Warszawa, 02.01.2014 r.

Oznaczenie sprawy: ARM/15/13

 

Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

 

Dot. wykonanie platformy e-learningowej, 3 szkoleń e-learnigowych oraz aplikacji mobilnej a także świadczenie usług hostingu i wsparcia technicznego, w ramach projektu pt. Rozwój nauki – rozejm regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów”.

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1.    Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę: Tomorrow sp. z o.o., ul. Brzeska 2, 03-737 Warszawa. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 100 punktów, tj. 70 punktów w kryterium oceny ofert cena i 30 punktów w kryterium oceny ofert doświadczenie.  W toku postępowania złożono 5 ofert stosownie do poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

Cena

Doświadczenie

Łącznie

1.

Tomorrow sp. z o.o.

ul. Brzeska 2

03-737 Warszawa    

70

30

100

2.

Smart Education International sp. zo.o

ul. Pańska 73,

00-834 Warszawa 

 

57,35

15

72,35

3.

Gromar sp. z o.o.

ul. Tyszyńska 98,

93-305 Łódź

 

55,99

30

85,99

4.

Daily Group sp. z o.o.

ul.Piekary 6/10

61-823 Poznań

 

Wykonawca wykluczony

5.

Instytut Badawczo Szkoleniowy sp. z o.o.

ul. Artyleryjska 3k,

10-165 Olsztyn

 

 

Wykonawca wykluczony

  ______________________________________________________________________________________


Warszawa, 6 grudnia 2013r.
Znak sprawy: ARM/15/13


Warszawa: Przetarg nieograniczony na wykonanie platformy e-learningowej, 3 szkoleń e-learnigowych oraz aplikacji mobilnej a także świadczenie usług hostingu i wsparcia technicznego, w ramach projektu pt. Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów
Numer ogłoszenia: 504944 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie platformy e-learningowej, 3 szkoleń e-learnigowych oraz aplikacji mobilnej a także świadczenie usług hostingu i wsparcia technicznego, w ramach projektu pt. Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie platformy e-learningowej, 3 szkoleń e-learnigowych oraz aplikacji mobilnej a także świadczenie usług hostingu i wsparcia technicznego, w ramach projektu pt. Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających - max.40% wartości przedmiotu zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6, 48.82.00.00-2, 48.93.10.00-3, 72.00.00.00-5, 80.53.30.00-9, 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy i spełniają warunek, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunkek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności wykonali co najmniej 4 usługi (każda usługa w ramach odrębnej umowy) polegające na wdrożenia platform e-learningowych, przy czym co najmniej wdrożenie dwóch z nich odbywało się w ramach zamówień o wartości co najmniej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto każde i obejmowało co najmniej następujące elementy: - dostawa i wdrożenie platformy na serwerach, - przygotowanie i dostosowanie platformy e-learningowej typu LMS (Learning Management System) wraz z systemem wideokonferencyjnym, edytorami materiałów edukacyjnych oraz edytorami treści szkoleń z poziomu platformy, - stworzenie co najmniej 2 dedykowanych szkoleń e-learningowych, z których każde obejmowało min. 200 multimedialnych ekranów, - świadczenie usług hostingu i wsparcia technicznego; Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunkek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje minimum jednym zespołem składającym się z osób o następujących kwalifikacjach: a) co najmniej jedna osoba na stanowisku kierownika projektu, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem okresu składania ofert: - kierowała pracami zespołu informatycznego, którego zadaniem było m.in. przygotowanie i dostarczanie edukacyjnych materiałów multimedialnych na elektroniczne platformy edukacyjne - uczestniczyła w charakterze eksperta w realizacji co najmniej dwóch projektów (dwie odrębne umowy) polegających na dostarczeniu edukacyjnych materiałów multimedialnych zgodnych ze standardem SCORM 1.2 lub wyższym o wartości co najmniej 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każdy, b) co najmniej jedna osoba na stanowisku eksperta ds. technologii/wdrożeń LMS, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem okresu składania ofert: - pracowała jako ekspert ds. technologii/wdrożeń LMS w projekcie polegającym na wdrożeniu platform e-learning typu LMS - pracowała jako ekspert ds. technologii/wdrożeń LMS w co najmniej 2 projektach (dwie odrębne umowy) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu Platformy e-learningowej wraz ze szkolno-edukacyjnym portalem internetowym o wartości co najmniej 200.000zł (dwieście tysięcy złotych) brutto każdy, c) co najmniej jedna osoba na stanowisku eksperta ds. tworzenia dedykowanych szkoleń elektronicznych, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem okresu składania ofert: - sprawowała nadzór nad przygotowaniem szkoleń e-learning (przy czym chodzi o szkolenia realizowane w ramach jednej umowy), których wartość wynosiła co najmniej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto oraz - stworzyła co najmniej 30 szkoleń e-learningowych. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy, które zawiera m.in.: nazwy i adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy wykonawców - zgodnie z zasadami reprezentacji. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi udokumentować, iż nie zachodzi żadna z przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 70

·         2 - Doświadczenie - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do oferty w zakresie przewidzianym w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), a także: - w razie zmiany przepisów dotyczących stawki VAT - w tym wypadku zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany dostosowującej wynagrodzenie wykonawcy do zmienionej stawki podatku VAT. - rozwiązania lub istotnej zmiany treści umowy dotyczącej realizacji Projektu zawartej przez Zamawiającego, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego, zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. - Zamawiający dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności. Przez aspekty techniczne Zamawiający rozumie w szczególności zmianę adresów, osób wyznaczonych do kontaktów etc.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 08:45, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:
siwz-15_13.docx
zalacznik_nr_1_opz-15_13.docx
zalacznik_2_oferta-15_13.docx
zalacznik_3a-15_13.docx
zalacznik_nr_3b-15_13.docx
zalacznik_nr_4-15_13.docx
zalacznik_nr_4a-15_13.docx
zalacznik_4b-15_13.docx
zalacznik_nr_5_ipz-15_13.docx
zalacznik_nr_6-15_13.docxWarszawa 13 grudnia 2013r.
Znak sprawy: ARM/15/13

 

Numer ogłoszenia: 519448 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 504944 - 2013 data 06.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.

·         W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunkek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje minimum jednym zespołem składającym się z osób o następujących kwalifikacjach: a) co najmniej jedna osoba na stanowisku kierownika projektu, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem okresu składania ofert: - kierowała pracami zespołu informatycznego, którego zadaniem było m.in. przygotowanie i dostarczanie edukacyjnych materiałów multimedialnych na elektroniczne platformy edukacyjne - uczestniczyła w charakterze eksperta w realizacji co najmniej dwóch projektów (dwie odrębne umowy) polegających na dostarczeniu edukacyjnych materiałów multimedialnych zgodnych ze standardem SCORM 1.2 lub wyższym o wartości co najmniej 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każdy, b) co najmniej jedna osoba na stanowisku eksperta ds. technologii/wdrożeń LMS, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem okresu składania ofert: - pracowała jako ekspert ds. technologii/wdrożeń LMS w projekcie polegającym na wdrożeniu platform e-learning typu LMS - pracowała jako ekspert ds. technologii/wdrożeń LMS w co najmniej 2 projektach (dwie odrębne umowy) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu Platformy e-learningowej wraz ze szkolno-edukacyjnym portalem internetowym o wartości co najmniej 200.000zł (dwieście tysięcy złotych) brutto każdy, c) co najmniej jedna osoba na stanowisku eksperta ds. tworzenia dedykowanych szkoleń elektronicznych, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem okresu składania ofert: - sprawowała nadzór nad przygotowaniem szkoleń e-learning (przy czym chodzi o szkolenia realizowane w ramach jednej umowy), których wartość wynosiła co najmniej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto oraz - stworzyła co najmniej 30 szkoleń e-learningowych. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia..

·         W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunkek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje minimum jednym zespołem składającym się z osób o następujących kwalifikacjach: a) co najmniej jedna osoba na stanowisku kierownika projektu, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem okresu składania ofert: - kierowała pracami zespołu informatycznego, którego zadaniem było m.in. przygotowanie i dostarczanie edukacyjnych materiałów multimedialnych na elektroniczne platformy edukacyjne - uczestniczyła w charakterze eksperta w realizacji co najmniej dwóch projektów (dwie odrębne umowy) polegających na dostarczeniu edukacyjnych materiałów multimedialnych zgodnych ze standardem SCORM 1.2 lub wyższym o wartości co najmniej 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każdy, b) co najmniej jedna osoba na stanowisku eksperta ds. technologii/wdrożeń LMS, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem okresu składania ofert: - pracowała jako ekspert ds. technologii/wdrożeń LMS w projekcie polegającym na wdrożeniu platform e-learning typu LMS - pracowała jako ekspert ds. technologii/wdrożeń LMS w co najmniej 2 projektach (dwie odrębne umowy) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu Platformy e-learningowej wraz ze szkolno-edukacyjnym portalem internetowym o wartości co najmniej 200.000zł (dwieście tysięcy złotych) brutto każdy, c) co najmniej jedna osoba na stanowisku eksperta ds. tworzenia dedykowanych szkoleń elektronicznych, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem okresu składania ofert: - sprawowała nadzór nad przygotowaniem szkoleń e-learning (przy czym chodzi o szkolenia realizowane w ramach jednej umowy), których wartość wynosiła co najmniej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto oraz - stworzyła co najmniej 30 szkoleń e-learningowych, d) dla stworzenia treści merytorycznej szkoleń: co najmniej jednym trenerem dla każdego z tematów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, który (dotyczy każdego z trenerów z osobna) posiada doświadczenie w tworzeniu scenariuszy do co najmniej 5 szkoleń e-learning nie krótszych niż 200 ekranów każde, a nadto każdy z tych trenerów musi posiadać doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej dwóch szkoleń o tematyce analogicznej do szkolenia przygotowywanego przez danego trenera w ramach realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia..

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

·         W ogłoszeniu jest: 16.12.2013 godzina 08:45, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..

·         W ogłoszeniu powinno być: 18.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..

Załączniki do pobrania:

siwz_13.12.doc
wyjasnienia_13.12.doc
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-02
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-02 13:36:02
 • Liczba odsłon: 397
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry