Warszawa, 26 listopada 2013r.

Znak sprawy: ARM/14/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ogloszenie-arm_14_13.pdf

14_13_siwz.doc
14_13_zal_1_opz.docx
14_13_zal_2.doc
14_13_zal_3-5.docx
14_13_zal_6_ipu.docx
14_13_zal_7.docx

Zmiany z dnia 03. 12. 2013 r.

14_13_2013.12.03_zmiana_ogloszenia.pdf
14_13_2013.12.03_wyjasnienia_i_zmiany_siwz.doc


Zmiany z dnia 04. 12. 2013 r.

14_13_zmiana_ogloszenia_04.12.2013.pdf

14_13_2013.12.04_wyjasnienia_i_zmiany_siwz.doc
14_13_opz2.docx
14_13_ipu2.docx


Numer sprawy: ARM/14/13

Warszawa, 06.12.2013 r.


Do:
                                          Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu systemowego ITeraz Mazowsze II”.


SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Zamawiający informuje, że w załączniku 2b do SIWZ  - Formularz cenowy – w wierszu 8 wystąpiła oczywista omyłka pisarska, tj. w wierszu 8 w kolumnie 3 (liczba grup) wpisano omyłkowo liczbę grup do przeszkolenia „10” podczas gdy rzeczywista ilość grup do przeszkolenia z tematu  Kurs Administratora Sieci to „5” (tak jak zostało to wskazane w kolumnie 2 oraz w szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia). Przy wypełnianiu formularza cenowego dla szkolenia Kurs Administratora Sieci należy uwzględnić 5 grup.


 

Numer sprawy: ARM/14/13

Warszawa, 19.12.2013 r.

                                                                      

 

 

                                                                       Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu systemowego ITeraz Mazowsze II”(znak sprawy ARM 14/13).

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., dalej zwanej „Ustawą”), Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez występujących wspólnie wykonawców:

„Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn i

Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (82) po ich zsumowaniu w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert  .

2. W postępowaniu złożono 4 oferty, których zbiorcze zestawienie wraz z punktacją w każdym kryterium i punktacją łączną zawiera poniższa tabela.

Lp.

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium CENA

Liczba punktów w kryterium DOŚWIADCZENIE

Liczba punktów w kryterium KONCEPCJA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Łączna punktacja

1.

COMBIDATA Poland Sp. z o. o. , ul. E. Plater 12, 81-777 Sopot (adres do korespondencji ul. Żwirki i Wigury 15,                     81-387 Gdynia)

i

INPROGRESS Sp. z o.o. , ul. Gabrieli Zapolskiej 38/303, 30-126 Kraków

50,35

20

1

71,35

2.

„Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn

Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

60,00

19

3

82

3.

Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Oferta wykonawcy odrzucona

4.

Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

40,00

5

2

47

 

 Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry