Warszawa, 9 sierpnia 2019 r. 
Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2019.PO 
ARM/03/19

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z organizacją egzaminów.

Zamawiający informuje, iż w związku z poniższymi zapytaniami potencjalnych wykonawców dotyczących dokumentacji przygotowanej do niniejszego postępowania przez Zamawiającego, dokonał zmiany następujących dokumentów: 
1) nowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do niniejszej informacji,
2) nowe istotne warunki zamówienia - załącznik nr 2 do niniejszej informacji,
3) nowy formularz ofertowy - załącznik nr 3 do niniejszej informacji. 
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 14 sierpnia 2019 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 14 sierpnia 2019 r. do godz. 14.15".

Dokumenty do pobrania:

Warszawa, 9 sierpnia 2019 r. 
Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2019.PO 
ARM/03/19

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z organizacją egzaminów.WYJAŚNIENIA IWZZamawiający, tj. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do treści dokumentacji przetargowej, których treść oraz odpowiedzi na nie Zamawiający zamieszcza poniżej:

1. „Czy dodatkowe koszty związane z pokryciem przez zamawiającego [powinno być Wykonawcy – przyp. Zamawiający] opłaty za uzyskanie zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne należy ująć w formularzu ofertowym w podpunkcie a - za przeprowadzenie kursu czy w podpunkcie b za przeprowadzenie egzaminu, czy może w kolejnym osobnym podpunkcie?”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zrezygnował z wymogu wskazania części składowych ceny brutto za wykonanie zamówienia. W związku z tym opłatę za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne należy ująć w ramach łącznej ceny brutto za wykonanie zamówienia.

2. W wymaganiach dotyczących doświadczenia należy wykazać się minimum 3 umowami/ realizacjami na przeprowadzenie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych dla minimum 20 osób dla każdej takiej realizacji. 
Realizacje  odbywały się w grupach maksymalnie 12 osobowych zgodnie z rozporządzeniem, dlatego niejasne jest dla nas liczba min 20 osób – proszę o ustosunkowanie się. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmodyfikował warunki udziału w postępowaniu w ten sposób, że Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 3 usługi w zakresie przeprowadzenia kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne w każdej usłudze dla grupy liczącej od 4 do 12 osób, każda usługa w ramach odrębnej umowy. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku gdy każda z przedstawionych usług (umów) będzie obejmowała kurs dla grupy liczącej od 4 do 12 osób.

3. W treści załącznika nr 1 do IWZ znajduje się:

„- pokrycie opłaty za uzyskanie zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne;
- złożenie w imieniu każdego uczestnika kursu wniosku o wydanie zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z wymaganymi dokumentami (na podstawie uprzednio uzyskanego pełnomocnictwa).”

Nasze wnioski i wątpliwości dotyczące powyższych cytowanych zapisów:
W OPZ nie znaleźliśmy wyjaśnień dotyczących:
1. w jakim trybie i na mocy jakich zobowiązań pełnomocnictwa zostaną udzielone przez absolwentów kursu ,
2. pełnomocnictwo w każdej chwili może zostać przez uczestnika odwołane (co wówczas?)
3. brak wykazu adresów starostw, w których wykonawca miałby składać wnioski o wydanie zezwoleń (niezbędne aby oszacować koszty)”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zrezygnował z wymogu składania przez Wykonawcę wniosku o wydanie zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne w imieniu uczestników kursu (na podstawie uprzednio uzyskanego pełnomocnictwa). Natomiast Wykonawca w dalszym ciągu zobowiązany będzie do pokrycia opłaty za uzyskanie zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne.
Warszawa, 7 sierpnia 2019 r. 
Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2019.PO 
ARM/03/19

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z organizacją egzaminów.WYJAŚNIENIA IWZ


Zamawiający, tj. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do treści dokumentacji przetargowej na które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi:
1. Odnosząc się do treści powyżej (szczególnie pogrubiony fragment testu - złożenie dokumentacji o uzyskanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne w zakresie wskazanej kategorii prawa jazdy, przedłożenie Zamawiającemu kopii wymienionego wyżej zezwolenia co będzie podstawą rozliczenia kursu) zachodzi problem dotyczący możliwości prawnych co do zrealizowania tegoż wymagania. 
Jako Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy nie mamy możliwości uzyskania kopii zezwolenia ponieważ zezwolenie wydaje właściwe starostwo /wydział komunikacji osobie ubiegającej się o wydanie zezwolenia. Absolwent kursu na mocy przepisów Ustawy o kierujących oraz rozporządzenia dotyczącego kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych składa komplet dokumentów do starostwa – dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia to zaświadczenie o ukończeniu kursu w ODTJ stopnia wyższego (wzór w załączniku rozporządzenia) , orzeczenie psychologiczne i orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Jako ODTJ nie mamy również możliwości prawnych złożenia w/w dokumentów w imieniu absolwenta kursu, tym samym nie mamy także wglądu do odebranego już zezwolenia ze starostwa – zatem nie ma możliwości przedłożenia kopii zezwolenia Zamawiającemu celem rozliczenia kursu. 
Właściwa dla porządku prawnego ścieżka określa jedynie przekazanie zaświadczenia o ukończeniu kursu poszczególnym absolwentom oraz zorganizowanie badań psychologicznych i lekarskich (zgodnie z IWZ) ,z których to badań uczestnicy otrzymują stosowne orzeczenia do rąk własnych (zamieszczone w orzeczeniach „dane wrażliwe” ). 
Uzyskanie zezwoleń z wydziałów komunikacji jest formalnością/czynnością, do której zobowiązany i uprawniony jest jedynie absolwent kursu lub organ zatrudniający poszczególne osoby w ramach oddzielnych regulacji kadrowych. 

Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca może złożyć w imieniu każdego uczestnika kursu wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z wymaganymi dokumentami (na podstawie uprzednio uzyskanego pełnomocnictwa). Natomiast kopie zezwoleń powinni dostarczyć do Zamawiającego uczestnicy kursu, wynika to z Regulaminu projektu.
Warszawa, 7 sierpnia 2019 r. 
Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2019.PO 
ARM/03/19

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z organizacją egzaminów.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia - nowy opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. W związku z dokonaną zmianą Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 12 sierpnia 2019 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z dokonaną zmianą (tj. proszę na kopercie dodać dopisek "Nie otwierać przed dniem 12 sierpnia 2019 r. do godz. 14.15".

Dokumenty do pobrania:


Warszawa, 6 sierpnia 2019 r. 
Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2019.PO 
ARM/03/19

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z organizacją egzaminów.WYJAŚNIENIA IWZ


Zamawiający, tj. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do treści dokumentacji przetargowej na które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi:

1. Załącznik nr 1 do IWZ / Obowiązki Wykonawcy: „zakup usługi przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego” – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w opisie programu kursu znajduje się informacja o obowiązku przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego składającego się z części teoretycznej i praktycznej  - przeprowadzanego przez komisję złożoną z instruktorów techniki jazdy ODTJ realizującego kurs. Zatem prosimy o ujednolicenie interpretacji tego punktu. 

Odpowiedź Zamawiającego: Każdorazowe użycie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej sformułowania egzamin zewnętrzny oznacza egzamin opisany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t. jedn. w Dz. U z 2018 roku poz. 1392 ze zm.), tj. zgodnie z § 7. 1. Rozporządzenia:  „Po zakończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego ośrodek doskonalenia techniki jazdy prowadzący kurs organizuje egzamin sprawdzający poziom osiągniętej wiedzy i umiejętności”.

2. Załącznik nr 1 do IWZ / pkt 3. „Kurs obejmuje również egzamin. Po jego zdaniu uczestnik kursu uzyska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne we wskazanej kategorii prawa jazdy” ; pkt 5. b) „w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu: zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne w zakresie wskazanej kategorii prawa jazdy” – zezwolenie , o którym mowa opisane jest w rozporządzeniu jako dokument wydawany przez Starostwo /wydział komunikacji właściwe do miejsca zameldowania absolwenta kursu – na podstawie złożonych dokumentów : zaświadczenia o ukończonym kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne ( wydaje ODTJ po zdaniu egzaminu wewnętrznego) oraz orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwskazań. – Wedle stanu prawnego proszę o ustosunkowanie się co do treści opisu przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu, przeprowadzenie egzaminu po zakończeniu kursu, zakup badań lekarskich i psychologicznych, złożenie dokumentacji o uzyskanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne w zakresie wskazanej kategorii prawa jazdy, przedłożenie Zamawiającemu kopii wymienionego wyżej zezwolenia co będzie podstawą rozliczenia kursu.

Warszawa, 5 sierpnia 2019 r. 
Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2019.PO 
ARM/03/19

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z organizacją egzaminów.WYJAŚNIENIA IWZ


Zamawiający, tj. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do treści dokumentacji przetargowej na które Zamawiający udzielił poniższych odpowiedzi:

1. Co zamawiający ma na myśli używając sformułowania egzamin zewnętrzny? Czy chodzi o egzamin opisany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t. jedn. w Dz. U z 2018 roku poz. 1392 ze zm.) 

Odpowiedź Zamawiającego: Każdorazowe użycie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej sformułowania egzamin zewnętrzny oznacza egzamin opisany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t. jedn. w Dz. U z 2018 roku poz. 1392 ze zm.).

2. Co zamawiający ma na myśli używając sformułowania egzamin państwowy? Czy chodzi o egzamin opisany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t. jedn. w Dz. U z 2018 roku poz. 1392 ze zm.)

Odpowiedź Zamawiającego: Każdorazowe użycie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej sformułowania egzamin państwowy oznacza egzamin opisany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t. jedn. w Dz. U z 2018 roku poz. 1392 ze zm.). 

3. Czy egzamin można przeprowadzić w dniu zakończenia kursu po jego zakończeniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie widzi przeszkód, aby egzamin został przeprowadzony w dniu zakończenia kursu, ale po przeprowadzeniu wszystkich zajęć w ramach tego kursu. 

4. Jak konkretnie jest szacowana liczba uczestników na poszczególne kat B i C?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na etapie rekrutacji nie zbiera takich informacji.

5. Czy zamawiający określa maksymalną liczbę godzin szkolenia dziennie?

Odpowiedź Zamawiającego: Kurs nie powinien trwać dłużej niż 8h dziennie.Warszawa, 31 lipiec 2019 r.
Znak sprawy: DSPT.261.2.6.2019.PO                                                                                                         ARM/03/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z organizacją egzaminów.Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie: iwz-arm_03_19.doc

Załączniki: 

zal_1-arm_03_19.docx

zal_2-arm_03_19.doc

zal_3-arm_03_19.docx

zal_4-arm_03_19.rtf


Klauzula do zbioru Oferenci

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania ofertowego/przetargowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 6 ust. 1 lit. c – prawo zamówień publicznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa o raz podmioty przetwarzające

5. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji postępowania ofertowego/przetargowego przechowywane będą przez okres 4 lat

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu ofertowym/przetargowym


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477997]

przewiń do góry