Warszawa, 24 stycznia 2019 r.
Numer sprawy: ARM/12/18


Do:
                                    Wszyscy zainteresowani

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: wybór pośrednika finansowego.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm:
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 209, 00-682 Warszawa  (dalej także jako "MRFP")

oraz

Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, nr 3 lok. 300, 02-362 Warszawa ( dalej także jako "MAE")
Była to jedyna oferta, która łącznie otrzymała  50 punktów, tj.
a) 50 punktów w kryterium Cena
b) 0  punktów w kryterium Jakość, z tego:
0 pkt w podkryterium Długość okresu budowy portfela,
0 pkt w podkryterium Zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Pośrednika Finansowego.

2. Umowy z wybranym Wykonawcą może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

_zawiadomienie_o_wyniku_postepowania_armsa_12_18.pdf

###

Warszawa, 5 grudnia 2018 roku

Numer sprawy: ARM/12/18


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 28.11.2018 roku w postępowaniu na wybór pośrednika finansowego. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

4.000.000 zł brutto

Szczegółowe informacje podane wykonawcom podczas otwarcia ofert przedstawia poniższa tabela.

Numer oferty

Oferent (nazwa i adres)

Oferowane wynagrodzenie
1.
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. ul. Hoża 86 lok. 209, 00-682 Warszawa

oraz
 
Mazowiecka Agencja Energetyczna, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3 lok. 300, 02-362 Warszawa

Wynagrodzenie podstawowe: 0,5%

Wynagrodzenie za wyniki: 1%

Maksymalne wynagrodzenie łączne: 7,99%


Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia  na stronie internetowej niniejszej informacji powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.


###


Warszawa, 13.11.2018 r. 
Numer sprawy: ARM/12/18

Do:
                                Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wybór pośrednika finansowego


OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE W TED (Tenders Electronic Daily)


Do pobrania:

Warszawa, 09.11.2018 r.

Numer sprawy: ARM/12/18


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wybór pośrednika finansowego


ZMIANA TREŚCI SIWZ


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę warunków udziału w postępowaniu odnośnie doświadczenia Wykonawcy (Rozdział 5.1 c2), a tym samym dokonał również zmiany  terminu składania  i otwarcia ofert. Nowy termin to 28 listopada 2018 roku. Zmieniona treść SIWZ w załączeniu (dla ułatwienia zmiany zaznaczone kolorem zielonym).

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

Do pobrania:

Warszawa, 07.11.2018 r.

Numer sprawy: ARM/12/18


Do:
                                            Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wybór pośrednika finansowego

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


###

Warszawa, 05.11.2018 r.

Numer sprawy: ARM/12/18


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wybór pośrednika finansowego


ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę terminu składania  i otwarcia ofert. Nowy termin to 13 listopada 2018 roku. Zmieniona treść SIWZ w załączeniu (dla ułatwienia zmiany zaznaczone kolorem zielonym).

Do pobrania:
ogloszenie_zmiana-05_11.docx

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

###

Warszawa, 29.10.2018 r.

Numer sprawy: ARM/12/18


OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE W TED (Tenders Electronic Daily)

ted_-_tenders_electronic_daily-arm_12_18.pdf
zmiana_opublikowana-arm_12_18.pdf

###

Warszawa, 25.10.2018 r.

Numer sprawy: ARM/12/18


Do:
                                              Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wybór pośrednika finansowego


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Pytanie do pkt 6.4 lit. b) SIWZ: U Wykonawcy nie obowiązuje jeden ogólny regulamin działalności pożyczkowej (kredytowej), natomiast obowiązują regulaminy udzielania pożyczek uchwalone w związku z realizacją przez Wykonawcę poszczególnych projektów pożyczkowych. Czy Wykonawca może przedłożyć te regulaminy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ (pkt 6.4 lit. b) SIWZ)?

Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca powinien przedłożyć regulamin, który będzie mieć zastosowanie do realizacji zamówienia określonego w SIWZ i jednocześnie potwierdza okoliczności, o których mowa w pkt 3.2 lit. a) SIWZ.

###

Warszawa, 24.10.2018 r.

Numer sprawy: ARM/12/18


Do:
                                               Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wybór pośrednika finansowego


ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę terminu składania  i otwarcia ofert. Nowy termin to 12 listopada 2018 roku. Zmieniona treść SIWZ w załączeniu (dla ułatwienia zmiany zaznaczone kolorem zielonym).

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

Do pobrania:
siwz-24_10.doc

###

Warszawa, 09.10.2018 r.

Numer sprawy: ARM/12/18


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wybór pośrednika finansowego

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załączniku do niej (zmiana Umowy Operacyjnej a także  dodanie nowego załącznika do Umowy Operacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych). Zmieniona treść SIWZ i załączników w załączeniu (dla ułatwienia zmiany zaznaczone kolorem zielonym).

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 25 października 2018 roku godz. 09:00, nowy termin otwarcia ofert to 25 października 2018 roku godz. 09:15. Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

Do pobrania:
ogloszenie_zmiana-09_10.pdf
siwz-09_10.doc
zal_9-09_10.docx
umowa-09_10.docx

###

Warszawa, 05.10.2018 r.

Numer sprawy: ARM/12/18


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wybór pośrednika finansowego


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Proszę o potwierdzenie, że Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany umową do przekazywania wszelkiego wynagrodzenia od środków przekazanych a jeszcze niewykorzystanych. Z dokumentacji wynika, że oprócz oprocentowania rachunku (jakie zostanie zaproponowane Menedżerowi) Pośrednik Finansowy będzie musiał przekazywać także inny przychód, jaki uzyska z obrotu tymi środkami.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgadza się, zgodnie z punktem VIII Metryki Produktu, wymienione przychody stanowią przychody Funduszu Powierniczego.

2. Ponadto w sytuacji, gdy spodziewane są wzrosty stawki WIBOR a Jednostkowe Pożyczki są produktami długoterminowymi bardzo proszę o potwierdzenie, że oprocentowanie całej transakcji musi być stałe. Bank pozyskuje pieniądze w cenie WIBORu. Na dziś WIBOR 3M wynosi 1,72%. Dodatkowo Bank ponosi koszty ryzyka i płynności. Stosując stałą stawkę w wysokości 1,85% (stopa bazowa KE) lub 0,93% (lub połowa stopy bazowej KE)  spowoduje, że produkty te będą nierentowne uwzględniając nawet wynagrodzenie za zarządzanie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z punktem IV Metryki Produktu, punkt 1) j): Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i jest równe stopie bazowej KE obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Operacyjnej II stopnia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pkt. IV.1) lit. k) i oraz IV.3)

3. Proszę o potwierdzenie także, iż oprocentowanie kredytu na części Pośrednika Finansowego (15% kapitału pożyczki) musi być oprocentowane na takim samym poziomie jak na części kapitału pochodzącej od Menadżera.

Odpowiedź Zamawiającego: założenie jest takie, że Pośrednik Finansowy udziela jednej Jednostkowej Pożyczki, która jest współfinansowana z dwóch źródeł: z wkładu własnego Pośrednika Finansowego i z wkładu menedżera przekazywanego w tym celu przez ARMSA. Pożyczka będzie wypłacana Ostatecznemu Beneficjentowi z jednego rachunku – Rachunku Wypłat, na którym przejściowo gromadzone będą środki z obydwu źródeł.
W konsekwencji Jednostkowa Pożyczka nie może być „rozszczepiona” na dwie części i udzielana na różnych warunkach.

###

Warszawa, 14 września 2018 r.

OGŁOSZENIE

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. poniżej przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na wybór pośrednika finansowego

Ogłoszenie do pobrania:
ogloszenie_na_posrednika_finansowego_arm_09_18.pdf

Dokumenty do pobrania:
ogloszenie_opublikowane-arm_12_18.pdf
siwz-arm_12_18.pdf
zalacznik_2_do_siwz-arm_12_18.pdf
zal_3_do_siwz-arm_12_18.pdf
zalacznik_nr_4_do_siwz-arm_12_18.pdf
zalacznik_nr_5_do_siwz-arm_12_18.doc
zalacznik_nr_6-arm_12_18.pdf
zalacznik_nr_7_do_siwz-arm_12_18.pdf
zalacznik_1_-_metryka-arm_12_18.pdf
armsa_umowa_operacyjna_i_stopnia-arm_12_18.pdf
zalacznik_2_-_szczegolowe_zasady_sprawozdawczosci-arm_12_18.pdf
zalacznik_3_-_wniosek_o_udostepnienie_produktu_finansowego-arm_12_18.pdf
zalacznik_4_-_pelnomocnictwo_do_rachunkow_bankowych-arm_12_18.pdf
zalacznik_5_-_umowa_cesji_praw_z_wierzytelnosci_i_zabezpieczen-arm_12_18.pdf
zalacznik_6_-_oswiadczenie_o_poddaniu_sie_egzekucji-arm_12_18.pdf
zalacznik_7_-_procedura_skladania_rozliczen_operacji-arm_12_18.pdf
zalacznik_9_-_biznes_plan-arm_12_18.docx
procedura_windykacyjna_pf-arm_12_18.pdf


###
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477999]

przewiń do góry