Warszawa, dnia 28 lipca 2021 r.

Znak sprawy: ARM/05/2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następne ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: Ustawa), pt. „Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu Cisco” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 115-302606 z dnia 2021-06-16).

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o unieważnieniu prowadzonego przez niego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następne Ustawy postępowania pt.„Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu Cisco”, nr sprawy: ARM/05/2021.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 10:00, złożone zostały dwie oferty. Oferta numer 0025/ARM/05/2021 z ceną w wysokości 6.588.704,10 zł brutto oraz oferta nr 0030/ARM/052021 z ceną w
wysokości 7.495.128,00 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia to 5.166.000,00 zł brutto. Z uwagi na fakt, że ceny obydwu ofert przewyższają kwotę dostępną Zamawiającemu na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia oraz że Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć tej kwoty nawet do kwoty zawartej w ofercie z najniższą ceną, konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania.

Zgodnie bowiem z powołaną podstawą prawną, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W powołanych wyżej okolicznościach, dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest nieuzasadnione i Zamawiający podjął decyzję o jego unieważnieniu z uwagi na spełnienie się ww. przesłanki ustawowej.

###

 

Warszawa, 19 lipca 2021 r.

Znak sprawy: ARM/05/21

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu Cisco

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla części Postępowanie: 5 166 000,00 zł brutto.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

1. Nr oferty: 0025/ARM/05/2021

NTT Poland sp. z o.o.
ul. Sienna   73
00-833 Warszawa, Polska

Nazwa kryterium

Wartość kryterium

Cena

6 588 704,10 PLN

Termin zgłoszenia awarii i uszkodzeń

6:00-22:00

 

2. Nr oferty: 0030/ARM/05/2021

Integrated Solutions Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka  18/20
01-211 Warszawa, Polska

Nazwa kryterium

Wartość kryterium

Cena

7 495 128,00 PLN

Termin zgłoszenia awarii i uszkodzeń

6:00-22:00

 

###

Warszawa, 7 lipca 2021 r.

Znak sprawy: ARM/05/21

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Odpowiedzi 1
Odpowiedzi 2
Odpowiedzi 3
Załącznik 7 IPU po zmianie
SWZ po zmianie

###

 

Warszawa, 16 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: ARM/05/21

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania i sprzętu Cisco świadczonych przez producenta lub autoryzowanego partnera. Usługa ma być świadczona w dniach roboczych – 5 dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 16.00, zgłoszenia serwisowe w godzinach od 8.00 do 16.00 lub 6.00 do 22.00 (w zależności od treści oferty wybranego Wykonawcy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Listę sprzętu zamawiającego podlegająca usługom serwisowych stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym a  Wykonawcami, w szczególności  składanie ofert, dokumentów oraz  oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

Data przekazania ogłoszenia do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej- 11.06.2021 r.

Ogłoszenie i dokumenty do pobrania poniżej:

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry