Warszawa, 25 lipca 2014r.
Znak sprawy: ARM/33/14

Warszawa: Przetarg nieograniczony na transport materiałów na imprezy targowo-wystawiennicze
Numer ogłoszenia: 249590 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na transport materiałów na imprezy targowo-wystawiennicze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy transport towarów w związku z organizacją przez Zamawiającego uczestnictwa mazowieckich przedsiębiorców w krajowych i zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.16.10.00-4, 60.60.00.00-4, 60.42.00.00-8, 63.52.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, co najmniej trzy usługi transportowe do trzech różnych krajów, za każdym razem dotyczące co najmniej 500 kg towarów różnego rodzaju, dla co najmniej dwóch różnych Zamawiających Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000 zł (sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji Wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) ustawowej zmiany podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny stosownie do zmiany stawki VAT, b) rozwiązania lub zmiany treści umowy dotyczącej realizacji Projektu zawartej przez Zamawiającego - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. c) Zamawiający dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa (3 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: UWAGA! Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie umowy nr 1 KM RPOWM-1.7 2011 na rzecz realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn.: Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski z dnia 19 października 2011 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2012 roku, Aneksem nr 2 z dnia 18 czerwca 2013 roku, Aneksem nr 3 z dnia 16 grudnia 2013 roku działa Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:
siwz-arm_33_14.doc
opz-arm_33_14.doc
oferta_-_zal._2-arm_33_14.doc
wykluczenie_-_zal._3a-arm_33_14.doc
warunki_-_zal._3b-arm_33_14.doc
wykaz_-_zal._4-arm_33_14.doc
grupa_-_zal._5-arm_33_14.doc
ipu-arm_33_14.docx

Warszawa, 30 lipca 2014 r.

Numer sprawy: ARM/33/14

Do:
                                          Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: transport materiałów na imprezy targowo-wystawiennicze


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (29 lipca 2014 r.) otrzymał poniższe wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. W Rozdziale 5 pkt. 1) b) SIWZ dotyczącym posiadanej wiedzy i doświadczenia, zamieszczona jest informacja, iż przedstawiane usługi muszą być wykonane dla co najmniej dwóch różnych Zamawiających – czy mamy to rozumieć, że do każdej z trzech usług wykonanych do trzech różnych krajów, Wykonawcy mają potwierdzić wysyłkę dla co najmniej dwóch różnych Zamawiających i dla każdego co najmniej po 500 kg towaru?

Odpowiedź: określony w rozdziale 5 pkt 1) lit. b) SIWZ warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zgodnie z którym o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, co najmniej trzy usługi transportowe do trzech różnych krajów, za każdym razem dotyczące co najmniej 500 kg towarów różnego rodzaju, dla co najmniej dwóch różnych Zamawiających, należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający wymaga, aby każda z co najmniej trzech usług transportowych do trzech różnych krajów dotyczyła co najmniej 500 kg towarów różnego rodzaju. Natomiast wymóg wykonania przedmiotowych usług dla co najmniej dwóch różnych Zamawiających odnosi się do wszystkich usług przedstawianych przez wykonawców łącznie, a nie każdej z osobna.
 
2. Czy potwierdzenie płatności Wadium ma być załączone do oferty?

Odpowiedź: odpowiedź na ww. pytanie została zawarta w treści SIWZ.
 
3. Czy dokumenty, o których mowa w  Rozdziale 6 pkt. 1) e) - g) SIWZ, mogą być dostarczone po wybraniu oferty Wykonawcy a informacje w nich zawarte potwierdzone oświadczeniem załączonym do oferty?

Odpowiedź: odpowiedź na ww. pytanie została zawarta w treści SIWZ.
 
4. Czy poświadczeniem wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt. 2) b) SIWZ, mogą być wystawione przez Zamawiających referencje. Jeśli tak, to czy referencje te mogą być wydane wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedź: odpowiedź na ww. pytanie została zawarta w treści SIWZ oraz wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 
5. W §3  ust. 2. Istotnych Postanowień Umowy zamieszczona jest informacja dotycząca obliczania faktycznego wynagrodzenia Wykonawcy. Czy możliwe jest określenie minimalnej opłaty na wysyłkę na dane imprezy targowo-wystawiennicze? – Linie lotnicze, żeglugowe, oficjalni spedytorzy danych imprez targowo-wystawienniczych mają określone opłaty minimalne, zatem przeliczenie według promowanego przez Zamawiającego sposobu wyliczenia faktycznego wynagrodzenia przy bardzo małych wysyłkach (np. 100 kg) może zostać obliczone poniżej kosztów Wykonawcy.

Odpowiedź: nie jest możliwe określenie minimalnej opłaty za wysyłkę na poszczególne imprezy targowo-wystawiennicze. Zamawiający nie jest w stanie określić jaka będzie ostateczna waga (podobnie jak rodzaj) wysyłanych towarów. Z doświadczenia Zamawiającego wynika jednak, że zdecydowana większość Firm biorących udział w imprezach targowo-wystawienniczych wykorzystuje maksymalny przysługujący im limit wagi przesyłki, choć może się zdarzyć, że limit ten nie zostanie wykorzystany, jak również, że na daną imprezę targowo-wystawienniczą nie pojedzie maksymalna liczba uczestników. Wykonawcy powinni zatem skalkulować cenę ofertową uwzględniając powyższe okoliczności.
 
6. Czy termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. IV.4.5) Ogłoszenia o zamówieniu  - usługi, dotyczy terminu ważności oferty?

Odpowiedź: na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z ust. 1 Ustawy Zmawiający nie jest zobowiązany do wyjaśniania treści ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego.


Warszawa, 1 sierpnia 2014 r.


Numer sprawy: ARM/33/14

Do:
                                           Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: transport materiałów na imprezy targowo-wystawienniczeZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez zmianę treści załącznika nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy).

II. W załączeniu Zamawiający publikuje treść zmienionego załącznika nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy):
oferta_-_zal._2-arm_33_14-1.docx


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-14
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-01 15:25:02
 • Liczba odsłon: 540
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477988]

przewiń do góry