Warszawa, 9 czerwca 2014r.

Znak sprawy: ARM/25/14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego doradztwa psychologiczno-pedagogicznego


Ogłoszenie do pobrania:

ogloszenie_25_14.pdf

2014-ojs109-192624-pl_ted_25_14.pdf

Załączniki do pobrania:

 

 siwz_25_14.docx

zal.1-opis_przedmiotu_zamowienia_25_14.docx

zal.2-formularz_ofertowy_25_14.docx

zal.3a_i_3b-oswiadczenia_25_14.docx

zal.4-wykaz_uslug_25_14.docx

zal.5-wykaz_osob_25_14.docx

zal.6-ipu_25_14.docx

zal.7-informacja_25_14.docx
Numer sprawy: ARM 25/14


Warszawa, 12.06.2014 r.


Do:

Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY:  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego doradztwa psychologiczno-pedagogicznego.


WyjaśnieniA  treŚci  SIWZZałączniki do pobrania:


pytania_i_odpowiedzi_12_06_14_25_14.docx 

Warszawa, 27.06.2014 r.

Numer sprawy: ARM 25/14

 

Do:

                                                                      Wszyscy zainteresowani

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

na usługi doradztwa zawodowego i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA


1. Na podstawie art. 92 ust. w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę złożoną przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy sp. z o.o. , ul. Artyleryjska 3k,  10-165 Olsztyn.

Oferta wybrana była najtańsza spośród nieodrzuconych ofert, i w związku z tym otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena”.

 

Numer oferty

Oferent

Kwota z oferty

1.

Syntea S.A. ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Wykonawca wykluczony

2.

Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o., Ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn

 

280 485,00 zł brutto

3.

Eko-System Kalisz Józef Grygorcewicz, ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz

309 813,94,00 zł brutto

 

 


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry