Warszawa, dn. 10.04.2009 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM nr ARM/2/09

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12,
00 - 375Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76, faks 0-22 843 83 31.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie, druk, publikacja i dystrybucja trzech broszur promocyjno - informacyjnych wraz z płytą DVD.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie, druk, publikację i dystrybucję trzech broszur promocyjno - informacyjnych wraz z płytą DVD dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4, 79.82.40.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) OSTATECZNY TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2009 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  Opis w SIWZ

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00 - 375 Warszawa.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2009 r. godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.,
Dział Obsługi Agencji - Zespół Prawny, ul. Smolna 12, 00 - 375 Warszawa, piętro III, pok. 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Innowacyjne Mazowsze jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa..SIWZ.pdf
Zarząd Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-10
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-10 23:14:54
  • Liczba odsłon: 129

[Liczba odsłon: 2478004]

przewiń do góry