Warszawa, 26 marca 2014r.

Znak sprawy: ARM/08/14

Warszawa: Przetarg nieograniczony na na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej
Numer ogłoszenia: 103026 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych) jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Zamawiającego wynikających z postanowień umowy o dofinansowanie Projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu będzie określany w dalszej części niniejszej SIWZ jako Projekt. Umowa o dofinansowanie Projektu zostanie zawarta między Zamawiającym a Województwem Mazowieckim w imieniu którego będzie działać Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wysokość gwarancji ubezpieczeniowej odpowiada wartości dofinansowania odpowiadającego kwocie najwyższej transzy zaliczki wypłacanej dla Projektu określonej w umowie o dofinansowanie, czyli 7.000.000,00 zł. Beneficjentem gwarancji będzie Województwo Mazowieckie w imieniu którego będzie działać Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa. Wykonawca zobowiąże się w udzielonych gwarancjach do nieodwołalnego i bezwarunkowego, zapłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta gwarancji kwoty do wysokości udzielonej gwarancji, w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy na jego adres korespondencyjny pierwszego, pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego. Kwota udzielonej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, tj. kwota 7.000.000,00 zł, stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji. Wystawiona gwarancja musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz umową o dofinansowanie (projekt umowy jest załącznikiem z1 do SIWZ). Zapłata wynagrodzenia z tytułu udzielenia gwarancji, równego cenie oferty, nastąpi w dwóch ratach: 50% ceny ofertowej w terminie 7 dni od podpisania umowy, 50% ceny ofertowej w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pierwszej transzy dofinansowania Projektu przy czym nie później niż 3 miesiące od zawarcia umowy. Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej może być, zgodnie z wyborem Wykonawcy, wyłącznie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub poddanie się Zamawiającego pod dobrowolną egzekucję na podstawie przepisów art. 777 k.p.c. W celu umożliwienia Wykonawcy zbadania sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej Zamawiającego, w załączeniu do SIWZ Zamawiający przedkłada następujące dokumenty: z1) Projekt umowy o dofinansowanie, z2) Decyzję o nadaniu nr REGON z3) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, z4) Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców z5) Tekst jednolity statutu spółki pod firmą Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z6) Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach, z7) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, z8) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa do bilansu, zestawienie zmian w kapitale własnym) wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2010 z9) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa do bilansu, zestawienie zmian w kapitale własnym) wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2011 z10) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa do bilansu, zestawienie zmian w kapitale własnym) wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2012 z11) Opinia banku prowadzącego rachunki bieżące Zamawiający oświadcza, iż nie jest stroną umowy kredytu bankowego ani umowy pożyczki. Zamawiający jest stroną umów leasingu (standardowy leasing trzech aut służbowych). Zamawiający nie posiada żadnych obciążeń majątkowych i prawnych (hipoteka, przewłaszczenie, zastaw itp.). W sytuacji gdy Wykonawca potrzebuje dodatkowych informacji bądź dokumentów dotyczących sytuacji finansowej Zamawiającego Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mogą wykonywać działalność ubezpieczeniową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 11, poz. 66 ze zm.) lub działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t. jedn. w Dz. U. z 2012 roku poz. 1376 ze zm.). Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy,którzy w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na udzieleniu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gdzie kwota gwarancji była nie niższa niż 7 000 000 zł (siedem milionów złotych). Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli wynikają ze zmian w Projekcie - zmiany będą adekwatne do zmian w Projekcie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania:

siwz-8_14.docx
zalaczniki_1-5.docx
projekt_umowy_o_dofinansowanie.docx
zus-zaswiadczenie_o_niezaleganiu.pdf
us_16.01.2014.pdf
statut_arm_sa.pdf
opinia_bankowa.pdf
nip.pdf
krs_13_03_2014.pdf
decyzja_o_nadaniu_regon.pdf
sprawozdanie_fin._2012.pdf
sprawozdanie_fin._2011.pdf
sprawozdanie_fin._2010.pdf

Warszawa, 1 kwietnia 2014r.

Znak sprawy: ARM/08/14

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 103026 - 2014 data 26.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 03.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..
 • W ogłoszeniu powinno być: 07.04.2014 godzina 11:15, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

Załącznik do pobrania:

wyjasnienia_-_1.04.2014.docx
f01_iii_kw._2013.pdf
 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-01
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-01 18:14:53
 • Liczba odsłon: 404
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478020]

przewiń do góry