Warszawa, dnia 5 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: DII.261.2019.MO


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego


pod nazwą:

„Przebudowa sieci „Internet dla Mazowsza” w powiecie płońskim przy zadaniu budowa drogi S7 Olsztynek (S 51) – Płońsk (S 10) odcinek Pieńki – Płońsk; Strzegowo - Pieńki”, 


prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej: „PZP”, 

o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP.

znak: ARM/05/2019

Na podstawie art. 86 ust. 5 PZP, Zamawiający przekazuje następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 450 000,00 zł brutto,

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie oraz zaoferowana cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:


Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Biatel Telekomunikacja Spółka Akcyjna

Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

430 500,00 PLN

Zgodnie z SIWZ

109 miesięcy

Zgodnie z SIWZ


###


Warszawa, 20 listopada 2019 r.

Znak sprawy: DII.261.2019.MO                                                                                                        

ARM/05/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), którego przedmiotem jest „Przebudowa sieci „Internet dla Mazowsza” w powiecie płońskim przy zadaniu budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odcinek Pieńki – Płońsk; Strzegowo – Pieńki”


Nr ogłoszenia opublikowanego w BZP: 625267-N-2019 


Dokumenty do pobrania:

  - siwz-arm_05_2019.pdf
  - siwz_arm_05_2019_zalaczniki_edytowalne.docx
  - zalacznik_nr_9_do_siwz_-_umowa_wraz_z_zalacznikami.zip
  - zalacznik_nr_10_do_siwz_-_pfu.pdf

 

 

Klauzula do zbioru Oferenci

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania ofertowego/przetargowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 6 ust. 1 lit. c – prawo zamówień publicznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa o raz podmioty przetwarzające

5. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji postępowania ofertowego/przetargowego przechowywane będą przez okres 4 lat

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu ofertowym/przetargowym

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-13
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-06 09:22:00
  • Liczba odsłon: 655
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477995]

przewiń do góry