Warszawa, 31 grudnia 2014 r.
Znak sprawy: ARM/56/14

Warszawa: Przetarg nieograniczony na remont części pomieszczeń w budynku istniejącej szkoły
Numer ogłoszenia: 424246 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pretarg nieograniczony na remont części pomieszczeń w budynku istniejącej szkoły.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia, jest przebudowa części pomieszczeń szkolnych w budynku istniejącej szkoły na pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym. Budynek, w którym będzie przeprowadzana przebudowa zlokalizowany jest na działce nr 2/2 w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 9. Przedmiotowy budynek szkoły jest murowany, trzykondygnacyjny (piwnica (przyziemie), parter i piętro), z dachem płaskim (stropodach), pokrytym papą. Budynek jest w kształcie litery H. Część budynku, która jest obecnie użytkowania, wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć doszkalających dla nauczycieli. Część, której będą dotyczyć prace objęte niniejszym postępowaniem nie jest obecnie użytkowana. Przebudowa ma związek ze zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych w w/w budynku, na pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym, co będzie polegało przede wszystkim na adaptacji istniejących pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne z zapleczami, pokoje dla nauczycieli, szatnie, itp.) na biura i pomieszczenia im towarzyszące (pom. socjalne, archiwum). Z dużych sal lekcyjnych oraz głównego korytarza z szatniami zaprojektowano wydzielenie kilku mniejszych biur z dostępem do światła dziennego. Przewidziano również adaptację zaplecza sali lekcyjnej w poziomie parteru na wc dla pracowników biur na tej kondygnacji. Obecne pomieszczenie sprzątaczek zmieni funkcję na pomieszczenie socjalne dla pracowników biur. We wszystkich pomieszczeniach (oprócz komunikacji wskazanej w dokumentacji projektowej) przewidziano wymianę okładzin podłogowych i ściennych, w zależności od funkcji: w pomieszczeniach sanitarnych przewidziano okładziny ścienne i podłogowe z płytek ceramicznych antypoślizgowych, łatwozmywalnych; w biurach przewidziano wykładzinę dywanową na podłogę i tapety na ściany; komunikację należy wykończyć posadzką z wykładziny PCV (tarkett kolorowy), natomiast ściany do wysokości 1,60 m tynkiem mozaikowym, w jasnych barwach. Dla pracowników biur, zarówno w piwnicy (przyziemiu), jak i na parterze, przewidziano oddzielne wc z przedsionkiem. W jednym pomieszczeniu biurowym przewiduje się maksymalnie po dwa stanowiska pracy, a w sekretariacie i pomieszczeniach obok (dostępnych z sekretariatu) po jednym. Praca odbywać się będzie w systemie jednozmianowym. Wszystkie pomieszczenia posiadać będą wentylację grawitacyjną lub mechaniczną zintegrowaną z oświetleniem w części sanitarnej i archiwum. W pomieszczeniach wc płytki ceramiczne ścienne należy ułożyć na wysokość min. 2,20 m. Pomieszczenia wc z przedsionkiem, wyposażyć w miskę ustępową, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, ręczniki jednorazowe i kosz na zużyte ręczniki papierowe. We wszystkich pomieszczeniach zapewniono odpowiednią ilość wymian powietrza poprzez wentylację grawitacyjną i grawitacyjną wspomaganą nawiewnikami okiennymi (wg projektu branżowego). 2) Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: (1) dokumentacja projektowa, (2)specyfikacje techniczne. Nadrzędne znaczenie nad wszelkimi dokumentami technicznymi ma umowa (kontrakt) zawarta z Wykonawcą. 3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, uproszczeń lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 4) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.; 5) Po upływie 12 miesięcy gwarancji jakości, w terminie 30 dni od upływu tego terminu, Wykonawca jest zobowiązany dokonać przeglądu gwarancyjnego wszystkich wykonanych prac w ramach niniejszego postępowania. 6) Występujące w opracowaniach przetargowych nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. Podane w opisach nazwy własne mają charakter przykładowy, a ich zadaniem jest sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zachowania materiałów o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej. Udokumentowanie równoważności leży po stronie Wykonawcy. W tym celu wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w szczególności: karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym, certyfikaty lub aprobaty zastosowania materiałów lub urządzeń. Wykonawca proponujący rozwiązania równoważne, niezależnie od innych dokumentów, powinien przedstawić wraz z ofertą opis rozwiązań równoważnych (zawierający zestawienie równoważnych materiałów z podaniem ich typu, modelu i producenta) oraz wykazać, że proponowane rozwiązania charakteryzują się nie gorszymi parametrami od przyjętych w dokumentacji projektowej. 8) W celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia Zamawiający wymaga, aby były dołączone do oferty opisy urządzeń, schematy, rysunki, instrukcje obsługi i montażu proponowanych urządzeń równoważnych, z których jasno i czytelnie wynikać będzie, iż urządzenia posiadają powyższe minimalne przepustowości oraz spełniają wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. 9) Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń oraz sposobu wykonania robót zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Dokumentacja techniczna, przedmiar oraz STWiOR stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie zapisy zawarte w w/w dokumentach należy uznać jako obowiązujące. Przyjmując dobór materiałów i urządzeń należy przyjmować zapisy STWiOR jako nadrzędne nad dokumentacją techniczną. 10) Inspektor nadzoru powołany przez Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko materiały, które posiadają deklarację zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikat zgodności z: Polską lub Europejską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Norm zharmonizowanych. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 11) Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń fabrycznie nowych i nieużywanych, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. 12) Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru. 13) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 14) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 15) Wszelkie materiały i urządzenia oferowane w przetargu powinny mieć dopuszczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie norm prawnych zgodnie z obowiązującym prawem na dzień otwarcia ofert. 16) Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. Termin wizji lokalnej należy ustalić z osobą wskazaną w Rozdziale 7 niniejszej SIWZ. 17) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Do zawierania umów z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami odpowiednie zastosowanie mają przepisy art. 143b i nast. Ustawy.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Przewiduje się udzielanie zamówień uzupełniających do wysokości określonej w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8, 45.11.13.00-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.40.00.00-1, 45.42.11.00-5, 45.43.10.00-7, 43.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują przynajmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w budownictwie, rozumiane jako okres od uzyskania uprawnień budowlanych, i w tym czasie osoba ta winna kierować budową przez łączny czas minimum 6 miesięcy; Osoba, o której mowa powyżej powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi - zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, oraz być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego. Osobą / kandydatem na stanowisko wymienione powyżej może być obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - Europejskiego Obszaru Gospodarczego, któremu - zgodnie przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy - posiadają środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych) ; - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) ustawowej zmiany podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny adekwatną do zmiany stawki podatku VAT, b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania:

siwz-arm_56_14.docx
oferta-arm_56_14.doc
ipu-arm_56_14.doc
wzory_oswiadczenie-arm_56_14.doc
grupa-arm_56_14.docx
projekt-arm_56_14.zip
kosztorysy_ofertowe_z_przedmiarami.zip
Warszawa, 05.01.2015 r
Numer sprawy: ARM 56/14

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont części pomieszczeń w budynku istniejącej szkoły.


SPROSTOWANIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści SIWZ, w ten sposób że termin składania i otwarcia ofert to 14 stycznia 2015 roku a nie 08 stycznia 2015 roku.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-30
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-07 14:18:17
 • Liczba odsłon: 542
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry