Warszawa, dnia 22 lutego 2011 r.

Znak sprawy: ARM/6/11


Warszawa: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych
Numer ogłoszenia: 27492 - 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Smolna 12, 00--37 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 76, faks 0-22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych (dalej jako materiały), w ilościach oznaczonych poniżej, przeznaczonych do promocji Zamawiającego podczas realizacji projektu Turystyka - szansa dla rolnika realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Szczegółowy opis zamawianych materiałów promocyjnych: Segregator: Format A4; Nadruk 4+0; grzbiet-4cm, 4-ringowy; okładka gładka, folia matowa; środek- kreda biała folia matowa. Projekt według wzoru przesłanego przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. Nakład 1400 sztuk. Długopis: Wykonany z plastiku, kolor srebrny lub srebrno-pomarańczowy, nadruk w dwóch miejscach: a) Nadruk trzech logotypów (logo PO KL, logo Mazowsze, logo UE Europejski Fundusz Społeczny) na powierzchni nie mniejszej niż 5,5 x 0,8 cm, b) Nadruk jednego logotypu (logo Zamawiającego) na powierzchni nie mniejszej niż 1,5 x 0,8 cm. Kolor wkładu - niebieski. Nakład 1400 sztuk. 3. Na wszystkich materiałach promocyjnych powinny być umieszczone (trwałą techniką) logotypy: Kapitał Ludzki, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, logo Marki Mazowsze, logo Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Logotypy będą stosowane zgodnie z wzorami i wytycznymi stanowiącymi załączniki nr 6(a), 6(b) oraz 6(c) do niniejszej SIWZ. Rozkład logotypów zostanie każdorazowo ustalony z Zamawiającym. Każdorazowo Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu wydruk próbny materiału promocyjnego do ostatecznej akceptacji. 4. Dostawy materiałów do Zamawiającego będą dokonywane na koszt Wykonawcy. 5. Zamawiający wymaga aby materiały były dobrej jakości, charakteryzowały się estetyką i elegancją oraz starannością wykonania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.20.00-1, 30.19.95.00-5, 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 16.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonali należycie co najmniej 3 dostawy polegające na dostawie materiałów promocyjnych, każda o wartości nie mniejszej niż 14 000 zł brutto. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    NIE DOTYCZY

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    NIE DOTYCZY

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4. Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia zostanie wykonana przez podwykonawcę. Brak informacji w tej sprawie będzie oznaczał, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej z części zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz umowę zawartą z tym podmiotem gwarantującą jego udział w wykonywaniu niniejszego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy: a) terminu realizacji umowy z uwagi na działania siły wyższej - Zamawiający dopuszcza wówczas zmianę terminu realizacji umowy, b) osób uprawnionych do kontaktów w ramach umowy o ile dotychczas wyznaczone przez strony osoby przestały pracować dla którejkolwiek ze stron, c) zmiany danych teleadresowych,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00-375 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, (sekretariat - 4 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:

siwz__materialy_promocyjne_rolnik_-_segregatory_i_dlugopisy.docx
zal_1._formularz_ofertowy.doc
zal_2-4_oswiadczenia.doc
zal_5_istotne_postanowienie_umowy.docx
zal_6a_wytyczne_dotyczace_oznakowania_logo_pokl_i_ue_efs.pdf
zal_6b_wytyczne_dotyczace_oznakowania_logo_mazowsze.pdf 
zal_6c_logo_zamawiajacego.doc

Pytania i odpowiedzi z dnia 23 lutego 2011 roku

Pytanie dotyczące przetargu ARM/6/11:
Proszę o określenie czy nadruk na długopisach: logo PO KL, logo Mazowsze, logo UE Europejski Fundusz Społeczny oraz logo Zamawiającego ma być wykonane w jednym kolorze czy też loga mają być w pełnej  kolorystyce?

Odpowiedź:
Nadruk na długopisach: logo PO KL, logo Mazwosze, logo UE Europejski Fundusz Społeczny oraz logo Zamawiającego mają być wykonane w jednym kolorze.


Warszawa, 23.02.2011 r.


Znak sprawy: ARM/6/11


Do:
                                      Zainteresowani wykonawcy


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych.WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SIWZ


Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytanie, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

1. Proszę o udzielenie informacji, czy po wygranym przetargu, należy dostarczyć tzw. proofy, czy wystarczą przykładowe próbki produktów z jakimkolwiek logotypem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że po wygranym przetargu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu próbne egzemplarze segregatora oraz długopisu z logotypami wymaganymi przez Zamawiającego do jego ostatecznej akceptacji.


Termin składania ofert nie ulega zmianie.                                
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-24
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-24 15:48:59
  • Liczba odsłon: 510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry