Warszawa, 4.06.2019
Znak sprawy: DSPT.261.2.3.2019.PO                                                                                                        ARM/02/19Do:
Wszyscy zainteresowani


DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów.


ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA 


Na podstawie art. 138o ust. 4 PZP Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielono zamówienia Wykonawcy: LINIA Andrzej Szope  ul. Poznańska 14 lok. 23, 00-680 Warszawa. Warszawa, 16 maja 2019 r.
Znak sprawy: DSPT.261.2.3.2019.PO                                                                                                         ARM/02/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie: iwz-arm_02_19.doc

Załączniki: 

zal_1a-arm_02_19.docx

zal_1-arm_02_19.docx

zal_2-arm_02_19.docx

zal_3-arm_02_19.docx

zal_4-arm_02_19.docx

zal_5-arm_02_19.rtf


Klauzula do zbioru Oferenci

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania ofertowego/przetargowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 6 ust. 1 lit. c – prawo zamówień publicznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa o raz podmioty przetwarzające

5. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji postępowania ofertowego/przetargowego przechowywane będą przez okres 4 lat

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu ofertowym/przetargowymInformacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry