Warszawa, 28 marca 2013

Znak sprawy: ARM/2/13


Warszawa: Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń
Numer ogłoszenia: 124774 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń specjalistycznych dla pracowników następujących instytucji: Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013; Instytucji Pośredniczącej - zajmującej się zarządzaniem i wdrażaniem programu oraz Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Instytucji Pośredniczących II stopnia. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na 6 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, jednak na nie więcej niż na jedną część zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, na którą część zamówienia składa swoją ofertę..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających - maksymalnie do 30% wartości zamówienia podstawowego w ramach danej części

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali (tj. rozpoczęli, przeprowadzili i zakończyli bądź rozpoczęli i są w trakcie realizacji):dla części I zamówienia: co najmniej 3 szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych w projektach finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej RPO) wyłącznie na rzecz pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej (tj. Instytucji Zarządzającej i lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni, i lub Instytucji Certyfikującej, i lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji); dla części II zamówienia: co najmniej 2 szkolenia z zakresu rozliczania projektów krajowych i ponadnarodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej PO KL) wyłącznie na rzecz pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej (tj. Instytucji Zarządzającej i lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni, i lub Instytucji Certyfikującej, i lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji);dla części III zamówienia: co najmniej 3 szkolenia z zakresu finansowo-księgowych aspektów realizacji projektów unijnych w ramach PO KL wyłącznie na rzecz pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej (tj. Instytucji Zarządzającej i lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni, i lub Instytucji Certyfikującej, i lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji); dla części IV zamówienia: co najmniej 4 szkolenia z zakresu pomocy publicznej w zakresie realizacji projektów unijnych w ramach RPO wyłącznie na rzecz pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej (tj. Instytucji Zarządzającej i lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni, i lub Instytucji Certyfikującej, i lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji; dla części V zamówienia: co najmniej 5 szkoleń z zakresu Analiza finansowa w Excel 2007 pod kątem realizacji zadań w ramach PO KL lub RPO wyłącznie na rzecz pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej (tj. Instytucji Zarządzającej i lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni, i lub Instytucji Certyfikującej, i lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji); dla części VI zamówienia: co najmniej 5 szkoleń z zakresu oceny trwałości projektów i odzyskiwania środków unijnych w ramach RPO wyłącznie na rzecz pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej (tj. Instytucji Zarządzającej i lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni, i lub Instytucji Certyfikującej, i lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji).Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. - dla części I zamówienia: dysponują co najmniej dwoma trenerami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy posiada wykształcenie wyższe II stopnia oraz każdy w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, prowadził szkolenia obejmujące łącznie co najmniej 100 godzin dydaktycznych, odpowiadające tematyce z zakresu zamówień publicznych, a nadto z których co najmniej jeden w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert prowadził minimum 2 szkolenia, z tematyki objętej zamówieniem niniejszej części, na rzecz wyłącznie pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego lub komponentu regionalnego PO KL (tj. Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni i/lub Instytucji Certyfikującej, i/lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji) oraz posiadający w swoim dorobku nie mniej jak 1 publikację z zakresu zamówień publicznych (jako autor lub współautor), - dla części II zamówienia: dysponuje co najmniej jednym trenerem zdolnym do wykonania zamówienia, który posiada co najmniej wyższe wykształcenie II stopnia oraz w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, prowadził szkolenia obejmujące łącznie co najmniej 100 godzin dydaktycznych odpowiadające tematyce z zakresu rozliczania projektów w ramach PO KL, z których co najmniej 3 szkolenia wyłącznie na rzecz pracowników co najmniej dwóch różnych instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego lub komponentu regionalnego PO KL (tj. Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni i/lub Instytucji Certyfikującej, i/lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji); - dla części III zamówienia: dysponuje co najmniej jednym trenerem zdolnym do wykonania zamówienia, który posiada wyższe wykształcenie II stopnia oraz w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, prowadził szkolenia obejmujące łącznie co najmniej 100 godzin dydaktycznych, odpowiadające którejkolwiek z tematyki wskazanej w opisie szczegółowym części III przedmiotu zamówienia, z czego co najmniej 3 szkolenia na rzecz wyłącznie pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego lub komponentu regionalnego PO KL (tj. Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni i/lub Instytucji Certyfikującej, i/lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji); - dla części IV zamówienia: dysponuje co najmniej dwoma trenerami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy posiada wyższe wykształcenie II stopnia oraz każdy w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, prowadził szkolenia obejmujące łącznie co najmniej 100 godzin dydaktycznych, odpowiadające tematyce z zakresu pomocy publicznej w ramach funduszy unijnych oraz z których jeden w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert prowadził minimum 3 szkolenia, z którejkolwiek tematyki wskazanej w opisie szczegółowym części IV przedmiotu zamówienia na rzecz wyłącznie pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego lub komponentu regionalnego PO KL (tj. Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni i/lub Instytucji Certyfikującej, i/lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji) oraz posiadający w swoim dorobku nie mniej jak 1 publikację z zakresu pomocy publicznej; - dla części V zamówienia dysponuje co najmniej dwoma trenerami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy posiada wyższe wykształcenie II stopnia oraz każdy w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, prowadził szkolenia obejmujące co najmniej 100 godzin dydaktycznych, odpowiadające tematyce z zakresu narzędzi informatycznych Pakietu Microsoft Office 2007 oraz z których jeden jeden w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert prowadził minimum 3 szkolenia, z tematyki objętej zamówieniem niniejszej części, na rzecz wyłącznie pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego lub komponentu regionalnego PO KL (tj. Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni i/lub Instytucji Certyfikującej, i/lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji); - dla części VI zamówienia dysponują co najmniej jednym trenerem zdolnym do wykonania zamówienia, który posiada wyższe wykształcenie II stopnia oraz w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, prowadził szkolenia obejmujące łącznie co najmniej 100 godzin dydaktycznych, odpowiadające którejkolwiek z tematyki wskazanej w opisie szczegółowym części VI przedmiotu zamówienia, z których co najmniej 3 szkolenia wyłącznie dla pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego lub komponentu regionalnego PO KL (tj. Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni i/lub Instytucji Certyfikującej, i/lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy, które zawiera m.in.: nazwy i adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy wykonawców - zgodnie z zasadami reprezentacji. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi udokumentować, iż nie zachodzi żadna z przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty - dopuszcza się przesunięcie przewidywanego terminu realizacji szkoleń o czas opóźnienia zawarcia umowy, przedłużającej się rekrutacji uczestników szkoleń - dopuszcza się zmianę przewidywanych terminów realizacji szkoleń (w tym poszczególnych kursów), złożenia odwołania - dopuszcza się przesunięcie przewidywanego terminu realizacji szkoleń, ustawowej zmiany podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny stosownie do zmiany stawki VAT, rozwiązania lub zmiany treści umowy wiążącej Zamawiającego z jego kontrahentem dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. Zamawiający dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:05.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1NAZWA:Prawo zamówień publicznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem pierwszej części zamówienia jest przygotowanie i realizacja 3 tematów szkoleń z zakresu Prawo zamówień publicznych w kontekście projektów unijnych. Szczegóły określa załącznik nr 1 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Potencjał kadrowy - 20

CZĘŚĆ Nr:2NAZWA:Rozliczanie projektów w ramach PO KL.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem drugiej części zamówienia jest przygotowanie i realizacja 1 tematu/ szkolenia z zakresu: Rozliczanie projektów w ramach PO KL. Szczegóły określa załącznik nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Potencjał kadrowy - 20

CZĘŚĆ Nr:3NAZWA:Finansowo-księgowe (prawne) aspekty realizacji projektów z funduszy unijnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem trzeciej części zamówienia jest przygotowanie i realizacja 5 tematów/ szkoleń z zakresu Finansowo-księgowe (prawne) aspekty realizacji projektów z funduszy unijnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Potencjał kadrowy - 20

CZĘŚĆ Nr:4NAZWA:Pomoc publiczna w kontekście realizacji projektów unijnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem czwartej części zamówienia jest przygotowanie i realizacja 5 tematów/szkoleń z zakresu pomocy publicznej w kontekście realizacji projektów unijnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Potencjał kadrowy - 20

CZĘŚĆ Nr:5NAZWA:Narzędzia informatyczne: Pakiet Microsoft Office 2007.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem piątej części zamówienia jest przygotowanie i realizacja 3 tematów/szkoleń z zakresu Narzędzi informatycznych: Pakiet Microsoft Office 2007.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Potencjał kadrowy - 20

CZĘŚĆ Nr:6NAZWA:Praktyczne aspekty realizacji projektów z funduszy unijnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem siódmej części zamówienia jest przygotowanie i realizacja 5 tematów szkoleń z zakresu: Praktyczne aspekty realizacji projektów z funduszy unijnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.50.00.00-9, 80.51.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Potencjał kadrowy - 20

 • Załączniki do pobrania:

siwz_2-13.doc
zal_1_2-13.doc
zal_2a_i_2g_2-13.doc
zal_3-5_2-13.doc
zal_6_2-13.doc

 • Warszawa, 02.04.2013 r.

  Znak sprawy: ARM/2/13

  Do:

 • Zainteresowani wykonawcy

  DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzenia szkoleń.

  Wyjaśnienie  treści  SIWZ

  Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

   

  Pytanie nr 1

  W jaki sposób Zamawiający rozumie usługę udzielania konsultacji w drodze mailowej w ciągu 14 dni po zakończeniu szkolenia - na czym będzie polegać usługa konsultacji ( czy Zamawiający upoważni uczestników zajęć do zadawania prostych pytań czy też uczestnicy zajęć będą mogli przesyłać do konsultacji np. całą dokumentację przetargową)?

   

  Odpowiedź: Konsultacje będą polegać na zadawaniu pytań przez uczestników wszystkich grup w okresie 14 dni od zakończenia danego szkolenia. Zamawiający nie przewiduje przesyłania przez uczestników do konsultacji całych dokumentacji przetargowych.  


 • Pytanie nr 2

  W jaki sposób usługa konsultacji po szkoleniu będzie miała wpływ na wypłacenie wynagrodzenia za przeprowadzone szkolenie - czy Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę dopiero po terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia, czy też usługa konsultacji nie będzie miała wpływu na datę wystawnie faktury.

   

  Odpowiedź: Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę dopiero po upływie 14 dni od daty zakończenia szkolenia - po zapewnieniu uczestnikom szkoleń  bezpłatnych konsultacji z trenerem.

   

  Pytanie nr 3

  W jaki sposób Wykonawca ma udowodnić Zamawiającemu przeprowadzenie wymaganej liczby godzin szkoleniowych przez wskazanego wykładowcę - czy Zamawiający dopuszcza formułę oświadczenia (w przypadku szkoleń otwartych)


 • Odpowiedź: Pytanie niezrozumiałe – brak odniesienia do konkretnej treści SIWZ, która budzi wątpliwości.


 • Warszawa, 03.04.2013 r.

  Znak sprawy: ARM/2/13

  Do:

  Zainteresowani wykonawcy

  DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzenia szkoleń.

   Wyjaśnienie  treści  SIWZ

  Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

   

  Pytanie nr 1

  W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia strona 3, punkt 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, podpunkt 1) Zamawiający określił  następujące wymogi wobec Wykonawców dotyczących części I zamówienia: 

  1)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki, dotyczące: (…)

  b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali (tj. rozpoczęli, przeprowadzili i zakończyli bądź rozpoczęli i są w trakcie realizacji):

  - dla części I zamówienia: co najmniej 3 szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych w projektach finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej RPO) wyłącznie na rzecz pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej (tj. Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni, i/lub Instytucji Certyfikującej, i/lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji)”

  c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

  - dla części I zamówienia: dysponują co najmniej dwoma trenerami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy posiada wykształcenie wyższe II stopnia oraz każdy w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, prowadził szkolenia obejmujące łącznie co najmniej 100 godzin dydaktycznych, odpowiadające tematyce z zakresu zamówień publicznych, a nadto z których co najmniej jeden w okresie ostatnich trzech lat przed datą otwarcia ofert prowadził minimum 2 szkolenia, z tematyki objętej zamówieniem niniejszej części, na rzecz wyłącznie pracowników instytucji systemu absorpcji Funduszy Unii Europejskiej na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego lub komponentu regionalnego PO KL (tj. Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczących wszystkich stopni i/lub Instytucji Certyfikującej, i/lub Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji) oraz posiadający w swoim dorobku nie mniej jak 1 publikację z zakresu zamówień publicznych (jako autor lub współautor)

   X posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń zamkniętych z zakresu zamówień publicznych, jak również szkoleń dla podmiotów realizujących projekty unijne. Niestety jako firma szkoleniowa nie realizowaliśmy dotąd szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych w projektach finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym niemniej jeden z prelegentów, którego moglibyśmy Państwu zaproponować jak najbardziej takie szkolenia prowadził. Zwracamy się wobec tego z pytaniem, czy Zamawiający dopuści ofertę, której Wykonawca w ramach spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia dla podmiotów realizujących projekty unijne, a nie realizował dotychczas szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych w projektach z Regionalnego Programu Operacyjnego ? Jeden z prelegentów posiada stosowne doświadczenie. W załączeniu przekazujemy listę szkoleń zrealizowanych przez X w ciągu ostatnich 3 lat dotyczących zamówień publicznych oraz szkoleń dla podmiotów realizujących projekty unijne.

  Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca, który nie spełni warunku udziału określonego w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. Tym samym Wykonawca, który  przeprowadził szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia dla podmiotów realizujących projekty unijne, a nie realizował dotychczas szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych w projektach z Regionalnego Programu Operacyjnego nie spełni warunku udziału w postępowaniu.Warszawa, 17.04.2013 r.


Znak sprawy: ARM/02/13


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Brechta 3

03-472 Warszawa

 

 

Do:

                                                                       Wykonawcy, którzy złożyli oferty

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi przeprowadzenia szkoleń”

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach części I –VI zamówienia, za którą uznano:

a) w zakresie części I: ofertę złożoną przez Wykonawcę: Iwona Wierzgała, Monika Sacewicz Apexnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej s.c., Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 80 punktów w kryterium oceny ofert Cena oraz 20 punktów w kryterium oceny ofert Potencjał kadrowy wykonawcy (łącznie 100 punktów). W zakresie tej części nie złożono więcej ofert.

b) w zakresie części II: ofertę złożoną przez Wykonawcę: Joanna Kica Studio Doradztwa Europejskiego, ul. Kochanowskiego 8A/49, 01-864 Warszawa. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 80 punktów w kryterium oceny ofert Cena oraz 20 punktów w kryterium oceny ofert Potencjał kadrowy wykonawcy (łącznie 100 punktów). W zakresie tej części została również złożona oferta przez Wykonawcę Eurofinance Training sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 42,55 pkt w kryterium oceny ofert Cena oraz 20 punktów w kryterium oceny ofert Potencjał kadrowy wykonawcy (łącznie 62,55 punkta).

c) w zakresie części III: ofertę złożoną przez Wykonawcę: Wawrzyniec Stańczyk Audyt i Doradztwo Europejskie, ul. Grupy AK Północ 2/103, 00-713 Warszawa. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 80 punktów w kryterium oceny ofert Cena oraz 20 punktów w kryterium oceny ofert Potencjał kadrowy wykonawcy (łącznie 100 punktów). W zakresie tej części została również złożona oferta przez Wykonawcę Jacek Paluch Centrum Szkoleń Doradztwa i Księgowości, ul. Otwarta 38a/12, 80-169 Gdańsk. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 73,84 pkt w kryterium oceny ofert Cena oraz 20 punktów w kryterium oceny ofert Potencjał kadrowy wykonawcy (łącznie 93,84 punkta).

e) w zakresie części IV: ofertę złożoną przez Wykonawcę: Maciej Zasłona Instytut Spraw Gospodarczych, ul. Okrzei 2/2, 67-100 Nowa Sól. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 80 punktów w kryterium oceny ofert Cena oraz 20 punktów w kryterium oceny ofert Potencjał kadrowy wykonawcy (łącznie 100 punktów). W zakresie tej części nie złożono więcej ofert.

g) w zakresie części V: ofertę złożoną przez Wykonawcę: OSI CompuTrain S.A., ul. Witwickiego 3/41, 03-980 Warszawa. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 80 punktów w kryterium oceny ofert Cena oraz 20 punktów w kryterium oceny ofert Potencjał kadrowy wykonawcy (łącznie 100 punktów). W zakresie tej części nie złożono więcej ofert.

h) w zakresie części VI: ofertę złożoną przez Wykonawcę: Michał Rutkowski Grupa Regio, ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 80 punktów w kryterium oceny ofert Cena oraz 20 punktów w kryterium oceny ofert Potencjał kadrowy wykonawcy (łącznie 100 punktów). W zakresie tej części nie złożono więcej ofert.


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry