Warszawa, 21 kwietnia 2020 r.
Znak sprawy: DII.261.1.2020.MO                                                                                                       
ARM/02/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), którego przedmiotem jest „Zakup zestawu urządzeń do analizy dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej”

Nr ogłoszenia opublikowanego w BZP: 532791-N-2020

Dokumenty do pobrania:
  - siwz_dostawa_urzadzen.pdf
  - umowa_pmd_otdr.pdf
  - opz.pdf
  - ogloszenie_opublikowane_w_biuletynie_zamowien_publicznych.pdf
  - zalaczniki_1_-_7_do_SIWZ_wersja_edytowalna.docx
 
 
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
  ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. jest Pan Leszek Witczak, e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
  „Zakup zestawu urządzeń do analizy dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej”,
  znak sprawy: ARM/02/2020
  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu wykonania umowy zawartej w wyniku ww. postępowania;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych d) osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Warszawa, dnia 4 maja 2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

pod nazwą:

Zakup zestawu urządzeń do analizy dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej”,

prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej: „PZP”,

o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP.

znak: ARM/02/2020

Na podstawie art. 86 ust. 5 PZP, Zamawiający przekazuje następujące informacje:

1)       kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 418 200,00 zł (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście złotych zero groszy) brutto,

2)       firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie oraz zaoferowana cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

RATE ART Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dariusz Matyjewicz

ul. Lenartowicza 24, 93-143 Łódź

412 852,94 PLN

Zgodnie z SIWZ

12 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478003]

przewiń do góry