Warszawa, 05.11.2015 r.
Numer sprawy: ARM/67/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych



DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na: Kampanię informacyjno – promocyjną regionu Mazowsza w mediach polskich i zagranicznych



WYJAŚNIENIA  TREŚCI  OGŁOSZENIA

I. Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. W dokumencie z 3 listopada dotyczącym Zmiany w ogłoszeniu, w punkcie dotyczącym warunków oceny widnieje informacja - za każde należycie wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu usługi, których przedmiotem były kapanie reklamowe realizowane w Internecie o łącznej wartości co najmniej 2 400 000 zł brutto wykonawca otrzyma 2 punkty natomiast w ogłoszeniu właściwym w punkcie III 2.3 dotyczącym kwalifikacji technicznych widnieje informacja - przynajmniej jedna była realizowana w internecie i miała wartość co najmniej 2 400 000 mln złotych (dopuszcza się kampanię realizowaną w różnych mediach, z tym że wówczas budżet kampanii internetowej nie może być mniejszy niż 2 400 000 zł).

1) Proszę o doprecyzowanie czy jak należy traktować powyższą informację ? Czy w warunkach technicznych kwota 2 400 000 brutto dotyczy również kwoty łącznej ?


ODP: Zamawiający informuje, że warunki udziału w postępowaniu pozostały niezmienione, tj. Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej jednej kampanii reklamowej w internecie o wartości co najmniej 2 400 000 zł..

2) Z punktu IV dotyczącego kryteriów udzielenia zamówienia jasno wynika, że główny element stanowi cena. Proszę o informację jak ta informacja odnosi się to określonego wcześniej przedziału budżetowego? Dlaczego ten przedział budżetowy jest podawany, skoro kluczowym kryterium stanowi cena w ofercie?

ODP: Zamawiający informuje, że ustalenie wartości szacunkowej jest elementem niezbędnym postępowanie prowadzonego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

3) Czy kampania informacyjna wykazywana w tabeli doświadczenia, rozumiana jest jako jedna kampania w okresie od ..do, czy też można wykazywać, że ponieważ z jakimś klientem pracuje się długoterminowo i realizowało się kilka kampanii np. w okresie roku, to można jako wartość kampanii podać sumę tych kampanii cząstkowych ?

ODP: Zamawiający informuje, że w tabeli dotyczącej doświadczenia Wykonawcy poszczególne kampanie należy opisać tak aby można było je przyporządkować do warunków udziału postawionych w ogłoszeniu. W przypadku posiadania doświadczenia u jednego klienta można wskazać kilka kampanii, z tym że każda z nich będzie traktowana odrębnie.

4) Czy na etapie składania pierwszych dokumentów należy już Państwu dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału tj. dokumenty odpowiadające podpunktom z III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

ODP: Tak.

###


Warszawa, 3 listopada 2015 r.
Znak sprawy: ARM/67/15

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

zmiana_ogloszenia-arm_67_15.pdf



Warszawa, 30.10.2015 r.
Numer sprawy: ARM/67/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na: Kampanię informacyjno – promocyjną regionu Mazowsza w mediach polskich i zagranicznych

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  OGŁOSZENIA

I. Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Bardzo proszę o informacje czy na etapie składania wniosków o dopuszczenie do postępowania jest konieczne złożenie wadium. Jeśli tak, to w jakiej formie jest dopuszczalne.

ODP: Zamawiający informuje, że wadium powinno być złożone przed upływem terminu składania ofert. Na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wadium nie jest wymagane.

2. Bardzo proszę o informacje jaki jest tryb udzielenia zamówienia


ODP: Zamawiający informuje, że postępowanie jest prowadzone w formie przetargu ograniczonego.

3. Proszę o informację na który adres na który należy wysłać dokumenty (W ogłoszeniu są podane dwa: Swiętojerska 9 oraz Jagiellońska 26 w Warszawie).

ODP: Zamawiający informuje, że zgodnie z ogłoszenie dokumenty winny być złożone na adres punktu kontaktowego, tj. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

4. W przypadku gdy jako Wykonawca chcielibyśmy skorzystać z doświadczenia podwykonawcy dot. wykazu usług -Referencji, protokołów czy dodatkowo musimy załączyć dokument tj. pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich  przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy), gdyż w załącznikach do oferty nie ma takiego dokumentu-czy jako Wykonawca musimy stworzyć sami taki dokument?
 
ODP: Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający nie udostępnia wzoru takiego dokumentu.

###


Warszawa, 26 października 2015 r.
Znak sprawy: ARM/67/15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest „Kampania informacyjno-promocyjna regionu Mazowsza w mediach polskich i zagranicznych”

Treść ogłoszenia do pobrania:
ogloszenie-arm_67_15.pdf

Załączniki:
wzory_dokumentow-_arm_67_15.docx
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry