Warszawa 1 luty 2011 r.

Znak sprawy: ARM/4/11

Warszawa: Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą telefonów i modemów.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00--37 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76, faks 0-22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą telefonów i modemów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Zamawiającego usług telekomunikacyjnych oraz dostawa telefonów i modemów w ramach dwóch projektów: ITeraz Mazowsze II oraz Akademia Unijna III. Usługi telekomunikacyjne świadczone będą od dnia zawarcia umowy do 31.10.2013 r. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność głosową (połączenia wychodzące i przychodzące), tekstową (SMS), multimedialną (MMS, wideopołączenia) oraz dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usługi odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aktywnych kart SIM. Szczegóły przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających (max. 20% wartości zamówienia podstawowego).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.25.00.00-0, 32.26.00.00-3, 64.21.20.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·         Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    NIE DOTYCZY

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy, które zawiera m.in.: nazwy i adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy wykonawców - zgodnie z zasadami reprezentacji. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi udokumentować, iż nie zachodzi żadna z przesłanek wykluczenia Wykonawcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) w razie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, poprzez zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wynagrodzenia brutto w części przypadającej na okres wykonywania umowy w którym obowiązuje nowa stawka ww. podatku; b) w razie gdy po upływie 24 miesięcy obowiązywania umowy stawki abonamentu lub połączeń wynikających z oferty będą o co najmniej 5% wyższe niż oferowane przez Wykonawcę nowym abonentom w ramach bieżących kampanii promocyjnych. Wówczas cena umowna ulegnie obniżeniu odpowiednio do wysokości tych stawek.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2011 godzina 14:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:

siwz_telefony.docx

siwz_telefony_zal_1_przedmiot_zamowienia.docx

siwz_telefony_zal_2a_formularz_ofertowy.docx

siwz_telefony_zal_2b_formularz_cenowy.docx

siwz_telefony_zal_3-4_oswiadczenia.doc

siwz_telefony_zal_5_umowa.docx


Warszawa, 08.02.2011 r.

 

Znak ARM/4/11

Do:

Zainteresowani wykonawcy

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług  telekomunikacyjnych wraz z dostawą telefonów i modemów”.

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział II

Czy w przypadku usługi telekomunikacyjnej w postaci dostępu do sieci telefonii komórkowej na poziomie umożliwiającym realizację transmisji głosu i danych, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania abonamentów w postaci pakietów kwotowych do wykorzystania na w/w usługi ( tj. transmisji głosu i danych ) lub taryf bez konkretnej ilości minut do wykorzystania ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania abonamentów w postaci pakietów kwotowych pod warunkiem, że w ramach pakietu kwotowego (abonamentu miesięcznego) przeliczonego na minuty Zamawiający będzie miał do dyspozycji co najmniej taką ilość  minut do krajowych sieci stacjonarnych i komórkowych jak się wymaga w SIWZ odpowiednio do danego rodzaju abonamentu.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział IV pkt. 1

Aktualnie stosowane systemy w telekomunikacji nie rozróżniają czy wysyłana krótka wiadomość tekstowa ( SMS ) trafia do „serwisu płatnego” czy do zwykłego użytkownika telefonii komórkowej. W związku z tym, istnieje możliwość wyłączenia usługi pozwalającej na wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych ( SMS ) na „serwisy płatne” przy jednoczesnym zablokowaniu możliwości przesyłania wiadomości SMS do zwykłego użytkownika. Czy Zamawiający, dopuszcza taką możliwość ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z punktu 4) rozdziału IV ostatnie zdanie

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział V pkt. 5

Czy w sytuacji rozwiązywania Umów O Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych lub rezygnacji z aktywacji w trakcie trwania w/w umów Zamawiający będzie miał obowiązek naprawienia powstałej szkody poprzez zapłatę kary umownej w związku z przyznaną ulgą na zakup sprzętu pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umów O Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych do dnia ich rozwiązania ?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje kar umownych.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział V pkt. 6

Zgodnie z obowiązującym prawem, koszty związane z odstąpieniem od umowy pokrywa usługobiorca w tym przypadku Zamawiający. Wykonawca nie jest w stanie uwzględnić w cenie oferty opłat za ewentualne zerwanie umów.

W związku z powyższym proszę o stosowną zmianę zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia  SIWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział VI pkt. 1d

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by przyjmowanie zgłoszeń o awariach i problemach technicznych w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku odbywało się poprzez przydzielonego Zamawiającemu konsultanta na dedykowany numer telefonu a poza w/w terminami poprzez ogólnie dostępne Biuro Obsługi aktywne 24/365. Czy zamawiający dopuszcza możliwość identyfikacji po podaniu nazwy firmy na jaką jest zarejestrowany numer, numeru NIP i ustalonego wcześniej hasła dla dostępu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość aby przyjmowanie zgłoszeń o awariach i problemach technicznych odbywało się w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku poprzez przydzielonego Zamawiającemu konsultanta na dedykowany numer telefonu a poza w/w terminami poprzez ogólnie dostępne Biuro Obsługi aktywne 24/365. W pozostałym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział VIII pkt. 3

Zgodnie z zapisem Punkt 1  Przedmiot zamówienia zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia, umowy mają zostać zawarte na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2013. W takim przypadku wskazany okres w punkcie 3, Rozdział VIII, Opisu przedmiotu zamówienia, tj. okres 24 miesięcy wypada przed dniem zakończeniem terminu realizacji zamówienia. W związku z powyższym proszę o informację jak wskazany okres po którym Zamawiający ma możliwość rozwiązania umowy ( 24 miesiące ) odnosi się do terminu wskazanego jako koniec trwania umowy tj. 31.10.2013.  

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla punkt 3 z rozdziału VIII załącznika nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 7:

Co należy wpisać w formularzu ofertowym, jeśli Wykonawca oferuje bezpłatnie jakąś usługę? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wpisania w formularzu ofertowym ceny jednostkowej netto w postaci „0” ( zero ) ? I czy w związku z powyższym dla takiej pozycji istnieje możliwość wpisania wartości brutto w postaci „0” ( zero ) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 8:

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział III pkt. 3 i Rozdział IV pkt. 4

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania jedynie po dwa modele z każdej grupy ( tj. telefonu komórkowego i modemu internetowego ) spełniające wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie dwóch modeli tylko w przypadku modemów internetowych.

Pytanie nr 9:

Prosimy o modyfikację zapisu pkt 11.1 b oraz 2b "w cenie abonamentu minimalna liczba minut bezpłatnych połączeń głosowych wychodzących do wszystkich sieci krajowych nie mniejszych niż 450 i 1600" Proponujemy zapis: "Minuty z abonamentu nie zawierają połączeń do sieci Play i Cyfrowy Polsat".

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia  SIWZ.

Pytanie nr 10:

Prosimy o wykreślnie wymogu pkt III , „gniazdo kart w standardzie micro SD".

Odpowiedź: Zamawiający zmienia rozdział III pkt 2) tiret szóste Załącznika nr 1 do SIWZ i nadaje mu treść:  „gniazdo w standardzie microSD, lub nie mniej niż 2GB wewnętrznej pamięci RAM”.

Pytanie nr 11:

Prosimy o modyfikację zapisu o którym mowa w pkt III.4 , że świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej będzie odbywać się zgodnie z mapą zasięgu Wykonawcy. Ponadto prosimy o listę lokalizacji Zamawiającego, celem weryfikacji dostępności świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Lokalizacje główne to: Warszawa, Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Radom oraz obszar województwa Mazowieckiego.

Pytanie nr 12:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu i dodanie, że zapewnienie możliwości dostarczenia duplikatu kary sim bez dodatkowych opłat nie dotyczy przypadku jeżeli uszkodzenie wystąpiło z winy użytkownika. Ponadto prosimy o wydłużenie czasu dostarczenia duplikatu do 72 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby obowiązek dostarczenia duplikatu karty sim bez dodatkowych opłat nie dotyczył przypadku jeżeli uszkodzenie wystąpiło z winy użytkownika. Termin dostarczenia duplikatu nie ulega zmianie.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wykreślenie zapisu o którym mowa w pkt VI.1d - prośba o wykreślenie zapisu " wykonawca dokona niezwłocznego potwierdzenia zamawiającemu otrzymanego zgłoszenia o awarii nie później niż w czasie 1 godziny), na adres poczty elektronicznej" . Czy Zamawiający dopuszcza, aby zgłaszanie nieprawidłowości w działaniu usług odbywało się na dedykowaną linię obsługiwaną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ z zastrzeżeniem odpowiedzi na pytanie 5.

Pytanie nr 14:

Prosimy o wykreślenie wymogu dot. możliwości bezpłatnego (w cenie Zamówienia) blokowania połączeń na wybrane numery u grupy numerów (np. audiotele, sms/mms Premium itp.) na wniosek Zamawiającego i odwoływanie blokady. Wyjaśniamy, że na krajowym rynku telekomunikacyjnym wyłączenie jeden operator świadczy taką usługę,

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z punkt 4) rozdziału IV ostatnie zdanie.

Pytanie nr 15:

Prosimy o modyfikację zapisu dot. serwis telefonów - dostarczenie aparatu zastępczego, Proponujemy możliwość zapewnienia telefonu zastępczego w ciągu 48h (dot. wyłącznie dni roboczych od poniedziałku do piątku).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu zawartego w formularzu cenowym ,

czy chodzi tutaj o wartość planów taryfowych, czy zamawiający sam chce się rozliczać z faktycznie poniesionych kosztów i samodzielnie dokonać oszacowania wartości jaką powinien zapłacić ?

Odpowiedź:  Pytanie jest niezrozumiałe. Formularz cenowy ma zawierać ceny jednostkowe za usługi opisane w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 17:

Wnioskujemy, aby gwarancja na sprzęt peryferyjny była na warunkach producenta sprzętu (tj, w karcie gwarancyjnej producenta) i proponujemy dodanie zapisu, że okres gwarancji na terminale wyniesie 24 miesięcy, dla akcesoriów 12 miesięcy, bateria 6 miesięcy, nośniki pamięci 90 dni (karty pamięci), z wyłączeniem produktów marki Apple (firma Apple nie udziela gwarancji na swoje produkty na terenie Polski).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień zawartych w § 8 umowy o zapis, zgodnie z którym „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 8 umowy nie przekroczy 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto umowy.

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje postanowienia  SIWZ.

Pytanie nr 19:

Wnosimy o uzupełnienie zapisu § 8 umowy i dodanie, że naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Wyjaśniamy, że postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U, Nr 226, poz. 2291), Naszym zdaniem Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo : siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 21:

Prosimy o wykreślenie zapisów zawartych w pkt VIII pkt 3 w załączniku nr 1 do siwz wyjaśniamy, że umowa jest zawierana na czas określony. Umowy zawierane na czas określony zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które jeżeli są wykonywane należycie, to powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa. Z punktu widzenia Wykonawcy (operatora) ww. zapis jest niekorzystny-przewiduje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z bliżej nieokreślonej ważnej przyczyny (czyli praktycznie zawsze),

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie nr 22:

Prosimy o dodanie zapisu do umowy dot. zmian podatku VAT. Proponujemy treść: W przypadku zmiany wysokości stawek podatku VAT, Wykonawca naliczy podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:  Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

 

Pytanie nr 23:

Prosimy o wykreślnie zapisu: „w razie gdy po upływie 24 miesięcy obowiązywania umowy stawki abonamentu lub połączeń wynikających z oferty będą o co najmniej 5% wyższe niż oferowane przez Wykonawcę nowym abonentom w ramach bieżących kampanii promocyjnych. Wówczas cena umowna ulegnie obniżeniu odpowiednio do wysokości tych stawek”. Wyjaśniamy, że Wykonawcy kalkulują ofertę indywidualną dla Zamawiającego, nie mającą nic wspólnego z ofertą ogólnie dostępną dla klientów biznesowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

 

Pytanie nr 24:

Prosimy o wykreślanie zapisu dotyczącego Blokady SIMLOCK. Informujemy iż modemy sprzedawane przez Wykonawcę posiadają blokadę Simlock, której nie można usunąć.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 25:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie (w tej samej cenie) do wyboru Zamawiającego trzy modele modemów spełniające wymagania podane powyżej. Prosimy o zmniejszenie ilości modemów z 3 do 2 do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Pytanie nr 26:

Prosimy o wykreślenie tego zapisu, że warunkiem realizacji płatności jest dostarczenie do odpowiedniej siedziby Zamawiającego, w terminie 20 dni przed upływem terminu płatności. Naszym zdaniem Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za wadliwe działania osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 27:

Prosimy o modyfikację zapisu: Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zgłoszonego uszkodzenia sprzętu niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego uszkodzenia Sprzętu. Wyjaśniamy, że Wykonawca nie jest producentem sprzętu i nie ma wpływy na terminy gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 28:

Zwracamy się z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację treści Umowy i dodanie powyższego zapisu w następujący sposób; „Ewentualne sporne kwestie wynikła w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego” ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

 

Zmianie ulega punkt 11 SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert to 11.02.2011 r. Godziny pozostają bez zmian.

 

W zawiązku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż zmianie uległo ogłoszenie o zamówieniu w następujący sposób:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 15894-2011 z dnia 2011-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Zamawiającego usług telekomunikacyjnych oraz dostawa telefonów i modemów w ramach dwóch projektów: ITeraz Mazowsze II oraz Akademia Unijna III. Usługi telekomunikacyjne świadczone będą od...
Termin składania ofert: 2011-02-09


Numer ogłoszenia: 44191 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15894 - 2011 data 01.02.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76, fax. 0-22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2011 godzina 14:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro)...

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2011 godzina 14:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro)..

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-08
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-08 10:00:46
  • Liczba odsłon: 391
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478020]

przewiń do góry