Warszawa, 23.11.2018 r.
Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                           
ARM/08/18


Do:
Wszyscy zainteresowani


DOTYCZY:    postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku – VLOS


ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 138o ust. 4 PZP Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielono zamówienia Wykonawcy:
A) w zakresie części I: LTA Design – Przemysław Tomków, ul. Stalmacha 4/9, 44-100 Gliwice.

B) w zakresie części II: LTA Design – Przemysław Tomków, ul. Stalmacha 4/9, 44-100 Gliwice.
Warszawa, 24.10.2018 r. 


Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                            

ARM/08/18


Do:

Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.WYJAŚNIENIA  IWZ


Zamawiający, tj. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do treści dokumentacji przetargowej na które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi:


1. Ile osób będzie szkolonych w poszczególnych miastach wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (Warszawie, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu, Płocku, Ostrołęce) co pozwoli racjonalnie zaplanować miejsce konieczne do przeprowadzenia szkolenia. Zgodnie z zaleceniami Urzędu Lotnictwa Cywilnego z każdym kursantem w praktycznej części szkolenia musi pracować jeden instruktor i dla takiej pary należy przygotować pole do lotów o wielkości 30 x 30 metrów.


Odpowiedź Zamawiającego: Przy założeniu, że grupa będzie liczyć od 8 do 15 osób oraz opierając się na dokumentach zgłoszeniowych jakie wpłynęły do Zamawiającego na przedmiotowe kursy Zamawiający zakłada, że: 

a.      w ramach kursu obsługi bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku - VLOS planowane są: 2 grupy w Radomiu, 1 grupa w Siedlcach oraz 6 grup w Warszawie

b.      w ramach kursu obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS planowane są: 1 grupa w Ostrołęce, 1 grupa w Płocku, 3 grupy w Radomiu i 2 grupy w Warszawie.2. Czy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ARMSA realizując swoje zadania związane z rekrutacją zapewni 8-15 osób na szkolenia które będą trwały przynajmniej 6 dni w przypadku szkolenia VLOS i przynajmniej 7 dni w przypadku szkolenia BVLOS przez 8 osiem godzin dziennie tzn. czy funkcjonariusze będą delegowani na szkolenie przez przełożonych. Mając na względzie ograniczony czas na przeprowadzenie szkoleń i fakt, że zmrok w okresie jesienno-zimowym zapada wcześnie nie istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia praktycznego po godzinie 15 ze względu na brak światła dziennego. Czy funkcjonariusze muszą pogodzić szkolenie z pracą na etacie, i jeśli tak to w jakim systemie zmianowym pracują - w jakim zakresie godzinowym są dostępni w tygodniu - informacja ta jest konieczna do oszacowania możliwości zorganizowania takiego szkolenia w zakreślonym terminie.


Odpowiedź Zamawiającego: Projekt jest skierowany do policjantów lub pracowników cywilnych Policji, którzy zgłaszają z własnej inicjatywy chęć kształcenia, uzupełniania kwalifikacji a co za tym idzie nie są to osoby oddelegowanie na kursy przez przełożonych. Na etapie rekrutacji nie jest weryfikowanie w jakim systemie zmianowym grupa docelowa pracuje.3. Proszę o wyjaśnienie do czego mamy przekazać prawa autorskie – czy należy rozumieć, że ARMSA ma uzyskać prawa do powielani, kolportowania, użyczania przekazywania naszych autorskich materiałów szkoleniowych przekazanych kursantom. Czy w przypadku wykorzystania w procesie e-learningu żądacie przekazania do niego praw autorskich.


Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje przekazania praw autorskich do materiałów szkoleniowych wytworzonych w trakcie realizacji umowy. Zamawiający (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) wymaga przekazania materiałów szkoleniowych w formie drukowanej. 4. Proszę o wyjaśnienie zapisu IWZ paragraf 7 pkt. 5 mówiącego o możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu w terminie 60 dni od rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu: 60 dni to połowa czasu który pozostał do terminu zakreślonego w ogłoszeniu, co z kosztami poniesionymi przez wykonawcę, same koszty badań lotniczo lekarskich, kosztu egzaminu państwowego i wydania świadectwa kwalifikacji oraz ubezpieczenia OC na czas egzaminu to ok 80 000 zł, które ponosi realizujący projekt, koszty rezerwacji lub najmu miejsc do szkolenia itp.


Odpowiedź Zamawiającego: W takiej sytuacji koszty zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego. 5. Proszę o doprecyzowanie w jaki sposób, ARMSA chce weryfikować osoby instruktorów delegowanych przez ośrodek do przeprowadzenia szkolenia.


Odpowiedź Zamawiającego: Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę. 
Warszawa, 15.10.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                            

ARM/08/18

 

  

Do:

Wszystkich zainteresowanych

 

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia - nowe opisy stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji. W związku z dokonaną zmianą Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 25 października 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 25 października 2018 r. do godz. 10.15".


Dokumenty do pobrania:

zal_1-arm_08_18.docx

zal_2-arm_08_18.docx

 

Warszawa, 12.10.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 22 października 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 22 października 2018 r. do godz. 10.15".
Warszawa, 28.09.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 15 października 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 15 października 2018 r. do godz. 10.15".

Warszawa, 14.09.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 1 października 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 1 października 2018 r. do godz. 10.15".

Warszawa, 24.08.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 17 września 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 17 września 2018 r. do godz. 10.15".
Warszawa, 10.08.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 27 sierpnia 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 27 sierpnia 2018 r. do godz. 10.15".
Warszawa, 27.07.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 13 sierpnia 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 13 sierpnia 2018 r. do godz. 10.15".
Warszawa, 11.07.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 30 lipca 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 30 lipca 2018 r. do godz. 10.15".
Warszawa, 29.06.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 16 lipca 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 16 lipca 2018 r. do godz. 10.15".
Warszawa, 14.06.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 2 lipca 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 2 lipca 2018 r. do godz. 10.15".
Warszawa, 8.06.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 18 czerwca 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 18 czerwca 2018 r. do godz. 10.15".

Warszawa, 25.05.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 11 czerwca 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 11 czerwca 2018 r. do godz. 10.15".

Warszawa, 22.05.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na  28 maja 2018 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 28 maja 2018 r. do godz. 10.15".

Warszawa, 22.05.2018 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                               
ARM/08/18


 

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY:   postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

  

WYJAŚNIENIA  IWZ
 

Zamawiający, tj. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści dokumentacji przetargowej, na które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi: 

1. W opisie przedmiotu zamówienia: „KURS Z OBSŁUGI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W ZASIĘGU  WZROKU – VLOS” widnieje zapis wymagający przeprowadzenia 24 godzin zajęć praktycznych pod okiem instruktora. Wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego określają minimalną liczbę godzin zajęć praktycznych na 4 godziny przy masie startowej do 5kg oraz 8 godzin przy masie startowej do 25 kg. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg 24 godzin zajęć praktycznych pod okiem instruktora - czyli taki sam jak w przypadku szkolenia poza zasięgiem wzroku?
 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający, w przypadku kursu z obsługi bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku – VLOS, podtrzymuje zapis 24 godzin zajęć praktycznych, z czego minimum 8 godzin nalotu, nie wliczając zajęć na symulatorze, oraz dodatkowych zajęć praktycznych, m.in. z budowy i konserwacji urządzeń.

 

2. W opisie przedmiotu zamówienia w obu częściach brak informacji o wymaganej masie startowej Bezzałogowych Statków Powietrznych do których kierowania powinni kursanci być uprawnieni. Polskie prawo przewiduje dwie kategorie uprawnień - UAVO do 5kg oraz UAVO do 25kg z wpisaną kategorią statku powietrznego - w tym przypadku MR (wielowirnikowiec). Proszę o uściślenie, które uprawnienie Zamawiający ma na myśli w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający precyzuje, że chodzi o uprawnienia UAVO do 25 kg z wpisaną kategorią statku powietrznego MR (wielowirnikowiec).

 
Warszawa, 16 maja 2018 r.
Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2018.PO                                                                                                         ARM/08/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie: iwz_arm_08_18.doc

Załączniki: 

zal_1-arm_08_18.docx

zal_2-arm_08_18.docx

zal_3-arm_08_18.doc

zal_4-arm_08_18.docx

zal_5-arm_08_18.rtf

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry