Warszawa, 1 kwietnia 2014r.
Znak sprawy: ARM/09/14

Warszawa: Przetarg nieograniczony na na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego
Numer ogłoszenia: 110120 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz wdrożeniu serwisu internetowego (zwanego dalej Serwisem) dla Projektu Kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7: Promocja gospodarcza (dalej Projekt) na podstawie projektu graficzno-funkcjonalnego przedstawionego przez Wykonawcę, opartego o System Zarządzania Treścią (CMS - ang. Content Management System) z możliwością aktualizacji oraz rozbudowy zawartości. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.41.30.00-8, 72.21.22.24-5, 72.61.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy pełnomocnika Zamawiającego, tj. PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553 5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11. 7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium obejmującego cały okres związania oferta. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Zamawiający zaleca złożenie oryginału dokumentu wadialnego w oddzielnej kopercie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy,którzy w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonali należycie (w ramach jednej lub kilku umów) co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu i uruchomieniu portalu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), każda o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto; - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonali należycie (w ramach jednej lub kilku umów) co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu wsparcia technicznego (rozumianego jako zapewnienie stałej opieki powdrożeniowej nad systemem CMS wraz z aktualizacją portalu) przez okres co najmniej 12 miesięcy. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: - osobą będąca pełnić funkcję Kierownika projektu, która posiada certyfikat z Metodyki Zarządzania PRINCE2 Practitioner lub PRINCE2 Foundation certyfikat ITIL® Foundation albo jeden z certyfikatów wydawanych przez Project Management Institute, a nadto pełniła funkcję Kierownika projektu (od jego rozpoczęcia do zakończenia) w co najmniej dwóch projektach o wartości co najmniej 100 000 zł, - Programistą oraz specjalistą baz danych, z których każdy zrealizował (od jego rozpoczęcia do zakończenia) na analogicznym stanowisku (tj. programisty lub specjalisty baz danych) co najmniej 2 projekty o wartości co najmniej 100 000 zł każdy, - webmastera/grafika który zrealizował (od jego rozpoczęcia do zakończenia) na analogicznym stanowisku co najmniej 2 projekty o wartości co najmniej 100 000 zł każdy, a nadto wykonał co najmniej trzy projekty stron internetowych. Żadna z osób nie może być wskazywana do pełnienia więcej niż jednej roli w ramach przedmiotowego zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3) Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji Wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 80

·         2 - Doświadczenie - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a. ustawowej zmiany podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny stosownie do zmiany stawki VAT, b. rozwiązania lub istotnej zmiany treści umowy dotyczącej realizacji Projektu zawartej przez Zamawiającego, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego, zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. c. Zamawiający dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności. Przez aspekty techniczne Zamawiający rozumie w szczególności zmianę adresów, sposobu kontaktowania się, osób wyznaczonych do kontaktów. d. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji umowy - wydłużenie terminu realizacji Projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: UWAGA! Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie umowy nr 1 KM RPOWM-1.7 2011 na rzecz realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn.: Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski z dnia 19 października 2011 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2012 roku, Aneksem nr 2 z dnia 18 czerwca 2013 roku, Aneksem nr 3 z dnia 16 grudnia 2013 roku działa Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:
siwz_9_14.doc
opz_9_14.doc
oferta_9_14.doc
zalacznik_3a_do_siwz_9_14.doc
zalacznik_3b_do_siwz_9_14.doc
zalacznik_4_do_siwz_9_14.doc
zalacznik_4a_do_siwz_9_14.doc
zalacznik_5_do_siwz_9_14.doc
zalacznik_6_do_siwz_9_14.doc
ipu_9_14.doc


Warszawa, 07.04.2014 r.
Numer sprawy: ARM 09/14

Do:
                                           Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert otrzymał poniższe wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Czy kierownik projektu musi posiać obowiązkowo certyfikat ITIL i jeden z certyfikatów PRINCE2 na poziomie Foundation lub Practitioner ?

Odp. Zamawiający informuje, że osoba wskazana jako Kierownik Projektu winna posiadać co najmniej jeden z certyfikatów określonych w Rozdziale 5.1.c) SIWZ (a nie wszystkie wymienione tam certyfikaty).

2. Czy wystarczające jest aby kierownik projektu posiadał certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation bez certyfikatu PRINCE2 

Odp. Pytanie jest nieprecyzyjne. W ocenie Zamawiającego nie jest możliwe posiadanie certyfikatu PRINCE2 na poziomie Foundation bez certyfikatu PRINCE2. Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 1, wystarczające jest by osoba wskazana jako Kierownik Projektu posiadała co najmniej jeden z certyfikatów określonych w Rozdziale 5.1.c) SIWZ.

3. W odniesieniu do pkt 5 ppkt 1c SIWZ prosimy o wyjaśnienie. Pkt 5 ppkt 1c dotyczący wymogów dla kierownika projektu brzmi następująco:
„osobą będąca pełnić funkcję Kierownika projektu, która posiada certyfikat z Metodyki Zarządzania PRINCE2 Practitioner lub PRINCE2 Foundation certyfikat ITIL® Foundation albo jeden z certyfikatów wydawanych przez Project Management Institute, a nadto pełniła funkcję Kierownika projektu (od jego rozpoczęcia do zakończenia) w co najmniej dwóch projektach o wartości co najmniej 100 000 zł”

Wykonawca prosi o potwierdzenie, fragment ten powinien mieć brzmienie:
„osobą będąca pełnić funkcję Kierownika projektu, która posiada certyfikat z Metodyki Zarządzania PRINCE2 Practitioner lub PRINCE2 Foundation LUB certyfikat ITIL® Foundation albo jeden z certyfikatów wydawanych przez Project Management Institute, a nadto pełniła funkcję Kierownika projektu (od jego rozpoczęcia do zakończenia) w co najmniej dwóch projektach o wartości co najmniej 100 000 zł”

Odp. Zamawiający informuje, iż w powyższym fragmencie Rozdziału 5.1.c) SIWZ znajduje się oczywista omyłka pisarska. W istocie fragment ten brzmi:


„osobą będąca pełnić funkcję Kierownika projektu, która posiada certyfikat z Metodyki Zarządzania PRINCE2 Practitioner lub PRINCE2 Foundation LUB certyfikat ITIL® Foundation albo jeden z certyfikatów wydawanych przez Project Management Institute, a nadto pełniła funkcję Kierownika projektu (od jego rozpoczęcia do zakończenia) w co najmniej dwóch projektach o wartości co najmniej 100 000 zł”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że osoba wskazana jako Kierownik Projektu winna posiadać co najmniej jeden z certyfikatów określonych w Rozdziale 5.1.c) SIWZ.Warszawa, 8 kwietnia 2014r.
Znak sprawy: ARM/09/14

Numer ogłoszenia: 119638 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110120 - 2014 data 01.04.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
• W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 80 2 - Doświadczenie - 20.
• W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 100.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: 09.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).
• W ogłoszeniu powinno być: 11.04.2014 godzina 15:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

Załączniki do pobrania:
informacja_o_zmianie_siwz_09_14.doc
aktualny_siwz_09_14.doc


Warszawa, 9 kwietnia 2014r.
Znak sprawy: ARM/09/14

Numer ogłoszenia: 120776 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110120 - 2014 data 01.04.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 11.04.2014 godzina 15:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).
• W ogłoszeniu powinno być: 14.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

Załączniki do pobrania:
wyjasnienia_tresci_siwz_09_14.doc
aktualne_ipu_09_14.doc

Warszawa, 7 maja 2014 r.

Oznaczenie sprawy: ARM/09/14

 

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Mazowieckie

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

w imieniu którego postępowanie prowadzi pełnomocnik:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Adres korespondencyjny: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel. 22 566 47 60, fax (22) 843 83 31

 

Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego”.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1.    Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, w imieniu Zamawiającego informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: MobileMs Inovatica sp. z o.o., Al. T. Kościuszki 80/82 lok. 1001, 90-437 Łódź. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 100 punktów w  jedynym kryterium oceny ofert jakim była Cena, a także spełniała pozostałe warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. W toku postępowania złożono 8 ofert stosownie do poniższego zestawienia:

 

l.p.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Ilość punktów w kryterium CENA

1.

MobileMs Inovatica sp. z o.o., Al. T. Kościuszki 80/82 lok. 1001, 90-437 Łódź.

100

2.

Complast Kapturski Robert

ul. Królowej Jadwigi 9 m. 27

09-400 Płock

 

Wykonawca wykluczony

3.

Nfinity.pl sp. z o.o.

ul. Wandy 7/4

53-320 Wrocław

 

94,85

4.

Konsorcjum Firm:

Maciej Czapluk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NET PC Maciej Czapluk, ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk

oraz

NET PC sp. z o.o., ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk

 

60,48

5.

Nabino sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 18

93-758 Łódź 

 

54,09

6.

„Idea” Eryka Głuszczyńska

ul. F.Chopina 27

85-092 Bydgoszcz

 

Wykonawca wykluczony

7.

Aspello sp. z o.o.

ul. Wagonowa 5-7

53-609 Wrocław

 

81,99

8.

IT.Expert sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

 

32,81

 


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry