Warszawa 28 grudnia 2012r.
Znak sprawy: ARM/20/12


Warszawa: Przetarg nieograniczony na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
Numer ogłoszenia: 532074 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przetarg nieograniczony na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza Spółki Akcyjnej. 2) Usługi Wykonawcy będą polegać na stałym doradztwie prawnym dla Zamawiającego polegającym w szczególności na: a) udzielaniu porad prawnych w zakresie wykładni przepisów prawa regulujących działalność Zamawiającego, w tym jego statutowych organów (Zarząd, WZA, RN), a także bieżące informowanie Zamawiającego o zmianach przepisów prawnych jego dotyczących; b) sporządzeniu lub opiniowaniu umów cywilnoprawnych, w tym w razie potrzeby udział w negocjacjach związanych z ich zawarciem, oraz aneksów, porozumień i innych uzgodnień dotyczących ww. umów; c) opiniowaniu wszelkich zagadnień z zakresu prawa pracy, w tym sporządzanie lub opiniowanie umów, regulaminów, zarządzeń, pism itp.; d) opiniowanie spraw związanych z udzielanymi przez Zamawiającego zamówieniami publicznymi (weryfikacja SIWZ, pism w toku postępowań, konsultacje wątpliwości prawnych podnoszonych przez komisję przetargową, reprezentacja przed KIO i sądami); e) sporządzaniu pisemnych opinii prawnych w sprawach zleconych przez Zamawiającego; f) występowaniu przed sądami i urzędami m.in. poprzez reprezentację Zamawiającego w sprawach sądowych, w szczególności pracowniczych oraz w innych sprawach zleconych przez Zamawiającego; 3) Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dyżury adwokata lub radcy prawnego posiadających doświadczenie wymagane w niniejszej SIWZ dla osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej dwa razy w tygodniu w siedzibie Zamawiającego, każdorazowo przez 2-3 godziny (z czego jeden stały dyżur w ustalonym dniu tygodnia), a także w innym czasie, jeśli jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia konsultacje telefoniczne i mailowe we wszystkie dni robocze w godzinach 9-16..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych). 2) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, c) z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553. 4) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy i spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. osoby fizyczne posiadające uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.), tj. posiadające tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata, spółki wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.), tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej. zespoły adwokackie i spółki wskazane w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.), tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, ze zm.), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej. prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, ze zm.). 2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej: trzy usługi (na podstawie trzech odrębnych umów) świadczenia stałej pomocy prawnej na rzecz różnych podmiotów obowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, z których każda trwała nie krócej niż 12 kolejnych miesięcy i polegała na bieżącym doradztwie związanym ze statutową działalnością takiej jednostki, o łącznej wartości trzech takich usług nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, z których przynajmniej jedna była świadczona na rzecz spółki kapitałowej prawa handlowego i miała wartość co najmniej 70 tys. zł brutto; trzy usługi (na podstawie trzech odrębnych umów, poza umowami na stałą obsługę prawną) polegające na zapewnieniu wsparcia prawnego zamawiającemu w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych według ustawy Prawo zamówień publicznych, które dotyczyły zamówienia publicznego o szacunkowej wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, polegającego co najmniej na opracowaniu formalnym i opiniowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zapewnieniu wsparcia w zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ oraz na etapie badania i oceny ofert w tym poprzez przygotowanie projektów pism, wezwań, rozstrzygnięć itp. siedem usług reprezentacji prawnej jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, z których przynajmniej dwie były świadczone na rzecz strony zamawiającej (reprezentacja zamawiającego); dwie usługi reprezentacji procesowej przed Sądem Okręgowym w sprawie ze skargi na orzeczenie KIO w ramach której do obowiązków wykonawcy należało również przygotowanie projektów pism procesowych, z których przynajmniej jedna była świadczona na rzecz strony zamawiającej (reprezentacja zamawiającego); dwie usługi reprezentacji pracodawcy przed sądem powszechnym (tylko sprawy prawomocnie zakończone) w sporze z pracownikiem lub byłym pracownikiem; dwie opinie prawne z zakresu możliwości zawarcia przez kapitałową spółkę prawa handlowego, w której 100% akcji lub udziałów należy do jednostki samorządu terytorialnego, umowy z tą jednostką samorządu terytorialnego bez konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. in-house order); jedną opinię prawną z zakresu pomocy publicznej. 2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, , tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej czterema osobami, z których: przynajmniej dwie osoby posiadają tytuł adwokata lub radcy prawnego (lub są prawnikami zagranicznymi wykonującymi stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej), z których każda posiada co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata) oraz doświadczenie (z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert) w opracowywaniu SIWZ dla co najmniej dwóch postępowań o wartości równej bądź przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, z których przynajmniej jedna co najmniej raz była pełnomocnikiem pracodawcy przed sądem powszechnym reprezentując go w sporze z pracownikiem lub byłym pracownikiem, oraz przynajmniej jedna z nich co najmniej dwukrotnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady Nadzorczej spółki kapitałowej i wydawała w trakcie takich posiedzeń opinie prawne oraz przynajmniej jedna z nich co najmniej dwa razy była członkiem komisji przetargowej lub biegłym w postępowaniach o wartości równej bądź przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dopuszcza się aby jedna z ww. osób spełniała więcej niż jeden warunek) ; przynajmniej dwie posiadają wykształcenie wyższe prawnicze; 2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy, które zawiera m.in.: nazwy i adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy wykonawców - zgodnie z zasadami reprezentacji. 3) Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do oferty w zakresie przewidzianym w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy, chyba że w okresie realizacji zmianie ulegnie wysokość podatku VAT. Wówczas cena ulegnie zmianie w zakresie stawki VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie


Załącznik do pobrania: siwz_20_12.doc


Warszawa, 07 stycznia 2013 roku

Oznaczenie sprawy: ARM/20/12

 

Do:

                                                                      Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie pomocy prawnej na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.”;

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę złożoną przez: Kancelarię Adwokacką Witold Zielak, ul. Stawki 2a lok.11, 00-193 Warszawa.

Wybrana oferta byłą ofertą najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert.

2. W postępowaniu złożono 2 oferty, których zbiorcze zestawienie (wraz z punktacją w poszczególnych kryteriach oceny ofert) zawiera poniższa tabela:   

                                                                                                

 

 

Nr oferty

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów  w kryterium cena – waga 70% 

Liczba punktów  w kryterium doświadczenie – waga 30% 

 

 

Razem 

1.

Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. Partnerska, Al. J.Ch. Szucha 8,  00-852 Warszawa

 70

 

 

15

 

 

85

2.

Kancelaria Adwokacka Witold Zielak, ul. Stawki 2a lok. 11, 00-193 Warszawa 

 

55,20

 

30

 

85,20

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-06
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-06 11:32:04
 • Liczba odsłon: 288
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry