją wykupu jednego samochodu osobowego.


Wyjaśnienie  treści  SIWZ

 Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

1. Zamawiający w wymaganiach technicznych przedmiotu zamówienia podaje parametr: silnik benzynowym o pojemności od 1790 cm3 o mocy min. 155 KM. Czy Zamawiający dopuści samochód z silnikiem 1598 CC BENZYNOWY, 155 KM .

     

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści samochodu z silnikiem o którym mowa w pytaniu Wykonawcy, tj. 1598 CC BENZYNOWY, 155 KM.   


2. Zamawiający wskazał w istotnych postanowieniach umownych (§ 3), że jeżeli szkoda całkowita (kradzież) ma miejsce w pierwszym roku trwania umowy leasingu wówczas opłata wstępna zostanie zwrócona Korzystającemu w wysokości 1/12 tej opłaty za każdy niewykorzystany miesiąc w ciągu pierwszych 12 miesięcy trwania leasingu. Uprzejmie informuję, że zrealizowanie takiego wariantu nie jest możliwe. Opłata wstępna w umowie leasingu operacyjnego stanowi spłatę kapitału. Dzięki temu, pozostałe raty są odpowiednio mniejsze, bo oprocentowany został tylko kapitał pozostały do spłaty. Prosimy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na nie wprowadzanie do zawartej z wybranym Wykonawcą umowy postanowienia wskazanego w § 3 ust. 2 załącznika nr 4 do SIWZ, tj.

„2. W przypadku, gdy Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu lub uszkodzeniu w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego (szkoda całkowita), Umowa Leasingu wygasa w stosunku do zniszczonego lub uszkodzonego Pojazdu, po otrzymaniu pisemnej decyzji ubezpieczyciela o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej. W tym przypadku umowa wygasa ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w którym wystąpiła szkoda. Te same zasady dotyczą kradzieży Pojazdu.  Jeżeli szkoda całkowita (kradzież) ma miejsce w pierwszym roku trwania umowy leasingu wówczas opłata wstępna zostanie zwrócona Korzystającemu w wysokości 1/12 tej opłaty za każdy niewykorzystany miesiąc w ciągu pierwszych 12 miesięcy trwania leasingu”.


Zamiast usuniętego fragmentu Zamawiający zamierza zawrzeć w umowie z wybranym Wykonawcą postanowienie o treści:

„2. W przypadku, gdy Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu lub uszkodzeniu w takim stopniu, że nie będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego (szkoda całkowita), Umowa Leasingu wygasa w stosunku do zniszczonego lub uszkodzonego Pojazdu, po otrzymaniu pisemnej decyzji ubezpieczyciela o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej. W tym przypadku umowa wygasa ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w którym wystąpiła szkoda. Te same zasady dotyczą kradzieży Pojazdu. W przypadku przedterminowego wygaśnięcia umowy leasingu strony dokonają stosownego rozliczenia z uwzględnieniem także uiszczonej przez Zamawiającego opłaty wstępnej, która będzie stanowić spłatę kapitału od leasingowanego Pojazdu”.  

 

3. Prosimy o dokładne wskazanie, o zawarcie jakiej umowy chodzi w § 9 ust. 1 pkt 2. Czy właściwe jest odesłanie do § 6 ust. 5?? Z zapisu wynika, że za uchylanie się od przeniesienia własności na Zamawiającego grozi kara umowna „przy czym nie wpływa to na prawo Korzystającego do żądania zawarcia umowy, o której mowa w § 6 ust. 5”…..

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że w § 9 ust 1 pkt 2 chodzi o umowę sprzedaży samochodu (umowa przenosząca własność samochodu), o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 do której odesłanie zawiera § 6 ust. 5. Tym samym odesłanie w umowie jest właściwe. Zamawiający podtrzymuje dotychczasową treść § 9 ust. 1 pkt 2 Istotnych postanowień umowy.


4. Proponujemy, by istotne postanowienia, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ stanowiły umowę w sprawie wykonania zamówienia publicznego. Niezależnie jednak niniejszej umowy proponujemy Zamawiającemu podpisanie dodatkowej umowy leasingowej (UL) obowiązującej u Zamawiającego wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingowej (OWUL). W przypadku ewentualnej sprzeczności umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego z UL i OWUL umowa w sprawie wykonania publicznego miałaby pierwszeństwo stosowania. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie?? Treść UL i OWUL przesyłamy w załączeniu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że dopuszcza włączenie do treści umowy Ogólnych Warunków Umowy Leasingu w takim zakresie o jakim mowa w § 12 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że załącznik nr 4 zawiera Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, a nie wzór umowy jak zdaje się przewidywać Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia odrębnej umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego oraz odrębnej umowy leasingowej obowiązującej u Zamawiającego (zdaje, że w pytaniu winno być „odrębnej umowy leasingowej obowiązującej u Wykonawcy”). Zamawiający dopuszcza zawarcia umowy zgodnej z wzorcem stosowanym przez Wykonawcę, z tym że umowa ta nie może zawierać treści sprzecznych/niezgodnych z istnymi postanowieniami, o których mowa w załączniku nr 4 do SIWZ, a nadto musi zawierać wszystkie treści o których mowa w tym załączniku. Sposób redakcji umowy pozostaje do ustalenia z wybranym Wykonawcą.          


5. Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa w istotnych postanowieniach umownych – w większości paragrafów pojawia się „finansujący” i „korzystający”, jednak w § 8 pojawia się „zamawiający” i „wykonawca”. Biorąc pod uwagę zaproponowane w pkt 3 rozwiązanie, sugerujemy zachowanie oznaczeń „Zamawiający”, „wykonawca”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że załącznik nr 4 zawiera Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, a nie wzór umowy jak zdaje się przewidywać Wykonawca. Zamawiający nie widzi przeciwwskazań aby w zawartej umowie zastosować jednolite nazewnictwo „Zamawiający” i „Wykonawca” bądź też „Finansujący” i „Korzystający”. 


6. Czy Zamawiający udostępni potencjalnemu wykonawcy dokumenty finansowe za ostatni rok  obrachunkowy??

ODPOWIEDŹ: Zamawiający jest gotów udostępnić do wglądu sprawozdanie finansowe za rok 2011. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w roku 2011 osiągnął dodatni wynik finansowy, a nadto wskazuje że sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta ani zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Co do kwestii innych dokumentów finansowych to odpowiedź Zamawiającego byłaby uzależniona od sprecyzowania o jakie dokumenty chodzi.

 

7. Jeśli to możliwe proszę o przesłanie oświadczenia (najlepiej na papierze firmowym z podpisami i pieczątką) o posiadanej ilości pojazdów w firmie. Krótko, ile mają Państwo pojazdów, w tym marki Skoda.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że jest właścicielem jednego pojazdu marki Skoda, a nadto użytkuje na podstawie umowy leasingu jeden pojazd marki Toyota.


W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ wraz z załącznikiem nr 4 Istotne postanowienia umowy.


Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert z 25 na 26 kwietnia 2012 roku. Godziny i miejsca pozostają bez zmian. 

W załączeniu zmieniona treść SIWZ oraz załącznika nr 4.

siwz_23.04.docx
zal_4_23.04.doc


Warszawa, 24.04.2012 r.

 

Znak sprawy: ARM/05/12

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:        

  Leasing operacyjny z opcją wykupu jednego samochodu osobowego.


 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

Zamawiający informuje, iż w kolumnie 3 tabeli nr 2 znajdującej się w załączniku nr 2 do SIWZ należy podać łączną wartość wszystkich rat leasingowych w całym okresie trwania umowy leasingu.

 

Zamawiający informuje również, że dopuszcza tapicerkę zarówno w kolorze czarnym lub szarym.Warszawa, 25.04.2012 r.

 

Znak sprawy: ARM/05/12

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:        

  Leasing operacyjny z opcją wykupu jednego samochodu osobowego.

 

ZMIANA treści  SIWZ

Zamawiający informuje, iż po myśli art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) dokonał zmiany treści SIWZ w ten sposób, że zmienił termin składania i otwarcia ofert z 26 kwietnia 2012 roku na 30 kwietnia 2012 roku. Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Poniżej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmieniony SIWZ.

2012.04.25_zmiana_siwz.doc

siwz_25.04.docx

Zamawiający przypomina również o konieczności zmiany oznakowania kopert, w których będzie składana oferta (Rozdz. 10.9 SIWZ).Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477993]

przewiń do góry