Znak ARM/62/10                                                      Warszawa, 31 grudnia 2010 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na:

„Wykonanie, uruchomienie i aktualizacje portalu dla Projektu ITeraz Mazowsze II nr POKL.08.01.01-14-670/10 wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), niezbędnymi licencjami, szkoleniami i wsparciem technicznym” (część A) oraz „Wykonanie strony internetowej projektu systemowego „Akademia Unijna III”, w języku polskim, na podstawie projektu graficzno-funkcjonalnego przedstawionego przez Wykonawcę, opartej o System Zarządzania Treścią (CMS  – ang. Content Management System) z możliwością aktualizacji oraz rozbudowy zawartości” (część B).

 

1.   ZAMAWIAJĄCY:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Smolna 12

00-375 Warszawa

tel.(22) 566 47 60, fax (22) 843 83 31

NIP: 521-337-46-90

REGON: 140391839

adres strony internetowej: www.armsa.pl

 

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1) „Zamawiający” – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie

2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji, Ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy,

3) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

4) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami),

5) „Wykonawca”  - podmiot który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.

 

2.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro i jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 euro.

 

3.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kod CPV 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW;

Kod CPV 72212224-5 Usługi opracowywania oprogramowania do edycji stron WWW;

Kod CPV 72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

A) „Wykonanie, uruchomienie i aktualizacje portalu dla Projektu ITeraz Mazowsze II nr POKL.08.01.01-14-670/10 wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), niezbędnymi licencjami, szkoleniami i wsparciem technicznym”

B) „Wykonanie strony internetowej projektu systemowego „Akademia Unijna III”, w języku polskim, na podstawie projektu graficzno-funkcjonalnego przedstawionego przez Wykonawcę, opartej o System Zarządzania Treścią (CMS – ang. Content Management System) z możliwością aktualizacji oraz rozbudowy zawartości” (część B).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznika 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

 

4.  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.10.2013 r.

2. Zamawiający wymaga również dotrzymania terminów pośrednich wynikających ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy.

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy i spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:

-        w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonali należycie (w ramach jednej lub kilku umów) co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu i uruchomieniu portalu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), każda o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto;

-        w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonali należycie (w ramach jednej lub kilku umów) co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu wsparcia technicznego (rozumianego jako zapewnienie stałej opieki powdrożeniowej nad systemem CMS wraz z aktualizacją portalu) przez okres co najmniej 12 miesięcy.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2). Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ – zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1). Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Wykonawcy wraz z ofertą powinni złożyć:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ);

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie w art. 24 Ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ);

c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

d) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ);

2) Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może  wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca określi w ofercie, która z części zamówienia zostanie wykonana przez podwykonawcę. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej z części zamówienia Podwykonawcom.

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5) Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść).

6) Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być  złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1) lit. c)  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

8) Dokument, o których mowa w pkt 7 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt 8) stosuje się odpowiednio.

10) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy, które zawiera m.in.: nazwy i adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy wykonawców - zgodnie z zasadami reprezentacji. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi udokumentować, iż nie zachodzi żadna z przesłanek wykluczenia Wykonawcy. 

11) W przypadku, kiedy oferta złożona wspólnie przez kilka podmiotów (np. konsorcjum) zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

1) Podstawowym sposobem porozumiewania się jest korespondencja pisemna przekazywana za  pomocą operatorów pocztowych względnie do rąk własnych.

2) Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres: t.majewski@armsa.pl

3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Tomasz Majewski w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 

8.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1). Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

2). Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, c) z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym;

d) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).

3). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553 z dopiskiem „wadium – przetarg nieograniczony „Wykonanie portalu”),

4). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.

5) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy.

6) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 Ustawy.

 

9.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1). Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

2). Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, napisaną na maszynie lub komputerze. Cena powinna być podana  w złotych polskich. 

2) Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być poświadczone na każdej ze stron za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeśli dotyczy –  winno być dołączone do oferty w oryginale lub kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Treść dokumentu pełnomocnictwa musi określać zakres czynności do jakich Mocodawca udzielił upoważnienia.  

4) Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.

5) Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki muszą być podpisane przez  Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną(ne) do występowania w imieniu Wykonawcy (zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru).

6)  Poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.

7)  Oferta musi być kompletna, trwale spięta (zszyta), strony oferty wraz z załącznikami powinny być parafowane i ponumerowane.

8) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

11) Oferta wraz ze wszelkimi dokumentami, oświadczeniami i załącznikami  powinna znajdować się w zamkniętej, opieczętowanej, nieprzejrzystej  kopercie z napisem:

Oferta na „Wykonanie portalu i strony internetowej”
Nie otwierać przed dniem 10 stycznia 2011 r.,  godz. 15.40

W górnym lewym rogu koperty powinna być umieszczona nazwa i siedziba Wykonawcy.

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1). Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A,
ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa,  (sekretariat – 4 piętro).

2). Termin składania ofert:  do dnia  10 stycznia 2011 roku do godz. 15.30  UWAGA! Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

3). Termin otwarcia ofert:  10 stycznia 2011 roku godz. 15.40, sala konferencyjna bądź sekretariat na 4 piętrze.

4). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

5). Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaję kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6). Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej części oferty w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w treści art. 86 ust 4 Ustawy.  

                

12.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1). Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia.

2). Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i uwzględniać podatek VAT. Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmuje za prawidłową cenę podaną słownie. Cena powinna być podana jako cena netto i cena brutto.

3). Wykonawca może podać tylko jedną cenę za usługę na daną część przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.

4). Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy, chyba że w okresie realizacji zmianie ulegnie wysokość podatku VAT. Wówczas cena ulegnie zmianie zgodnie ze zmianą podatku VAT.

 

13.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT.

1). Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe

a) Cena

  100 %, 

2). W kryterium „Cena” każda oferta uzyska zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów zgodnie ze wzorem:

C  =  Cmin / Cb x 100

gdzie:

C  -  oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena";

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;

Cb – cena badanej oferty

3). Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

14.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

1). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2). Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 Ustawy.

3). W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

 

15.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

 

1). W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

2). Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9. listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek  bankowy Zamawiającego w PKO BP nr 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553.

4). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie.

5). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6). Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 

16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 

1). Szczegółowe warunki umowy określają istotne postanowienia umowy stanowiące  załącznik nr 6 do SIWZ,

2). Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 Ustawy.

3) Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:

a) w razie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, poprzez zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wynagrodzenia brutto w części przypadającej na okres wykonywania umowy w którym obowiązuje nowa stawka ww. podatku;

b) w razie wydłużającej się procedury przetargowej poprzez zmianę terminu wykonania obowiązków umownych o okres opóźnienia Zamawiającego w wyborze oferty wykonawcy.

b) w razie zmian w Projekcie, poprzez:

      - zmianę zasad płatności wynagrodzenia (jednakże bez zmiany jego wysokości) za dane lata, w szczególności jego części przypadających na dany okres;

      - zmianę innych postanowień umowy związanych z postępem Projektu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego,

      każdorazowo adekwatnie do zmian wynikających z założeń Projektu.

4). W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonywania części umowy.

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy  przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI  Ustawy.

 

18. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA

1).  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2).  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

3). Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających (max. 20% wartości zamówienia podstawowego).

4).  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5). Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

6). Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

7). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów  udziału w postępowaniu,

8). Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

9). Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymagań, o których mowa w treści art. 29 ust. 4 pkt 1 Ustawy.

 

    19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

1)  Opis przedmiotu zamówienia                                                                  Załącznik nr 1a i 1b

2)  Formularz oferty                                                                                             Załącznik nr 2

3)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                    Załącznik nr 3

4)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                   Załącznik nr 4

5) Wykaz wykonanych usług                                                                               Załącznik nr 5

7) Istotne postanowienia umowy                                                                   Załącznik nr 6

 

 

Załączniki:

itm2_ogloszenie_o_zam_strona_www.doc

itm2_strona_www__siwz_ost.doc

itm2_strona_www_zal_1a_przedmiot_zamowienia.pdf

itm2_strona_www_zal_1b_przedmiot_zamowienia.docx

itm2_strona_www_zal_2_formularz_ofertowy.docx

itm2_strona_www_zalaczniki_3-5_do_siwz.doc

itm2_strona_www_zal_6_wzor_umowy.doc


_________________________________________


Pytania i odpowiedzi - zmiana z dn. 06.01.2010 r.


"Czy mógłbym prosić o dokładniejszy opis części związanej z e-learningiem (wymagane moduły), która ma być wdrożona w obrębie portalu ITeraz?

Zamawiający informuje, że nie jest możliwe wskazanie dokładniejszego opisu części związanej z e-learningiem. Zamawiający nie może podać wymaganych modułów które, mają być wdrożone w ramach eLearningu w obrębie portalu ITeraz Mazowsze, gdyż systemy eLearningowe funkcjonują w oparciu o różne modele działania, a co za tym idzie funkcjonalności. Tak jak zapisano w Przedmiocie Zamówienia - w wymaganiach odnośnie funkcjonalności (cyt.) "Część ta powinna posiadać odrębny panel administracyjny, wraz ze zmiennymi szablonami, oraz budowę modularną umożliwiającą instalowanie dodatkowych modułów, pluginów i komponentów (np. testy, moduły statystyki dla tutorów etc.)".


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-06
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-06 16:28:11
  • Liczba odsłon: 269
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry