Warszawa, 2020-10-05Sygnatura: ARM/04/2020

Dotyczy: Dostawa sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej w ramach Projektu Regionalna Platforma Informacyjna Kultura na Mazowszu

 

Informacja z otwarcia ofert


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w związku z otwarciem ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający informuje, że:

W zakresie części 1 Aparaty cyfrowe z obiektywami i akcesoriami Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 240 000 zł brutto.

W zakresie części 2 Wyposażenie dodatkowe Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 55 000 zł brutto.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

AMPQS Sp. z o.o.

ul. Świeradowska 47,  02-662 Warszawa

Nazwa kryterium

Część 1

Część 2

Cena brutto

211 330 zł

 

Termin wykonania

30 dni

 

Okres gwarancji

36 miesięcy

 

Warunki płatności

Zgodnie z SIWZ

 

 

Proclub Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Żytnia 15,  01-014 Warszawa

Nazwa kryterium

Część 1

Część 2

Cena brutto

238 890,67 zł

57 653,36 zł

Termin wykonania

59 dni

59 dni

Okres gwarancji

24 miesiące

24 miesiące

Warunki płatności

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

MM Market Małgorzata Małecka

ul. Szałwiowa 51A,  03-167 Warszawa

Nazwa kryterium

Część 1

Część 2

Cena brutto

236 160 zł

54 120 zł

Termin wykonania

30 dni

30 dni

Okres gwarancji

36 miesięcy

36 miesięcy

Warunki płatności

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 Warszawa, 29.09.2020 r.

Numer sprawy:    ARM/04/2020

 

 

Do:

Wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej w ramach Projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”

 

 

Wyjaśnienia I ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwanej „ustawą Pzp”,  Zamawiający - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie - informuje, iż otrzymał poniższe wnioski  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielił następującej odpowiedzi:

 

1. Część 1 Pkt. 8

„Zestaw filtrów - zgodnych z wymaganymi średnicami obiektywów - gwarantujących ochronę i przedłużenie bezpiecznego użytkowania, holdery (x2) z adapterami do różnych średnic obiektywów:

1) Filtry ochronne (PROTECT) (po jednej sztuce do każdego obiektywu)

2) Filtry polaryzacyjne regulowane (po jednej sztuce do każdego obiektywu) Redukcja refleksów świetlnych, dzięki czemu można sfotografować prawdziwy obiekt, a nie złudzenie powodowane przez źródło światła. Poza tym filtr ma pozwalać pogłębić kolory i uwypuklić obiekty znajdujące się na zdjęciu.

3) Filtry szare regulowane o zmiennej gęstości (po jednej sztuce do każdego obiektywu) Jego rola polega na zmniejszeniu ilości światła, jaka wpada do obiektywu i nie wpływa przy tym na kolorystykę czy wygląd zdjęcia. Odcięcie pewnej ilości światła za pomocą filtra ma umożliwić pracę na niższych przysłonach niż sugerował to wcześniej światłomierz. Filtry pełne i połówkowe.”

 

Proszę o wyjaśnienie:

W jakich zakresach mają występować filtry pełne i połówkowe?

 

Odpowiedź:

 • Filtry pełne szare nie regulowane w poniższych zakresach: ND2, ND4, ND8, ND 16
 • Filtry pełne szare regulowane w zakresie: ND2-ND400
 • Filtry połówkowe szare: ND4

 

2. Część 2 Pkt. 4

 

„Źródła światła - studyjnego z możliwością stosowania w pracach poza studiem stacjonarnym.

Wymagany zestaw:

a) Źródła światła w ilości 5 szt. - diody LED o wysokim współczynniku odwzorowania kolorów (CRI >95), pozbawione efektu migotania i możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie 3300- 5600 K.

Moc lampy - minimum 920-1060 lumenów będących odpowiednikiem mocy 75W, - 1500-2000 lumenów - z możliwością regulacji siły światła. Możliwość zasilania akumulatorowego - do pracy terenowej.”

 

Proszę o wyjaśnienie:

Które kryterium jest istotne? [Proszę o wyrażenie fotometrii w luksach (lx) w określonej odległości.]

„Moc lampy - minimum 920-1060 lumenów będących odpowiednikiem mocy 75W?”

Czy „1500-2000 lumenów - z możliwością regulacji siły światła” .

Temperatura barwowa światła czy mamy sugerować się zmienną 3300-5600°K,

czy współczynnikiem odwzorowania barw wyrażonym w CRI dla 5500°K.

 

 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga:

 • 3 x lampa z diodami LED o wysokim współczynniku odwzorowania kolorów (CRI >95), pozbawione efektu migotania, dioda LED o mocy min .50W- maks. 80W (odpowiednik 500W-800W lampy halogenowej),
 • 2 x lampa z diodami LED o wysokim współczynniku odwzorowania kolorów (CRI >95), pozbawione efektu migotania, dioda LED o mocy min .100W- maks. 150W (odpowiednik 1000W-1500W lampy halogenowej)

 

Do wszystkich lamp z diodami LED:

 • temperatura barwowa wynosząca 5700K (±200K) lub regulacja pozwalająca na ustawienie temperatury barwowej wynoszącej 5700K (±200K)
 • wymagane mocowanie systemowe do softboxów

 

„Możliwość zasilania akumulatorowego” – zasilanie z akumulatorów czy zasilacza sieciowego z akumulatorem, przy pięciu lampach to istotne.

 

Odpowiedź:

Lampy zasilane zasilaczem sieciowym (z możliwością podłączenia zasilacza sieciowego z wbudowanym akumulatorem sieciowym).

 

3. Część 2. Pkt. 7

 

„Stół obrotowy (obrotnica fotograficzna).do zdjęć 360° z synchronizacją automatyczną z aparatem fotograficznym do tworzenia „packshotów”, min. Średnica 30cm, maksymalny udźwig min. 60kg, w komplecie oprogramowanie sterujące do instalacji na komputerach PC”

 

Proszę o wyjaśnienie:

Jak należy rozumieć „Stół obrotowy (obrotnica fotograficzna)”  - jako podest, czy jako stół do wykonywania zdjęć 360° z białym tłem?

Proszę o podanie wymiarów maksymalnych dla przewidywanych produktów do fotografowania wysokość, szerokość, długość.

 

Odpowiedź:

Podest obrotowy fotograficzny, nośność co najmniej 60 kg, średnica podstawy (talerza stalowego) co najmniej 30cm (z możliwością montażu podestów PCV, maksymalna średnica montowanych podestów co najmniej 60cm), obrót o 360 stopni, zasilanie sieciowe – obiekty o średnicy do 60cm, wysokości do 1m i wadze do 60kg

 

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp  Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert i wyznacza go na dzień 05.10.2020 r. godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020 r. o godz. 09.30. Mając na uwadze powyższe w paragrafie 12 SIWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa w dniu 05.10.2020 r. o godz. 09.00. Do powyższego należy dostosować oznaczenie koperty z ofertą.

DO POBRANIA:
20200929_zmiana_ogloszenia.pdf


Warszawa dnia 22.09.2020

DSPT.261.1.3.2020.RJ
ARM/04/2020


Ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:


Dostawę sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej w ramach Projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”


Ogłoszenie:
ogloszenie_arm_04_2020.pdf

Dokumenty do pobrania:

1. siwz_-_pracownia_fotograficzna_.pdf

2. zalacznik_nr_2_siwz_-_opz_cenowy.pdf

3. zalaczniki_nr_1_4_5_do_siwz_.pdf

4. zalacznik_nr_3_siwz_-_wzor_umowy_.pdf

5. zalacznik_nr_2_siwz_-_opz_cenowy.docx

6. zalaczniki_nr_1_4_5_do_siwz_.docx


 

 

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
  ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. jest Pan Leszek Witczak, e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawę sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej w ramach Projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”,
znak sprawy: ARM/04/2020

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu wykonania umowy zawartej w wyniku ww. postępowania;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych d) osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477999]

przewiń do góry