Warszawa, 1 czerwca 2015 r.
Numer sprawy: ARM 21/15


Do:
                                    Wszyscy zainteresowani
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie pracowni fryzjerskich w Garwolinie”

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach części A i B, za które uznano oferty złożone przez PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą przy ul. Krakowskiej 29C, 50-424 Wrocław (zarówno w zakresie części A jak i części B).

Oferty wybrane w obydwu częściach otrzymały najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w obydwu kryteriach oceny ofert.
2. W postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert zawierają poniższe tabele:

Część A:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium

 „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna ilość punktów

1.

PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 28C, 50-424 Wrocław

90 pkt

10 pkt

100 pkt

2.

KATE BEAUTY PROFESSIONAL Andrzej Bielecki, ul. Petofiego 2 lok. 63, 01-917 Warszawa 

73,74 pkt

10 pkt

83,74 pkt

Część B:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium

 „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna ilość punktów

1.

PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 28C, 50-424 Wrocław

90 pkt

10 pkt

100 pkt

2.

KATE BEAUTY PROFESSIONAL Andrzej Bielecki, ul. Petofiego 2 lok. 63, 01-917 Warszawa 

72,98 pkt

10 pkt

82,98 pkt
Warszawa, 22 maja 2015 r.
Numer sprawy: ARM/21/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego na „Wyposażenie pracowni fryzjerskich w Garwolinie”


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Dotyczy poz. 1 i 3 - pracownia 1,2
W opisie przedmiotu Zamawiający podaje obciążenie foteli do 120 kg. Po konsultacji z producentami mebli fryzjerskich mamy wiedzę iż siłowniki przewidziane są do 110 kg. Jest to bezpieczny  wiarygodny pomiar. Czy Zamawiający zmieni zapis na 110 kg?


ODP: Zamawiający pozostawia opis bez zmian.


Warszawa, 21 maja 2015 r.
Numer sprawy: ARM/21/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: Przetargu nieograniczonego na „Wyposażenie pracowni fryzjerskich w Garwolinie”WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Dotyczy  pozycji 1 i 2 zad 1 i 2
Czy Zamawiający rozdzielając w dwóch pozycjach myjnie i fotel do myjni wskazuje na dwa wolno stojące nie złączone ze sobą elementy-czyli osobno myjnia i dostawiany do niej fotel? Czy ma być to jedna całość?


ODP: Myjnia połączona razem z fotelem – ma to być jedna całość.

2. Dotyczy przeglądów i konserwacji sprzętu.
Bazując na wiedzy i doświadczeniu dystrybutorów i producentów profesjonalnego sprzętu mamy wiedzę iż zarówno nożyczek jak i ostrzy do maszynek i trymerów wykonywanych w nowoczesnej technologii nie poddaje się ostrzeniu. Mechaniczne ostrzenie prowadzi do uszkodzeń, sprzęt jest samoostrzący. Czy Zamawiający anuluje ten zapis?


ODP: Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

3. Dotyczy cz. b poz.19
Zamawiający podaje prostownice stożkową 32-16 mm - sprzęt taki nie istnieje - w formie stożkowej występują lokówki. Czy zamawiający zmieni zapis?

ODP: Zamawiający pozostawia opis bez zmian.


4. Dotyczy poz.8
Zamawiający w opisie przedmiotu podaje możliwość odłączenia przewodu. Z naszej wiedzy po konsultacji z dystrybutorami profesjonalnego sprzętu fryzjerskiego wynika iż sprzęt  taki nie istnieje. Prostownica musi mieć zasilanie-przewód. Czy Zamawiający anuluje ten zapis?


ODP: Zamawiający pozostawia opis bez zmian.


Warszawa, 20 maja 2015 r.
Znak sprawy: ARM 21/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wyposażenie pracowni fryzjerskich w Garwolinie”SPROSTOWANIE TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że dokonał sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści SIWZ (zał. 1a poz. 10). W załączeniu poprawna treść załącznika. 

zal_1a_spr-arm_21_15.docx


Warszawa, 15 maja 2015 r.
Znak sprawy: ARM/21/15


Warszawa: Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni fryzjerskich w Garwolinie
Numer ogłoszenia: 114722 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni fryzjerskich w Garwolinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (w tym dostarczenie i wniesienie) sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni fryzjerskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie, ul. II Armii Wojska Polskiego 20, w zakresie szczegółowo opisanym w załącznikach 1a i 1b do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.22.00-8, 39.71.22.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) - w przypadku składania oferty na część A lub 1 200 zł (tysiąc dwieście złotych) - w przypadku składania oferty na część B. Z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium musi wynikać, której części zamówienia dotyczy. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część nie wniesienie wadium w kwocie stanowiącej sumę wadiów na poszczególne części spowoduje wykluczenie z postępowania z wszystkich części. 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie dostawy sprzętu fryzjerskiego o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) brutto każda. Warunek ten jest wspólny zarówno dla części A jak i części B. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) - w przypadku składania oferty wyłącznie na jedną część lub 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) w przypadku składania oferty na część A i B. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·        1 - Cena - 90

·        2 - Termin płatności - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3) Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, niezależnie od postanowień w załączniku nr 7 do SIWZ, w następujących przypadkach: a) Istotnej zmiany zasad realizacji Projektu, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego, zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. b) Wydłużenia okresu realizacji Projektu - wówczas umowa może ulec przedłużeniu o wydłużony okres realizacji Projektu chyba, że w całości została wykonana przez Wykonawcę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wydłużeniu okresu realizacji Projektu, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: : Zamówienie jest częścią projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu, realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:

siwz-arm_21_15.docx
zal_1a-arm_21_15.docx
zal_1b-arm_21_15.docx
zal_2-arm_21_15.doc
zal_3-arm_21_15.docx
zal_4-arm_21_15.doc
zal_5-arm_21_15.docx
zal_6-arm_21_15.docx
zal_7-arm_21_15.doc
zal_8-arm_21_15.doc
zal_9-arm_21_15.doc
zal_10-arm_21_15.doc
zal_11-arm_21_15.doc
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry